Strona główna Arteterapia


Arteterapia

[OPIS KIERUNKU] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. INFORMACJE O KIERUNKU:

Studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym.

 

2. STUDIA SĄ PROWADZONE W TRYBIE:

stacjonarnym.

3. ZAKRESY KSZTAŁCENIA - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA DO WYBORU:

Arteterapia z twórczą resocjalizacją

Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju

 

Sylwetka absolwenta
  • Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

Absolwent kierunku Arteterapia dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie nauk społecznych. Charakteryzuje się postawą prospołeczną i gotowością do autoedukacji oraz dojrzałością w rozwiązywaniu problemów i interpretacji doświadczeń. Absolwent posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Arteterapia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o charakterze interdyscyplinarnym z obszarów nauk humanistycznych, społecznych. Zdobywa podczas studiów kompetencje wymagane w pracy na stanowisku: Pedagoga - arteterapeuty z umiejętnościami niezbędnymi do działalności arteterapeutycznej i posiadającym uprawnienia do wykorzystania w tym procesie alternatywnych metod z zakresu biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, terapii wizualnej.

Po ukończeniu studiów Absolwent dysponuje warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, uczestniczy aktywnie w tworzeniu, wspieraniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej.

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym, jak i o specyfice funkcjonowania człowieka w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych. Posiada również uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie terminologii używanej w pedagogice, jej podmiocie, przedmiocie i zadaniach oraz związkach z innymi dyscyplinami naukowymi. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii, jej metod, technik i narzędzi oraz znaczenia działań twórczych w procesie terapeutycznym. Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, planowania, projektowania i podejmowania działań praktycznych opartych na arteterapii. Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania procesu tworzenia artystycznego do wspierania rozwoju człowieka w każdym wieku, w tym przygotowania i prowadzenia działań dydaktycznych, profilaktycznych, readaptacyjnych. Umiejętnie wykorzystuje różne techniki artystyczne w procesie arteterapii oraz buduje relacje terapeutyczne z wykorzystaniem środków artystycznego wyrazu. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, a także istnienia etycznego wymiaru podejmowanych działań praktycznych.

 

1. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): ARTETERAPIA Z TWÓRCZĄ RESOCJALIZACJĄ

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako pedagodzy-arteterapeuci: w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych oraz leczniczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego czy rodzinnego, w domach dziennego pobytu oraz ośrodkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych.

 

 2. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): ARTETERAPIA W PROCESIE WSPOMAGANIA ROZWOJU

 

• Możliwa kariera zawodowa:

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako pedagodzy-arteterapeuci: w placówkach o charakterze oświatowym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w: szkołach, przedszkolach, szkołach i klasach integracyjnych, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno – readaptacyjnych, domach kultury, stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę.