Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Arteterapia w animacji kultury w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie wiążą się z profilem zajęć w Instytucie i mają charakter doskonalący. 

Studia Arteterapia w animacji kultury:

- poszerzają wiedzę niezbędną do pracy arteterapeutycznej w zakresie różnorodnych technik opartych na wiedzy o terapeutycznym, relaksacyjnym  i wychowawczym działaniu sztuki, w kontakcie z praktyką twórczą i poprzez odbiór kultury artystycznej;

- mają na celu doskonalenie metod pracy arteterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, w tym także w podeszłym wieku, z wykorzystaniem narzędzi twórczych z zakresu plastyki, teatru, literatury i muzyki;

- poszerzają wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji arteterapeuty, w tym z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce oraz psychologii;

- doskonalą warsztat arteterapeuty w obszarze doboru środków pracy arteterapeutycznej;

- pozwalają poszerzyć wiedzę i doskonalić praktykę z zakresu metod pracy arteterapeutycznej w różnych placówkach oraz w instytucjach zajmujących się animacją czasu wolnego.

Studia podyplomowe Arteterapia w animacji kultury w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie oferują możliwość poszerzenia wiedzy i warsztatu areteterapeuty oraz orientacji, jak  włączać elementy arteterapii w projekty zawodowe realizowane w różnorodnych jednostkach zajmujących się organizacją i animacją kultury.

Studia podyplomowe Arteterapia w animacji kultury doskonalą zakres kompetencji możliwych do wykorzystania w pracy:

- w instytucjach kultury realizujących programy włączające osoby wymagające wsparcia oraz grupy wykluczone;

- w placówkach opieki, placówkach wychowawczych, domach pomocy społecznej (np. domach samotnej matki), w domach seniora;

- w jednostkach zdrowia i w oddziałach szpitalnych, w których realizowane są programy terapii sztuką;

- w placówkach resocjalizacyjnych;

- w innych instytucjach realizujących działania arteterapeutyczne.