Katedra Teorii i Filozofii Polityki

Rok akademicki 2020/2021

(pokój 504)
 

Stanowisko
 

Tytuł/Stopień 

Imię i nazwisko 

Kontakt uczelniany adres e-mail
numer tel. służbowego

 Kierownik Katedry

prof. dr hab. 

Bogdan Szlachta 

bogdan.szlachta@ignatianum.edu.pl

Adiunkt 

dr  

Wojciech Arndt 

wojciech.arndt@ignatianum.edu.pl 

Adiunkt 

dr  

              Adam Danek

adam.danek@ignatianum.edu.pl

Adiunkt

dr

   Mateusz Filary-Szczepanik

mateusz.filary@ignatianum.edu.pl

Adiunkt 

dr  

 Anna Krzynówek-Arndt

anna.krzynowek@ignatianum.edu.pl 

Adiunkt 

dr  

 Paula Szydłowska

paula.szydlowska@ignatianum.edu.pl


1.    Opis Katedry (założenia programowe Katedry): 

W ramach Katedry prowadzony był do niedawna projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki traktujący o zagadnieniu suwerenności oglądanym z perspektyw kilku dyscyplin/subdyscyplin naukowych, nie tylko nauk o polityce (zwłaszcza historii myśli politycznej i stosunków międzynarodowych), ale także prawa (zwłaszcza międzynarodowego publicznego). Projekt został już zakończony, jednak jego rezultaty skłoniły kilku członków zespołu do kontynuowania pogłębionych badań w zakresie nowożytnej nade wszystko refleksji politycznej i politycznych działań. Każdy z członków Katedry prowadzi własne projekty, w ramach których realizuje poszczególne aspekty projektu zgłoszonego przez jednostkę w ramach działalności statutowej Uczelni.

2.    Główne obszary i kierunki działalności Katedry:

       a.    Działalność dydaktyczna członków Katedry (kierunek studiów, rok studiów, typ studiów, rodzaj zajęć): 

•    W. Arndt, Prawo konstytucyjne (Administracja i polityka publiczna, II stopień, 1 rok, stacjonarne i zaoczne, wykład i ćwiczenia)
•    W. Arndt, Wstęp do nauki o państwie i prawie (Administracja i polityka publiczna, I stopień, stacjonarne i zaoczne, wykład i ćwiczenia);
•    W. Arndt, Wstęp do nauki o państwie i prawie (Politologia, I stopień, stacjonarne, wykład i ćwiczenia);
•    W. Arndt, Postępowanie administracyjne (Administracja i polityka publiczna, I stopień, stacjonarne i zaoczne, konwersatorium
•    M. Baran, Individual and society. Around the liberal-communitarian debate (nauki o polityce, studia stacjonarne, II stopień, 2 rok, konwersatorium),
•    M. Baran, Place of Religion in the Modern Society (nauki o polityce, administracja i polityka publiczna, studia stacjonarne, II stopień, 2 rok, konwersatorium),
•    M. Baran, Etyka życia publicznego (zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej, studia stacjonarne, I stopień, 1 rok, konwersatorium),
•    M. Baran, Etyka (administracja i polityka publiczna, studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopień, 2 rok, wykład).
•    A. Danek, Administracja publiczna (Administracja i polityka publiczna, III rok, studia niestacjonarne, wykład) – 2017/2018;
•    A. Danek, Administracja publiczna (Administracja i polityka publiczna, III rok, studia stacjonarne, wykład) – 2017/2018;
•    A. Danek, Administracja publiczna (Politologia, II rok, studia stacjonarne, wykład) – 2017/2018;
•    A. Danek, African strategies and ideas: political thought of Africa (Administracja i polityka publiczna, III rok, studia niestacjonarne, konwersatorium monograficzne) – 2017 i 2017/2018;
•    A. Danek, Pan-europeanism as a philosophy of European integration (Administracja i polityka publiczna, III rok, studia niestacjonarne, konwersatorium monograficzne) – 2018;
•    A. Danek, Propedeutyka nauki o polityce (Politologia, I rok, studia stacjonarne, ćwiczenia) – 2017/2018;
•    A. Danek, Proseminarium dyplomowe (Administracja i polityka publiczna, II rok, studia stacjonarne, proseminarium) – 2017/2018;
•    A. Danek, Radykalizm polityczny – ideologie i działanie (Politologia, III rok, studia stacjonarne, konwersatorium monograficzne) – 2017;
•    A. Danek, Seminarium dyplomowe licencjackie (Administracja i polityka publiczna, III rok, studia niestacjonarne, seminarium) – 2017;
•    A. Danek, Seminarium dyplomowe licencjackie (Administracja i polityka publiczna, II rok, studia stacjonarne, seminarium) – 2018;
•    A. Danek, Służba dyplomatyczna RP (Administracja i polityka publiczna, III rok, studia niestacjonarne, wykład) – 2017/2018;
•    A. Danek, Służba dyplomatyczna RP (Administracja i polityka publiczna, III rok, studia stacjonarne, wykład) – 2017/2018;
•    M. Filary-Szczepanik, Międzynarodowe stosunki polityczne (Politologia, studia stacjonarne, I stopień, 2 rok, konwersatorium)
•    M. Filary-Szczepanik, Konflikty w polityce międzynarodowej (Politologia, studia stacjonarne, II stopień, 2 rok, ćwiczenia)
•    M. Filary-Szczepanik, Metody i techniki badań politologicznych (Politologia, studia stacjonarne, III stopień, wykład)
•    M. Filary-Szczepanik, Logika (Administracja i polityka publiczna, studia stacjonarne, I stopień, 1 rok, konwersatorium)
•    M. Filary-Szczepanik, Metody badań społecznych i politologicznych (Administracja i polityka publiczna, studia stacjonarne, I stopień, 1 rok, wykład i ćwiczenia)
•    A. Krzynówek-Arndt: Dzieje filozofii i myśli chrześcijańskiej (Nauki o polityce, Administracja i polityka publiczna, I rok, studia stacjonarne i niestacjonarne /Administracja i polityka publiczna/, ćwiczenia)
•    A. Krzynówek-Arndt: Seminarium dyplomowe licencjackie, Administracja i polityka publiczna, III rok, studia stacjonarne)
•    A. Krzynówek-Arndt: Seminarium dyplomowe magisterskie, Administracja i polityka publiczna, II rok, studia stacjonarne)
•    A. Krzynówek-Arndt: Społeczeństwo obywatelskie i organizacje społeczne (Administracja i polityka publiczna, III rok, konwersatorium)
•    A. Krzynówek-Arndt, Zagadnienia etyczno-prawne w pracy badawczej, (studia doktoranckie, Wydział Pedagogiczny, wykład 5 godz., koordynator przedmiotu prof. B. Szlachta)
•    B. Szlachta: Problemy wielokulturowości (Administracja i polityka publiczna, studia stacjonarne, I stopień, 3 rok, wykład)
•    B. Szlachta: Etyka sfery publicznej (Administracja i polityka publiczna, studia stacjonarne, II stopień, 1 rok, wykład)
•    B. Szlachta: Etyka sfery publicznej (Administracja i polityka publiczna, studia niestacjonarne, II stopień, 1 rok, wykład)
•    B. Szlachta: Seminarium dyplomowe magisterskie (administracja i polityka publiczna, studia niestacjonarne, II stopień, 2 rok, 60 godzin)
•    B. Szlachta: Zagadnienia etyczno-prawne w pracy badawczej (studia stacjonarne, III stopień, wykład)
•    W roku akademickim 2017/2018 Pani dr Paula Szydłowska pozostawać będzie na urlopie macierzyńskim; w roku akademickim 2015/2016 prowadziła następujące zajęcia:
•    P. Szydłowska Biotechnology and the Politics of Perfection (politologia oraz administracja i polityka publiczna, III rok, stacjonarne, konwersatorium)
•    P. Szydłowska English for Administration and Politics (politologia oraz administracja i polityka publiczna, III rok, stacjonarne, konwersatorium)
•    P. Szydłowska Education and Democracy (politologia, I rok, stacjonarne, konwersatorium)
•    P. Szydłowska Democracy and Educational Policy (administracja i polityka publiczna, I rok, stacjonarne, konwersatorium)
•    P. Szydłowska Princioles and Institutions of American Democracy (politologia, II rok, stacjonarne, konwersatorium)

      b.    Działalność naukowo-badawcza – badania zespołowe:
 
Aktualnie nie jest realizowany żaden projekt finansowany przez „grant zewnętrzny”; w 2016 r. ukończono realizację grantu zespołowego „Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym” (realizowanego przez 3 lata na podstawie umowy nr UMO-2012/05/B/HS5/00756 zawartej z NCN przez Akademię Ignatianum w Krakowie w dniu 23 stycznia 2013 roku).
Realizacja zadania zespołowego w ramach środków przyznanych Katedrze na działalność statutową w roku budżetowym 2017.

       c.    Działalność naukowo-badawcza – badania własne: 

•    W. Arndt: informacja ogólna: badania dotyczące teorii i filozofii prawa oraz prawa konstytucyjnego (suwerenność wewnętrzna, spójność systemu prawnego, aksjologia konstytucyjna, obowiązywanie konstytucji, zasady Konstytucji RP, powinności konstytucyjne administracji publicznej RP, funkcjonowanie administracji publicznej);
•    W. Arndt: Postulat optymalizacji procesu legislacyjnego w Sejmie RP;
•    W. Arndt: Ocena skutków regulacji ex post w Sejmie RP;
•    W. Arndt: Problematyka statusu prawnego posła i senatora;
•    M. Baran: prace nad monografią o miejscu religii w formalnej i nieformalnej debacie publicznej na podstawie J. Habermasa, Ch. Taylora i J. Weilera
•    A. Danek, „Zygmunt Cybichowski: Na szlakach nacjonalizmu. Wybór pism” (redakcja tomu, przygotowanie wstępu) – 2017;
•    A. Danek, „Demokracja nacjonalistyczna. O myśli politycznej Zygmunta Cybichowskiego” (przygotowanie i publikacja monografii) – 2017/2018;
•    A. Danek, „Stefan Czarnowski – polski prekursor geografii sakralnej” (referat wygłoszony 9 czerwca 2017 r. na konferencji naukowej „Kultura i przestrzeń – alternatywne geografie” zorganizowanej przez Katedrę Turystyki Kulturowej i Migracji Międzykulturowych Akademii Ignatianum w Krakowie)
•    A. Danek, „Nowe Chrześcijaństwo przeciw rewolucji – »reakcyjny« aspekt myśli tzw. socjalistów utopijnych” (referat wygłoszony 19 września 2017 r. na międzynarodowej konferencji naukowej „O wolność i sprawiedliwość. Chrześcijańska Europa między wiarą a rewolucją” zorganizowanej przez Instytut Filologii Obcych Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Częstochowie)
•    A. Danek, „Badania nad naukami tajemnymi w PRL: między krytyką a fascynacją” (referat wygłoszony 26 października 2017 r. na konferencji naukowej „Ile z nauki, ile z ideologii. Religioznawstwo w PRL” zorganizowanej przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)
•    A. Danek, „Protektor wielu narodów: monarchia Franciszka Józefa w polskiej myśli politycznej i historycznej” (referat wygłoszony 25 listopada 2017 r. na konferencji naukowej „Monarchia – historia i perspektywy” zorganizowanej przez Katedrę Myśli Politycznej Akademii Ignatianum w Krakowie)
•    M. Filary: zakończenie prac nad rozprawą „Realistyczne teorie Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza na tle debat konstytuujących stosunki międzynarodowe”, która w 2017 r. stała się podstawą zamkniętego, zwieńczonego obroną, przewodu doktorskiego 
•    A. Krzynówek-Arndt, Władza sądownicza w kontekście przemian klasycznej zasady trójpodziału władzy
•    A. Krzynówek-Arndt, przygotowywanie rozprawy habilitacyjnej Państwo, prawo i władza w myśli politycznej Jacquesa Maritaina, Yves R. Simona i Heinricha Rommena. Katolicka myśl polityczna wobec liberalizmu, komunitaryzmu i neorepublikanizmu
•    P. Szydłowska: prace nad monografią dotyczącą nowej koncepcji politycznej solidarności z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej
•    B. Szlachta: prace nad wielotomową monografią o stosunkach państwo-Kościół w dziejach zachodniej myśli politycznej

3.    Współpraca z Katedrami i innymi Instytucjami: 

       a.    W ramach własnego Instytutu: 

•    B. Szlachta: udział w konferencji organizowanej przez Katedrę Współczesnych Systemów Politycznych na temat Konstytucji RP z 1997 r. 
•    B. Szlachta: udział w konferencji organizowanej w 2018 r. przez Katedrę Socjologii Polityki

       b.    W ramach Akademii Ignatianum w Krakowie: 

•    B. Szlachta: wykład otwarty w ramach Dni Jana Pawła II
•    B. Szlachta: udział w dwóch debatach zorganizowanych przez Wydział Filozoficzny AI
•    B. Szlachta: ewentualny udział w opracowaniu wielotomowego Słownika społecznego

       c.    W ramach współpracy z uczelniami i instytucjami krajowymi:

•    W. Arndt: prace w ramach Kancelarii Sejmu: opracowywanie stanowisk Sejmu w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Biuro Analiz Sejmowych;
•    W. Arndt: prace w ramach Kancelarii Sejmu: opracowywanie projektu nowelizacji Regulaminu Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych;
•    W. Arndt: prace w ramach Kancelarii Sejmu: opracowywanie projektu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Biuro Analiz Sejmowych;
•    W. Arndt: prace w ramach Kancelarii Sejmu: opracowywanie modelu oceny skutków regulacji ex post, Biuro Analiz Sejmowych;
•    W. Arndt: prace w ramach Kancelarii Sejmu: opiniowanie projektów aktów prawnych, Biuro Analiz Sejmowych;
•    W. Arndt: seminarium „Nauka o konstytucji” C. Schmitta, UKSW – Wydział Nauk Społecznych.
•    M. Filary-Szczepanik: aktywne uczestnictwo (członkostwo od 2012) w działaniach i konferencjach Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM)
•    A. Krzynówek-Arndt, Seminarium Nauka o konstytucji Carla Schmitta (Instytut Politologii, Katedra Teorii i Myśli Politycznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
•    B. Szlachta: ewentualny udział w opracowaniu wielotomowego Słownika społecznego
•    P. Szydłowska: wykłady na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych)

     d.    W ramach współpracy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi:

•    B. Szlachta: udział w konferencji współorganizowanej z uczelnią z Chile
•    P. Szydłowska: współpraca z Politics Department, Georgetown University (USA)
•    P. Szydłowska: współpraca z Ethics and Culture Center and The Nanovic Institute, Notre Dame University (USA)

4.     Animacja życia akademickiego (np. opieka nad Kołami Naukowymi, wykłady otwarte…): 

        a.    W Akademii Ignatianum w Krakowie:

•    M. Baran: animacja aktywności kulturalno-religijnej wśród studentów w ramach programu wymiany Erasmus
•    A. Krzynówek-Arndt, tutorial dla studentów kierunku Administracja i polityka publiczna
•    B. Szlachta: organizacja i prowadzenie dwóch spotkań w ramach cyklu „Pytania o Polskę w Akademii Ignatianum”

       b.    Na poziomie regionalnym: 

•    M. Filary-Szczepanik, współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie, przy projekcie edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół średnich. W ramach współpracy prowadzenie warsztatów/symulacji procesu podejmowania decyzji zbiorowych przez UE.

       c.    Na poziomie międzynarodowym:

•    B. Szlachta: pomoc w nawiązaniu współpracy AI z uczelniami ukraińskimi.