Kierunek i specjalności

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu ogólnoakademickim ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Student zdobywa także interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i autorskiego, marketingu i public relations, a także sztuki, kultury, etyki. Poznaje zasady budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe oraz zdobywa kompetencje w zakresie projektowania serwisów internetowych, projektowania dla marketingu, przygotowywania kampanii promocyjnych, kreatywnego realizowania prac artystycznych.

 

Studenci II-ego stopnia mają do wyboru ścieżki kształcenia:

  • dziennikarstwo w mediach cyfrowych,
  • dziennikarstwo śledcze,
  • dziennikarstwo międzykulturowe.

Absolwent kierunku jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego we wszystkich typach i rodzajach mediów masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). Posiada wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych. Absolwent uzyskuje także podstawowe umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną. Może także podjąć pracę w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, komórkach PR struktur administracyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (w działach komunikacji, promocji), biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, instytucjach kultury, organizacjach non-profit.