Logopedia

Charakterystyka: Studia kwalifikacyjne, wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz opinia logopedy o możliwości podjęcia studiów na kierunku logopedia stwierdzająca  brak jakichkolwiek przeciwwskazań do podjęcia studiów logopedycznych, w tym brak jakichkolwiek zaburzeń mowy i wad zgryzu.

Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje logopedy – terapeuty mowy. Uprawnia to do zajmowania stanowiska w placówkach oświatowych, resorcie zdrowia i kultury, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie komunikacji oraz prowadzenia własnych gabinetów logopedycznych. Program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych przez CPLOL.

Cel studiów: Ogólne cele kształcenia zmierzają ku wyposażeniu studentów w szeroką wiedzę z zakresu logopedii, umiejętności dotyczące przeprowadzenia diagnozy oraz terapii z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Celem jest również wykształcenie określonych kompetencji społecznych z zakresu etyki, kultury pracy, rozwoju osobistego i zawodowego jako logopedy.

Czas trwania: 4 semestry

Terminy zajęć: wybrane terminy: w piątki od godz. 15.00 do 20:00 oraz w soboty od 8.00 do 19.30.

Opłaty: 1800 za semestr

 

DOFINANSOWANIE:

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do 85 % za każdy semestr studiów podyplomowych na kierunkach priorytetowych m.in. na kierunku Logopedia zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Zarządzenia nr 614/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Dofinansowanie kształcenia obowiązuje nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Więcej informacji na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa – zakładka DOKUMENTY,  – folder SPRAWY NAUCZYCIELI. 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/start/196586,artykul,sprawy_nauczycieli.html

 

Rekrutacja