Strona główna Niepełnoletni kandydaci


Niepełnoletni kandydaci

Kandydat, który nie ma ukończonego 18 roku życia może uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym na takich samych warunkach jak osoby pełnoletnie. Warunki rekrutacji dostępne są tutaj.

 

Jeżeli niepełnoletni kandydat zostanie przyjęty na studia, przy składaniu wymaganych dokumentów na studia musi wraz z przedstawicielem ustawowym (który powinen również okazać do wglądu dokument tożsamości) złożyć dodatkowo oświadczenie przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na podjęcie studiów przez podopiecznego, podpisane dopiero przy wpisie na studia w obecności pracownika AIK przyjmującego dokumenty na studia (wzór oświadczenia poniżej).

 

Opiekunem ustawowym jest zazwyczaj rodzic niepełnoletniego kandydata lub opiekun prawny.

UWAGA! Do oświadczenia należy załączyć: W przypadku rodzica kopię aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata a oryginał okazać do wglądu. W przypadku opiekuna prawnego kopię dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (oryginał do wglądu). Jeśli akt urodzenia lub dokument potwierdzający prawo do opieki został sporządzony w języku innym niż język polski, to należy dołączy kopię tłumaczenia przysięgłego takiego aktu (oryginał do wglądu).

 

Najczęściej zadawane pytania:

Czy opiekun musi stawić się przy wpisie na studia wraz z niepełnoletnim kandydatem?

Opiekun powinien stawić się przy wpisie na studia wraz z niepełnoletnim kandydatem. Wyżej wymienione oświadczenie powinno zostać podpisane przez takiego opiekuna w obecności pracownika AIK przyjmującego dokumenty na studia.

 

Czy dopuszczalne jest by niepełnoletni kandydat sam mógł złożyć wymagane dokumenty wraz z oświadczeniem ze zgodą od opiekuna ustawowego?

Jest taka możliwość jeśli zostaną spełnione poniższe wymogi:

W przypadku jeśli opiekun prawny nie będzie mógł się stawić przy wpisie na studia, wymagane jest aby podpis opiekuna na oświadczeniu był poświadczony przez notariusza. Jeżeli akt notarialny został sporządzony w języku innym niż język polski, należy sporządzić i dołączyć kopię tłumaczenia przysięgłego takiego aktu (oryginał do wglądu).