Prorektorzy

DR HAB. ANDRZEJ PAWEŁ BIEŚ SJ, PROF. AIK

PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNI

1. Koordynuje i nadzoruje działania związane z opracowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju Uczelni.

2. Monitoruje realizację Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

3. Współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

4. Monitoruje działania w zakresie współpracy Uczelni z otoczeniem instytucjonalnym i społecznym, w tym z podmiotami gospodarczymi, organami państwowymi i samorządowymi oraz z instytucjami NGO.

5. Współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Otoczeniem Instytucjonalnym.

6. Koordynuje działania związane z kształtowaniem struktury organizacyjnej Uczelni, jej cyfryzacji i informatyzacji oraz rozwijaniem jej bazy lokalowej.

7. Współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora ds. Cyfryzacji i Informatyzacji Uczelni.

8. Nadzoruje działania Działu Projektów.

9. Nadzoruje działania Biura Promocji.

10. Współpracuje z senackimi i rektorskimi komisjami w kwestiach dotyczących organizacji i rozwoju Uczelni.

11. Realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.

 

Jednostki i stanowiska podległe Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni:

1. Dział Projektów 

2. Biuro Promocji

3. Centrum Kultury i Dialogu.

 

DR HAB. BEATA TOPIJ-STEMPIŃSKA, PROF. AIK

PROREKTOR DS. NAUKI

1. Koordynuje i nadzoruje działalność naukową i badawczą Uczelni oraz prowadzenie na ich bazie prac rozwojowych i wdrożeniowych.

2. Nadzoruje całokształt prac związanych z przygotowywaniem i realizacją grantów naukowo-badawczych i wdrożeniowych.

3. Koordynuje i wspomaga transfer wyników badań (B+R) oraz świadczenie usług badawczych i doradczych przez Uczelnię (kryterium III – wpływ działalności naukowej lub artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki).

4. Koordynuje i nadzoruje rozwój kadry naukowo-badawczej Uczelni.

5. Współpracuje ze Szkołą Doktorską w zakresie kształcenia.

6. Koordynuje współpracę naukową i badawczą Uczelni z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi.

7. Koordynuje współpracę naukową i badawczą Uczelni z podmiotami gospodarczymi, społecznymi i administracyjnymi.

8. Organizuje, koordynuje i wspiera upowszechnianie dorobku naukowego i badawczego kadry naukowo-badawczej Uczelni.

9. Odpowiada za całokształt prac związanych z organizacją i monitorowaniem prac dotyczących ewaluacji dyscyplin za lata 2022-2025.

10. Monitoruje działalność publikacyjną pracowników naukowo-badawczych i badawczych, którzy złożyli oświadczenie o przynależności do liczby „N”.

11. Współpracuje z Działem Nauki i Kształcenia w kwestii raportowania danych do modułu „Dorobek naukowy” oraz raportowania danych do PBN.

12. Współpracuje z Działem Projektów w zakresie projektów naukowych i badawczych.

13. Koordynuje wdrażanie w Uczelni ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz rozporządzeń wykonawczych, w zakresie nauki.

14. Nadzoruje działalność Biblioteki Naukowej.

15. Realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.

 

Jednostki i stanowiska podległe Prorektorowi ds. Nauki:

1. Biblioteka Naukowa

2. Czasopisma naukowe AIK

3. Dział Nauki i Kształcenia – sekcja nauki

4. Biuro Współpracy Międzynarodowej

5. Rada ds. Stopni Naukowych

6. Samorząd Doktorantów

7. Studia III Stopnia

8. Wydawnictwo Naukowe AIK.

 

DR HAB. MONIKA STANKIEWICZ-KOPEĆ, PROF. AIK

PROREKTOR DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

1. W zakresie spraw studenckich: dydaktycznych, socjalnobytowych i dyscyplinarnych oraz jakości kształcenia i usług edukacyjnych:

1.1. Rozpatruje odwołania studentów od decyzji dziekanów/kierowników jednostek, w indywidualnych sprawach studentów, w zakresie spraw studenckich, socjalnobytowych, finansowych i pomocy materialnej oraz spraw dyscyplinarnych.

1.2. Nadzoruje przygotowywanie i aktualizacje zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów do zatwierdzenia przez Rektora.

1.3. Nadzoruje przyznawanie pomocy materialnej dla studentów.

1.4. Nadzoruje opracowanie dla władz Uczelni, Ministerstwa Edukacji i Nauki, GUS i innych instytucji zbiorczych sprawozdawczości na temat spraw socjalnych studentów oraz udzielanej im pomocy materialnej.

1.5. Nadzoruje działalność Centrum Obsługi Studenta.

1.6. Nadzoruje działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

1.7. Monitoruje jakość kształcenia na prowadzonych przez Uczelnię kierunkach studiów.

1.8. Nadzoruje opracowywanie wszelkiej dokumentacji wiązanej z pobieraniem opłat za świadczone usługi edukacyjne.

1.9. Organizuje i nadzoruje proces rekrutacji studentów wszystkich stopni.

1.10. Monitoruje działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. W zakresie aktywności studenckiej:

2.1. Koordynuje działania i nadzoruje studencką działalnością naukową, kulturalną, sportową i rekreacyjną oraz nadzoruje działalność Studenckich Kół Naukowych AIK.

2.2. Nadzoruje realizację budżetu Samorządu Studenckiego AIK przeznaczonego na finansowanie działalności studenckiej.

2.3. Podejmuje decyzje w kwestiach rejestracji uczelnianych organizacji studenckich.

2.4. Współpracuje z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

2.5. Nadzoruje działania realizowane przez Akademickie Biuro Karier AIK.

3. W zakresie współpracy ogólnouczelnianej i międzyuczelnianej:

3.1. Współpracuje z senackimi i rektorskimi komisjami w kwestiach spraw studenckich.

3.2. Koordynuje współpracę krajową i międzynarodową w zakresie dydaktycznym.

3.3. Nadzoruje działalność Działu Nauki i Kształcenia w zakresie spraw pracowniczych oraz kształcenia.

3.4. Nadzoruje merytoryczną stronę istniejących i nowych kierunków studiów.

3.5. Realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.

 

Jednostki organizacyjne i stanowiska podległe Prorektorowi ds. Studenckich 

i Kształcenia:

1. Akademickie Biuro Karier

2. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

3. Centrum Obsługi Studenta (Biuro Rekrutacji, Biuro Stypendialne)

4. Dział Nauki i Kształcenia  – sprawy pracownicze i sekcja kształcenia

5. Ignacjańskie Centrum Wolontariatu

6. Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

8. Samorząd Studencki.