Rekrutacja

1. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona w Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje: rejestrację kandydata i spełnienie wymogów formalnych. Po otrzymaniu wiadomości o uruchomieniu kierunku  kandydat zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty oraz odebrać decyzję w sprawie przyjęcia na studia.

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie  warunków:

  1. Posiadanie dyplomu licencjata lub dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub równorzędnego.
  2. Spełnienie ustalonych wymogów formalnych dla określonych studiów.
  3. Zarejestrowanie w systemie rekrutacyjnym.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Cudzoziemcy są przyjmowani na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U., nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Cudzoziemców obowiązują te same zasady, co ogół kandydatów oraz wymagania  stawiane w wyżej wymienionym Rozporządzeniu.

5. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan.

6. Od decyzji Dziekana w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja Rektora podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe.