Rok akademicki 2019/2020

      

Zarządzenie nr 1/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie otrzymywania w Szkole Doktorskiej stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 2/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz suplementów do dyplomów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 3/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie wdrożeniowym ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni”, projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18. Zadanie 1: Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Zarządzenia nr 3/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 4/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu powoływania i funkcjonowania Instytutów w wydziałach Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
REGULAMIN POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIA INSTYTUTÓW W WYDZIAŁACH AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 4/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 5/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 6/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie oraz uczelni partnerskich w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA107.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin udziału pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie oraz uczelni partnerskich w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA107, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 6/2019/2020 Rektora AIK z dnia 14 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 7/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Dydaktyki i Nauk o Języku w Instytucie Neofilologii
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 8/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie wdrożeniowym ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni’’, projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18. Zadanie 1: Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy, wprowadzonym Zarządzeniem nr 3/2019/2020 z dnia 7 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Tekst jednolity Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie wdrożeniowym ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni’’, projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18. Zadanie 1: Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy, z dnia 18 października 2019 r. stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 9/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 10/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 października 2019 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje i przygotowujące studentów do wejścia na rynek pracy realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” z zakresu typografii i projektowania książek, arteterapii w edukacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, kompetencji coachingowych pedagoga, prowadzenia coachingu, programów biurowych w administracji, fotografii w procesach kulturowych, technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, outsourcingu i offshoringu w kontekście pozyskiwania inwestorów dla gmin” - w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 11/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie warunków korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrotu kosztów korzystania z samochodu.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów podań i oświadczeń związanych z tokiem studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 14/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie prowadzenia Albumu Studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 15/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego naboru uzupełniającego do szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 16/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 listopada 2019 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” z zakresu: ochrony danych osobowych, SEO - pozycjonowanie i LINK Building, videomarketingu (YouTube, FB), środków trwałych, sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych i jego wykorzystania w ocenie kondycji finansowej, podatku VAT, sporządzania bilansu, arkusza Excel w płacach, zasad rozliczania podróży służbowych, zarządzania zmianą” - w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 17/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania związanymi z przebiegiem studiów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania związanymi z przebiegiem studiów w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 17/2019/2020 z dnia 6 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 18/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 20/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów podań i oświadczeń związanych z tokiem studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 18 do Zarządzenia nr 13/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 29 października 2019 r., stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 20/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 21/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w Projekcie ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18), Zadanie 4: Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Zarządzenia nr 21/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 22/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” projekt numer: POWR.03.05.00-00-ZR10/18. Zadanie 3: Wzmocnienie programu kształcenia doktorantów w zakresie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa oraz stworzenie interdyscyplinarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 23/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” projekt numer: POWR.03.05.00-00-ZR10/18. Zadanie 3: Wzmocnienie programu kształcenia doktorantów w zakresie kompetencji kluczowych dla społeczeństwa oraz stworzenie interdyscyplinarnych międzywydziałowych studiów doktoranckich”.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów podań i oświadczeń związanych z prowadzeniem kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 24/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 26/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń w ramach projektów realizowanych przez Akademię Ignatianum w Krakowie z zewnętrznych środków finansowych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 28/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie dorobku naukowego pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 29/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr projektu: WND-POWR.03.05.00-00-Z203/18-00, Zadanie 1: Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy).
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 31/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 32/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 33/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 34/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 35/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów projakościowych na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 36/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów projakościowych na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 37/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 39/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 18 grudnia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 40/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 41/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 42/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r w sprawie ustalenia liczby doktorantów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 43/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 44/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 45/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje i przygotowujące studentów do wejścia na rynek pracy realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” z zakresu typografii i projektowania książek, arteterapii w edukacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, kompetencji coachingowych pedagoga, prowadzenia coachingu, programów biurowych w administracji, fotografii w procesach kulturowych, technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, outsourcingu i offshoringu w kontekście pozyskiwania inwestorów dla gmin” - sprawa nr 367/BZP/2019 - w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 46/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2019/2020 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie wdrożeniowym ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni’’, projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18. Zadanie 1: Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Zarządzenia nr 46/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, tekst jednolity Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie wdrożeniowym ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni’’, projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18. Zadanie 1: Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy z dnia 11 grudnia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 47/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń stypendialnych dla doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 48/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 48/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 grudnia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 49/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów pn. Podniesienie kompetencji społecznych”- sprawa nr 215/BZP/2019 - w ramach Projektu „Wartościowy Wolontariat - Wartościowa Przyszłość” POWR.01.04.00-00-0024/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 50/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów pn. Podstawy przedsiębiorczości”- sprawa nr 216/BZP/2019 - w ramach Projektu „Liderzy Integracji Społecznej. Modelowy Program Podniesienia Kompetencji Społecznej Migrantów” POWR.03.01.00-00-T034/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 51/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w roku 2020 dla pracowników administracji i obsługi w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 52/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 grudnia 2019 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej realizowanych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” z zakresu: ochrony danych osobowych, SEO - pozycjonowanie i LINK Building, videomarketingu (YouTube, FB), środków trwałych, sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych i jego wykorzystania w ocenie kondycji finansowej, podatku VAT, sporządzania bilansu, arkusza Excel w płacach, zasad rozliczania podróży służbowych, zarządzania zmianą” – sprawa nr 452/BZP/2019, w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 56/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i terminu jego wypłaty oraz ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia dodatkowego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 57/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 oraz Akcja KA107 studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 oraz Akcja KA107 studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 57/2019/2020 Rektora AIK z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 oraz Akcja KA107 studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 58/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego” w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni nr POWR.03.05.00-00-Z203/18 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 59/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów w Szkole Doktorskiej.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 60/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 61/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 62/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów wydruków elektronicznych protokołów oceny końcowej i zaliczenia na studiach trzeciego stopnia.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 63/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów wydruków elektronicznych protokołów oceny końcowej i zaliczenia na studiach podyplomowych.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 64/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów wydruków elektronicznych dokumentujących przebieg studiów na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Zarządzenia nr 65/2019/2020 Rektora AIK z dnia 23 stycznia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 65/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu mianowania na stanowiska profesorskie w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 53/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2018/2019Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów na studiach podyplomowych dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 66/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich w zakresie sprawozdawczości.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 67/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 68/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wzorów wydruków elektronicznych dokumentujących przebieg kształcenia w Szkole Doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 69/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji uroczystości - Święta Akademii Ignatianum w Krakowie”
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 70/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wydawania legitymacji studenckiej studentom wymiany międzynarodowej
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 71/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 72/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zniesienia kierunków studiów prowadzonych w Filii w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 73/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu komisyjnego w Szkole Doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Zarządzenia nr 73/2019/2020 Rektora AIK z dnia 24 lutego 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 74/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyznania środków finansowych na działalność studentów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku 2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 75/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę laptopów dla potrzeb projektu „Wartościowy Wolontariat - Wartościowa Przyszłość” POWR.01.04.00-00-0024/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020”
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 77/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwoty pochodzącej ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przeznaczonej na kształcenie w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 78/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie korzystających z programu Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020 studentów Akademii Ignatianum w Krakwie (dalej AIK) oraz studentów zagranicznych przebywających w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 79/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zaliczenia studentom (I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) oraz doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia oraz Szkoły Doktorskiej) Akademii Ignatianum w Krakowie (dalej AIK) okresów studiów/praktyk realizowanych w uczelniach partnerskich/instytucjach zagranicznych w ramach programów wymiany realizowanych przez AIK
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 80/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 80/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 marca 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4b do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 81/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie Komisji ds. Oceny Pracownika w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 82/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 83/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji nauczania w trybie zdalnym oraz zmianie Zarządzenia nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 84/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowej zapomogi oraz pozostałych świadczeń stypendialnych na czas trwania stanu epidemii COVID-19.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2019/2020 Rektora AIK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 84/2019/2020 Rektora AIK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 84/2019/2020 Rektora AIK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 84/2019/2020 Rektora AIK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 84/2019/2020 Rektora AIK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 84/2019/2020 Rektora AIK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 84/2019/2020 Rektora AIK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 84/2019/2020 Rektora AIK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 84/2019/2020 Rektora AIK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 84/2019/2020 Rektora AIK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Druk i dostawę 7 tytułów czasopism naukowych posiadających numer ISSN”
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 86/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 87/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad zmian w weryfikacji efektów uczenia się w okresie zagrożenia epidemiologicznego
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 88/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego w okresie zagrożenia epidemiologicznego
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 89/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” Projekt numer: WND-POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00 Zadanie 2: Program staży dla studentów kierunków: Administracja i polityka publiczna, Pedagogika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska, Turystyka i rekreacja, Praca socjalna, Psychologia (jednolite mgr), Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” Projekt numer: WND-POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00 Zadanie 2: Program staży dla studentów kierunków: Administracja i polityka publiczna, Pedagogika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska, Turystyka i rekreacja, Praca socjalna, Psychologia (jednolite mgr), Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej stanowiący Załącznik do Zarządzenia Rektora AIK nr 89/2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.1 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.2-0 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.2-1 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.2-2 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.3 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.4 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.5 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.6 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.7 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.8 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.9 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2.10 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 90/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury zaliczania praktyk studenckich w okresie ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni w semestrze letnim 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 91/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie egzaminu końcowego z języka obcego na studiach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w semestrze letnim 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 92/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach Dyplomowania w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 79/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 93/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedury składania przez studentów studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich a także uczestników studiów podyplomowych podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 94/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedury wydawania rozstrzygnięć do podań studentów studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów podyplomowych złożonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 95/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacji Społecznych w Wydziale Pedagogicznym.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 96/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 97/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na „Dostawę komputerów przenośnych” w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych oraz Projektu pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 98/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie zamówień na usługi druku i dostawy książek posiadających numer ISBN
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 99/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie w 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 100/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 maja 2020 r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego” - nr sprawy 205/BZP/2020, w ramach Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni nr POWR.03.05.00-00-Z203/18 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 101/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad przyznawania nagród pracownikom zatrudnionym w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych publikujących monografie, artykuły w monografiach wysoko punktowanych oraz artykuły w czasopismach wysoko punktowanych.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 102/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa Pracowników AIK w projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18 oraz uchylenia Zarządzenia nr 21/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w Projekcie „Zintegrowany program rozwoju uczelni” (POWR.03.05.00-00-Z203/18), Zadanie 4: Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Pracowników AIK w projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18 stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 102/2019/2020 Rektora AIK z dnia 3 czerwca 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Formularz rekrutacyjny do Projektu „Zintegrowany program rozwoju Uczelni” POWR.03.05.00-00-Z203/18 stanowiący Załącznik nr 1do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Pracowników AIK w Projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie Uczestnika Projektu stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Pracowników AIK w Projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18
[Pobierz] [Otwórz]
Zaświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Pracowników AIK w Projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18
[Pobierz] [Otwórz]
Umowa uczestnictwa w szkoleniu stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Pracowników AIK w Projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 103/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 104/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum Krakowie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 105/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji działalności naukowo-dydaktycznej w trybie zdalnym w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 106/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie zasad zmian w weryfikacji efektów uczenia się w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 107/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 108/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa Studentów w Projekcie ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni’, projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa Studentów w projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 108/2019/2020 Rektora AIK z dnia 8 czerwca 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa Studentów w projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa Studentów w projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3a do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa Studentów w projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 3b do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa Studentów w projekcie pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni Projekt numer: POWR.03.05.00-00-Z203/18
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 109/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki (zasad) rachunkowości Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady (Polityka) Rachunkowości stanowiące Załącznik do Zarządzenia nr 109/2019/2020 Rektora AIK z dnia 8 czerwca 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 110/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury poprzedzającej wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauczycielowi akademickiemu Ak ademii Ignati a num w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 111/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Ignacjańskiego Forum Społecznego.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Ignacjańskiego Forum Społecznego stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 111/2019/2020 Rektora AIK z dnia 17 czerwca 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 112/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni w zakresie: języka angielskiego, budowania zespołu i komunikacji w zespole, komunikacji – trudne sytuacje w biurze uczelni, podnoszenia jakości obsługi klienta – studenta w sekretariacie i dziekanacie oraz zasad profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni, programów biurowych w administracji, technik asertywnej komunikacji, wykorzystania MS Office 365 w praktyce, zarządzania czasem i organizacją pracy w biurze, zarządzania treścią na stronie internetowej, usprawnienia procedury administracyjnej w uczelni, wewnętrznych systemów zarządzania jakością na uczelni wyższej, diagnozy i rozwoju potencjału osobowościowego w organizacji, tworzenia aktów normatywnych w uczelni” realizowanych w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 113/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 114/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów na Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów, dla cyklu studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 115/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim 2020 roku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 116/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, dla cudzoziemców, a także dla studentów wymiany międzynarodowej i free mover student
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, dla cudzoziemców, a także dla studentów wymiany międzynarodowej i free mover student obowiązujący od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 116/2019/2020 Rektora AIK z dnia 30 czerwca 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 117/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 118/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców, studentów wymiany międzynarodowej oraz free mover student odbywających studia na zasadach odpłatności w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 119/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów w szkole doktorskiej dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 120/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie rekrutującej kandydatów na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 121/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie dla kandydatów chcących rozpocząć kształcenie w roku akademickim 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 122/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia projektu graficznego zaświadczeń wydawanych studentom, doktorantom oraz uczestnikom studiów podyplomowych Akademii Ignatianum w Krakowie oraz zasad prowadzenia rejestru wydawanych zaświadczeń.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 123/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia w Akademii Ignatianum w Krakowie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Arteterapia.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 124/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia podjęcia uchwały Zarządu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie o wprowadzeniu zmian w treści Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie oraz zatwierdzenia podjęcia uchwały Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie w sprawie zatwierdzenia podjęcia uchwały Zarządu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie o wprowadzeniu zmian w treści Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 125/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów na studiach podyplomowych dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 126/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 127/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 lipca 2020 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTO” - nr sprawy 211/BZP/2020, w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych oraz Projektu pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 128/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry administracyjnej w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni w zakresie: administrowania bazami danych, budowania wizerunku uczelni, obsługi programu Excel, obsługi programu Photoshop, obsługi programu Płatnik ZUS, prawa pracy, prowadzenia skutecznych rozmów windykacyjnych, zarządzania projektami, optymalizacji stron www (SEO, pozycjonowania i link buildingu), videomarketingu na TouTube i FB oraz lean office” realizowanych w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 129/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wynagradzania w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin Wynagradzania stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 129/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 130/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich a także suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski, wydawanych w Akademii Ignatianum w Krakowie.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 131/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń nr 106/2019/2020 oraz 107/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 czerwca 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 132/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników Uczelni części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 133/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny realizacji Strategii Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK) na lata 2015-2020.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 134/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 września 2020 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni w zakresie: zasad efektywnego komunikowania w grupie, metod wpierających pracę ze studentami mającymi zaburzenia psychiczne i emocjonalne, skutecznego i umiejętnego posługiwania się własnym głosem, nauczania problemowego i interaktywnego, tutoringu akademickiego, prowadzenia zajęć online i przygotowywania materiałów do kursów nauczania na odległość” realizowanych w ramach: Projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (nr POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 135/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 136/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia formy rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie chcących rozpocząć kształcenie w roku akademickim 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 137/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 138/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego naboru uzupełniającego do szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 139/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie na wyjazdy realizowane od 1 października 2020 roku.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 140/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach doktoranckich III stopnia, w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 141/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/2019/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie rekrutującej kandydatów na kształcenie rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 142/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie możliwości otrzymania przez absolwentów dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami poleconą przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 143/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany formy rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie chcącymi rozpocząć kształcenie w roku akademickim 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 144/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia maksymalnej wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 145/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów projakościowych dla doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 145/2019/2020 Rektora AIK z dnia 30 września 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 145/2019/2020 Rektora AIK z dnia 30 września 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021.
[Pobierz] [Otwórz]
Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021 stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Wniosek do Komisji Stypendialnej o ponowne przeliczenie dochodów w roku akademickim 2020/2021 stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Instrukcja podpisywania dokumentów podpisem zaufanym stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 stanowiący załącznik na 4 do Zarządzenia nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021 stanowiący załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o źródle dochodu na dzień składania wniosku stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o liczbie miesięcy, w których uzyskiwano dochód w roku kalendarzowym 2019 stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 2019 stanowiący załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021 stanowiący załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 146/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]