Charakterystyka studiów

 Profil kierunku: studia kwalifikacyjne – do nauczania przedmiotu etyka w szkołach ponadpodstawowych

Czas trwania: trzy semestry

Wysokość opłaty: 1200 zł za semestr

Limity przyjęć: 15 - 25 osób

 

Tryb zajęć i termin ich rozpoczęcia:

Zajęcia odbywają się w soboty, co dwa tygodnie. Pierwsze zajęcia zaplanowane są na październik 2018 r.

 

Opis kierunku, cel studiów:

Głównym celem studiów podyplomowych Etyka – specjalizacja nauczycielska jest:

  1. dostarczenie solidnego kompendium wiedzy z etyki filozoficznej oraz szczegółowych nauk o moralności, uwzględniającego pluralizm epistemologiczny, aksjologiczny i światopoglądowy charakterystyczny dla europejskiego dziedzictwa naukowego i kulturowego w tym obszarze;
  2. podniesienie ogólnych kwalifikacji zawodowych nauczycieli (z posiadanym przygotowaniem pedagogicznym) zainteresowanych powyższymi zagadnieniami oraz umożliwienie im zdobycia przygotowania merytorycznego do nauczania w szkole przedmiotu etyka.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedze umożliwiającą mu prowadzenie zajęć z przedmiotu etyka w szkołach ponadpodstawowych. Studia skierowane są nie tylko do nauczycieli pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje, ale także do innych grup społecznych, nie planujących działań dydaktycznych w oświacie, takich jak: lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji publicznej oraz do tych, którzy chcieliby poszerzyć swoje zainteresowania i pogłębić krytycznie swój humanistyczny światopogląd.

Przedstawiony program gwarantuje zdobycie optymalnej wiedzy z zakresu klasycznych zagadnień etycznych (np. historia etyki, etyka ogólna) oraz współczesnych problemów etycznych dyskutowanych np. w obszarze neuroetyki, psychologii moralności. Dodatkowo, dzięki zajęciom z logiki praktycznej, retoryki i coachingu oraz udziałowi w różnych konwersatoriach, absolwenci będą przygotowani do analizy argumentacji etycznych i brania udziału w dyskusjach dotyczących szeroko rozumianej problematyki moralności, zwłaszcza do podejmowania problemów na styku różnych sektorów kultury i nauki.

Ponadto studia dostarczają wiedzy i kompetencji w interpretacji badań psychologicznych i socjologicznych dotyczących problemów etycznych. Wszystkie te kompetencje będą potrzebne w trakcie prowadzenia zajęć z etyki w szkołach, placówkach opieki medycznej, czy w rozstrzyganiu konfliktów pojawiających się na różnych etapach czy to kształcenia, czy też zarządzania w różnych placówkach społeczna – kulturalnych. Wykształcają kompetencje i umiejętności do pracy z młodzieżą w oświacie, do członkostwa w różnych gremiach naukowych, radach bioetycznych, kolegiach etycznych itp.

 

Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza do nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, oraz do tych wszystkich, który pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianej humanistyki, niekoniecznie wiążąc swoją dzielność z pracą w oświacie.

 

Miejsce zatrudnienia:

Szkoły ponadpodstawowe oraz inne instytucje społeczne.

 

Warunki ukończenia studiów:

  • uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych przedmiotów,
  • zaliczenie praktyk dydaktycznych,
  • złożenie egzaminu końcowego przed komisją instytutową w oparciu o przygotowane tezy (tezy udostępnione na stronie internetowej Uczelni).

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ocena na świadectwie jest średnią arytmetyczną oceny ze średniej arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów oraz oceny z egzaminu końcowego.