Doktoranci

 

Doktoranci studiów III stopnia, mogą ubiegać się w trakcie trwania roku akademickiego 2020/2021 o świadczenia takie jak:

  • Stypendium socjalne,
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • Stypendium rektora dla doktorantów,
  • Jendorazowa zapomoga,
  • Stypendium doktoranckie,
  • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

 

STYPENDIUM REKTORA

Szczegóły na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/studenci

Termin składania wniosków stypendialnych

1 październik - 18 październik 2020 r.

 

Forma składania wniosku:

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szczegóły na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/studenci

Termin składania wniosków stypendialnych

1 październik - 18 październik 2020 r.

 

Forma składania wniosku:

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Szczegóły na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/studenci

Termin składania wniosków stypendialnych

1 październik - 18 październik 2020 r.

 

Forma składania wniosku:

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Rok akademickim 2020/2021 - stypendium doktoranckie

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może otrzymywać:
    a) stypendium doktoranckie,
    b) Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (więcej informacji w kolejnym rozwinięciu

2. Stypendium doktoranckie zostaje przyznane co najmniej połowie ogólnej liczby uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2017/2018. Do ogólnej liczby tych uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie wlicza się uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich, którym przyznano wyłącznie zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych.

3. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

4. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który:
       a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
       b) wykazuje się zaangażowaniem w:
           - prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
            - realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni;
      c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

5. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy.

6. Doktorant ubiegający się o stypendium jest zobowiązany złożyć wniosek bezpośrednio do Biura Stypendialnego (wzór wniosku określonego w załączniku nr 2).

7. Wniosek w części od I do IV należy uzupełnić komputerowo i wydrukować. Pozostałe informację o danych ososobych oraz podpisy należy wypełnić ręcznie długopisem.

8. Wraz z wnioskiem, doktorant zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez doktoranta, o których mowa w załączniku nr 1.

 

Termin składania wniosków stypendialnych

1 październik - 10 październik 2020 r.

 

Forma składania wniosku:

Regulamin

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 71/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r.

Kryteria oceny wniosku

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Wniosek:

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Akademii Ignatianum w Krakowie,

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

Rok akademickim 2020/2021 - zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może otrzymywać:
    a) stypendium doktoranckie (więcej informacji w rozwinięciu powyżej),
    b) Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych ma być przyznane.

3. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przysługuje doktorantowi, który znalazł się w grupie nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z liczby doktorantów danego roku studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, według stanu na dzień 31 października roku akademickiego, w której ma zostać przyznane stypendium.

4. Podstawą przyznania stypendium jest łączna suma punktów przyznanych doktorantowi, zgodnie z zgodnie z zasadami punktacji wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego. Zasady punktacji wniosków zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu. Punktowane są wyłącznie osiągnięcia związane z dziedziną naukową, którą zajmuję się doktorant w ramach studiów doktoranckich, na których ubiega się o przyznanie stypendium.

5. Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi nie mniej niż 800 zł miesięcznie.

6. Zwięszkenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane na okres 12 miesięcy.

7. Doktorant ubiegający się o stypendium jest zobowiązany złożyć wniosek bezpośrednio do Biura Stypendialnego (wzór wniosku określonego w załączniku nr 2).

8. Wniosek w części od I do IV należy uzupełnić komputerowo i wydrukować. Pozostałe informację o danych ososobych oraz podpisy należy wypełnić ręcznie długopisem.

9. Wraz z wnioskiem, doktorant zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez doktoranta, o których mowa w załączniku nr 1.

 

Termin składania wniosków stypendialnych

1 październik - 10 październik 2020 r.

 

Forma składania wniosku:

Regulamin

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 71/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r.

Kryteria oceny wniosku

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Wniosek:

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Akademii Ignatianum w Krakowie,

 

STYPENDIUM MNiSW DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Informacja na temat stypendiów Ministra dla wybitnych młodych naukowców znajdą Państwo [tutaj].