Wyjazdy na studia

Autor: BWM, ostatnia aktualizacja: 06.07.2018

Erasmus studia

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA w roku akademickim 2019/20
przewidywana jest w okresie:
14 styczeń - 18 marzec 2019

Wszystkich studentów AIK zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach Programu Erasmus+ zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Rekrutacja odbywa się jednorazowo w ciągu roku akademickiego i dotyczy wyjazdu na studia w kolejnym roku akademickim w semestrze zimowym lub letnim. Jeżeli rozważasz wyjazd zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami.

Kto może wyjechać na studia?
  • studenci AIK studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich, doktoranckich
  • studenci AIK studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • studenci AIK, którzy ukończyli 1 rok studiów
Na jak długo?

W ramach tzw. kapitału mobilności każdego studenta:

  • max. 12 miesięcy (licząc wspólnie wszystkie wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) w ramach jednego poziomu studiów (dla I, II, III st.)
  • max. 24 miesiące (licząc wspólnie wszystkie wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) dla jednolitych studiów magisterskich

Uwaga! W ramach jednego roku akademickiego, student może ubiegać się o wyjazd na studia z dofinansowaniem, na okres 1 semestru.

Gdzie można wyjechać na studia?

Wyjazd na studia może być realizowany jedynie do Europejskich Uczelni, z którymi Ignatianum ma podpisane umowy bilaternalne w ramach Programu Erasmus+. Wykaz wszystkich Uczelni partnerskich Ignatianum oraz zakresy umów znajdziesz tutaj: Inter-institutional Erasmus+ Agreements with programme countries (KA 103)

Jak wybrać Uczelnię zagraniczną?
1. Zapoznaj się z listą Uczelni, z którymi Ignatianum ma podpisane umowy - patrz wyżej.
2. Upewnij się, że umowa z uczelnią jaka Cię interesuje, obejmuje Twoj kierunek studiów/ dziedzinę nauki - patrz instrukcja na dole tabeli z listą uczelni.
3. Wejdź na stronę internetową uczelni jaka Cię interesuje i odszukaj informacji dedykowanej studentom zagranicznym (anglojęzyczna wersja strony internetowej lub zakładki typu: International/ International office/ Erasmus itp.).
4. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną w j. ang. wybranej/ych Uczelni (academic offer/ degree/studies/courses for foreign/exchange/Erasmus students). Jeżeli nie znajdujesz takiej oferty na stronie, skontaktuj się bezpośrednio z osobą/biurem wyznaczonym na zagranicznej uczelni do kontaktu dla zagranicznych studentów/studentów Erasmus.*
5. Dopasuj przedmioty oferowane przez uczelnię zagraniczną w przyszłym roku akademickim do przedmiotów, które obowiązują w AIK w semestrze, na którym planujesz swój wyjazd (sprawdź w tym celu ramowy plan studiów obowiązujący dla swojego rocznika - dostępny na stronie internetowej Twojego Instytutu/dostępny w sekretariacie). 
Uwaga! Dodapasowanie to, jest Twoją propozycją i ma pokazać Komisji, że uczelnię, którą wybrałeś daje możliwość zrealizowania część Twoich studiów. Znalezienie idealnie pasujących przedmiotów jest niemożliwe, jednak dopasowanie powinno być jak najlepiej dokonane, aby uzyskać zbieżność efektów kształcenia. Jeśli nie jesteś pewniej dopasowania, zaproponuj np. 2 przedmioty, które według Ciebie byłyby odpowiednie jako zamienniki dla 1 przedmiotu polskiego. Wskazanie większej ilości przedmiotów na uczelni zagranicznej za przedmiot polski, zwiększa Twoje szanse na lepszą ocenę tego formularza (kryterium 4 - ocena propozycji porozumienia o programie zajęć). Pamiętaj, jest to tylko Twoja proozycja, która po otrzymaniu pozytywnej decyzji na wyjazd, jest dokładnie ponownie omawiana z koordynatorem akademickim.  

* Jeżeli oferta kursów w zagranicznej uczelni nie jest jeszcze dostępna dla kolejnego roku akademickiego, bazuj na ofercie bieżącego roku akademickiego.

Dokumenty rekrutacyjne:     

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce Aktualności) student składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet wymaganych dokumentów:

1. Podanie studenta na wyjazd zagraniczny (PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Instrukcję do wypełniania Podania. W celu poprawnego wypełnienia formularza należy postępować krok po kroku zgodnie z instrukcją).
2. Wypełniony elektronicznie Aneks do Podania Propozycja Porozumienia o programie studiów dla uczelni zagranicznej pierwszego wyboru. Tutaj znajdziesz przykład wypełnionego Aneksu do Podania, wraz z dokładnymi informacjami.
3. Kserokopia zaświadczenia wystawionego przez właściwy sekretariat poświadczające średnią ważoną ocen za ostatni zamknięty semestr studiów (semestr zimowy 2017/2018), z kierunku, z którego student będzie realizować mobilność - oryginał do wglądu. 
4. List motywacyjny na wyjazd - krótkie uzasadnienie, dlaczego wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ jest dla Ciebie ważny (max strona A4, kierowany do Komisji Kwalifikacyjnej Programu Erasmus+).
5. Kserokopia certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka obcego nie starszy niż 5 lat lub kserokopia zaświadczenia lektora AIK o poziomie znajomości języka obcego (nie starsze niż rok licząc od daty egzaminu), w którym będą prowadzone zajęcia w zagranicznej uczelni przyjmującej - oryginał do wglądu.*

Dodatkowo, jeśli dotyczy:
6. Kserokopia decyzji z Biura Stypendialnego AIK, dokumentujące prawo do otrzymywania stypendium socjalnego - oryginał do wglądu.
7. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego współpracę z BWM AIK w bieżącym lub poprzednim roku akademickim – oryginał do wglądu.
8. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego opiekę nad studentami zagranicznymi AIK (Erasmus Mentor) w bieżącym lub poprzednim roku akademickim - oryginał do wglądu.
9. Zaświadczenia potwierdzające działalność na rzecz AIK w bieżącym lub poprzednim roku akademickim (np. praca w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, Organizacji Studenckiej, Chórze Akademickim) – oryginał do wglądu.
10. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawionego przez upoważniony organ – oryginał do wglądu.
11. Pisemną opinię/zgodę promotora/opiekuna naukowego - w przypadku studentów wyjeżdżających na trzecim roku studiów I st., drugiego roku II st. oraz piątego roku studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich.
12. Pisemną zgodę Kierownika Studiów Doktoranckich w przypadku wyjazdu studentów studiów doktoranckich.
13. Kserokopia certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego poziom znajomości lokalnego języka obcego - oryginał do wglądu.

*UWAGA: Zgodnie z art.6 ust.7 pkt. c Regulaminu, w przypadku zaświadczeń stwierdzających, że egzamin językowy miał miejsce wcześniej niż rok od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych lub w przypadku certyfikatu starszego niż 5 lat lub w przypadku certyfikatu/zaświadczenia budzącego wątpliwości - poziom znajomości głównego języka zajęć będzie zweryfikowany przez kierownika MSJO - w wyznaczonym terminie odbędzie się egzamin (część pisemna oraz ustna). Każda osoba, której dotyczy ta sytuacja, zostanie indywidualnie o tym poinformowana i zaproszona na w.w egzamin.

Kwalifikacja kandydatów do wyjazdu na studia:    

O nominacji do wyjazdu na studia decyduje Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ na posiedzeniu. Nominacja odbywa się na podstawie KRYTERIÓW. Informacja nt. daty posiedzenia KKE zostaje ogłoszona w Aktualności.

Nominacja do wyjazdu:

Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej Programu Erasmus+ przekazywane są studentowi drogą mailową. Następnie, na uczelnię wybraną przez studenta, zostaje wysłany List Nominacyjny z danymi studenta oraz jego adresem e-mailowym. Uczelnia przyjmująca kontaktuje się ze studentem drogą mailową. Po nominacji, a przed wyjazdem do Uczelni zagranicznej, organizowane jest spotkanie informacyjne z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+.

Najważniejsze dokumenty przed oraz w trakcie wyjazdu: 

1. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for studies, tzw. LA) - określa listę przedmiotów do zrealizowania w uczelni przyjmującej, stanowi podstawę zaliczenia studiów po powrocie, jest uzgodniony przed wyjazdem dla każdego wyjeżdżającego studenta i musi byc zaakceptowany przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ i podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą (Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+), instytucję przyjmującą i studenta.
Wszystkie zmiany wprowadzone do Porozumienia o programie studiów przez którąkolwiek ze stron wymagają pisemnego wypełnienia drugiej części formularza Learning Agreement for studies, zwanej During the mobility w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru w zagranicznej uczelni przyjmującej.

Przedmioty uczelni macierzystej z danego semestru, w którym będzie realizowana mobilność i dla których nie było możliwości dopasowania odpowiednika przedmiotu zagranicznego należy wpisać do aneksu do LA - przedmioty te (tzw. różnice programowe) muszą być zaliczone na uczelni macierzystej na zasadach ustalonych z prowadzącym dany przedmiot (student w tej sprawie kontaktuje się z wykładowcą jeszcze przezd wyjazdem na mobilność). 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza Porozumienia o programie studiów zalecane jest zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi sposobu przygotowania tego dokumentu.

2.
 
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i regulaminem Programu.
3.
Oświadczenie do wypłaty grantu (z załączonym potwierdzeniem otwarcia rachunku bankowego w EURO lub PLN).
4.
Ubezpieczenie na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej:

Każdy student jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Zalecane jest posiadanie przez studenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
5. Umowa - podpisana między studentem i uczelnią macierzystą. Określa warunki odbywania studiów, oraz warunki wypłaty i rozliczenia stypendium.
6. Każdy student zakwalifikowany do wyjazdu na studia, jest zobowiązany do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej – pierwszego przed wyjazdem na stypendium oraz drugiego na zakończenie pobytu. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje, że wyjazd na stypendium nie będzie mógł zostać rozliczony. Więcej informacji
tutaj.

Najważniejsze dokumenty po zrealizowaniu studiów:

1. Zaświadczenie z instytucji przyjmującej (wystawione na jej firmowym papierze) potwierdzające okres pobytu studenta w zagranicznej uczelni przyjmującej, z dokładnością co do jednego dnia.
2. Potwierdzenie o zrealizowaniu założeń programowych studiów. Jest to trzecia część formularza Learning Agreement for studies, zwana After the mobility lub dokument Transcript of Records, z wykazem wszystkich zrealizowanych przez wnioskodawcę przedmiotów z ocenami oraz ilością punktów ECTS w czasie pobytu na zagranicznej uczelni przyjmującej.
3. Wypełnienie ankiety Stypendysty Erasmusa on-line.
4. Wypełnienie drugiego testu biegłości językowej. Więcej informacji tutaj.

Uwaga! Zrealizowanie wszystkich powyższych pkt. 1-4 jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu i do wypłaty ostatniej raty stypendium.

Stypendium:

Stypendium otrzymywane z budżetu Programu Erasmus+ na czas pobytu za granicą ma charakter uzupełniający, co znaczy, że nie pokrywa ono wszystkich kosztów związanych z podróżą i pobytem w kraju docelowym. 

Miesięczna  stawka  stypendium  Programu  określana  jest  na  podstawie  sztywnych  stawek przyporządkowanych  dla  poszczególnych  grup  krajów,  w  zależności  od  kosztów  utrzymania. 

Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego, wyjeżdżający na studia kwalifikują się do otrzymania dodatku socjalnego. Dofinansowanie osób wyjeżdżających na studia z prawem do otrzymania dodatku socjalnego wypłacane jest z budżetu PO WER w walucie PLN.

Osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na pokrycie rzeczywistych kosztów wynikających z niepełnosprawności na podstawie wniosku. Wniosek należy złożyć u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Dofinansowanie osób wyjeżdżających na studia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wypłacane jest z budżetu PO WER w walucie PLN. Więcej informacji tutaj. 

STAWKI - stypendium dla wyjazdów realizowanych z umowy finansowej 2017 (wyjazdy w roku 2017/2018)
STAWKI - stypendium dla wyjazdów realizowanych z umowy finansowej 2018 (wyjazdy w roku 2018/2019)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.