Perspektywy Kultury

 PERSPEKTYWY KULTURY

 

Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie

Kwartalnik poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa, pismo recenzowane, ISSN 2081-1446.

Rada Redakcyjna / Editorial Board: dr Paweł F. Nowakowski (redaktor naczelny / editor‑in‑chief), dr hab. Leszek Zinkow (z-ca redaktora naczelnego / deputy editor-in-chief), mgr Maria Szcześniak (sekretarz redakcji / editorial assistant), dr Danuta Smołucha (redaktor działu – Przestrzenie cyberkultury, editor – Areas of cyberculture); dr Łukasz Burkiewicz (redaktor działu – Zarządzanie międzykulturowe, editor – Cross-cultural management); mgr Michał Pikul (redaktor działu – Refleksje kulturoznawcze); dr Bogusława Bodzioch-Bryła (redaktor tematyczny – e-literatura, nowe media); dr hab. Andrzej Gielarowski (redaktor tematyczny – filozoficzne aspekty kultury); dr Monika Stankiewicz‑Kopeć (redaktor tematyczny – literatura polska); dr Jarosław Duraj SJ (Ricci Institute, Macau); prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie); prof. dr Jakub Gorczyca SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym); prof. dr Marek Inglot SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym); doc. Petr Mikuláš PhD (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre); prof. dr hab. Henryk Pietras SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym); dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie); dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie); dr M. Antoni J. Üçerler SJ (University of San Francisco); dr Zdeněk Vybíral (Husitské Muzeum, Tabor).

Recenzenci / Reviewers: dr Bogusława Bodzioch-Bryła, AIK; prof. AIK dr hab. Wojciech Buchner, AIK; dr Ewa Chłap-Nowakowa, AIK; ks. prof. UPJP2 dr hab. Michał Dróżdż; dr Kinga Anna Gajda, UJ; dr Dariusz Głuch, UJ; dr Edyta Koncewicz-Dziduch, AIK; prof. dr hab. Katarina Fichnova, UE Katowice; dr Barbara Hryszko, AIK; dr Jarosław Kucharski, AIK; dr Agnieszka Knap-Stefaniuk, A.F. i B. Vistula; doc. Peter Mikulas, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; dr Tatiana Pawlińczuk, Uniwersytet Państwowy w Żytomierzu; prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska; dr hab. Marek Rembierz, UŚ; prof. dr hab. Dariusz Rott, UŚ; prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska; dr Senri Sonoyama, UJ; dr Monika Stankiewicz‑Kopeć, AIK; dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak, UŚ; dr Natasza Styrna, UPJP2; dr Aleksandra Szczechla, UJ; prof. Zdenka Švarcová, Palacký University Olomouc; dr Wiktor Szymborski, UJ; dr Katarzyna Walotek-Ściańska, AIK; dr Łukasz Wojciechowski, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Procedura recenzowaniaKażdy tekst nadesłany do redakcji „Perspektyw Kultury” jest recenzowany. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Początkowo tekst zostaje zaopiniowany przez redaktorów tematycznych oraz językowych w celu wstępnego określenia jego wartości merytorycznej i formalnej. Redakcja może odrzucić na tym etapie tekst, który nie spełnia oczekiwań i wymogów merytorycznych związanych z aktualnym stanem wiedzy w danej dziedzinie humanistyki. Teksty interesujące, lecz odbiegające od norm językowych, bądź zaleceń formalnych proponowanych przez redakcję w instrukcji dla autorów, zostają odesłane do autora z sugestią poprawy.

Wszystkie teksty, które zostają pozytywnie zaopiniowane na wstępnym etapie tworzenia numeru przekazywane są następnie recenzentom zewnętrznym (procedura „double blind review”). W innych przypadkach recenzenci są zobowiązani do podpisania deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów.

Proces recenzji kończy się pisemną notatką zawierającą zwięzłą opinię i uzasadnienie, oraz jednoznacznie określony status tekstu. Tekst może mieć status dopuszczonego bądź niedopuszczonego do publikacji.

Adres redakcji:

„Perspektywy Kultury”, ul. Kopernika 30, 31-501 Kraków

tel. 12 399 96 62, e-mail: perspektywykultury@ignatianum.edu.pl

 

„Perspektywy Kultury” - wymogi edytorskie i formularz recenzji: