Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie posiada znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie (na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz znajomość drugiego języka obcego (jęz. niemiecki, jęz. francuski lub jęz. hiszpański) na poziomie średniozaawansowanym (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).

Absolwent posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze angielskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w sposób etyczny w pracy zawodowej. Jest on przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku w różnych dziedzinach nauki oraz w działaniu publicznym. Zna wartość dorobku cywilizacyjnego kultury anglosaskiej i kultury polskiej oraz potrafi analizować zjawiska językowe i kulturowe na styku tych dwóch kultur, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji biznesowej. Absolwent umie rozstrzygać podstawowe problemy, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Posiada on także rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej i potrafi efektywnie pracować w środowisku wielokulturowym. Absolwent zna podstawy zarządzania projektami i potrafi pracować zgodnie z zasadami metody projektowej w zespole międzynarodowym.

Absolwent kierunku Filologia angielska specjalność Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje składające się na warsztat pracy nauczyciela przedszkola, w I etapie edukacyjnym, zna nowoczesne metody nauczania języka obcego, zna podstawy programowe oraz posiada umiejętność ich interpretacji, potrafi nawiązywać właściwy kontakt z uczniami i ich rodzicami, a także umie posługiwać się specjalistycznym językiem niezbędnym do wykonywania zawodu. Zdobyta wiedza, wzmocniona praktykami zawodowymi: psychologiczno– pedagogicznymi i dydaktycznymi, pozwoli nie tylko doskonalić kwalifikacje w toku studiów, ale uświadomi konieczność nieustannego poszerzania własnych kompetencji, także po ich zakończeniu. Absolwent zna najnowsze tendencje w metodyce nauczania języka obcego oraz potrafi zastosować je w przyszłej pracy zawodowej. Zna metody pracy w nauczaniu przedszkolnym i na poziomie szkoły podstawowej oraz potrafi budować scenariusz zajęć zgodny z potrzebami i możliwościami grupy docelowej.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w toku kształcenia pozwolą absolwentowi podjąć pracę w przedszkolach i szkołach podstawowych w charakterze nauczyciela języka angielskiego a także kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Absolwent studiów kierunku Filologia angielska, specjalność Redakcja tekstów anglojęzycznych posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje składające się na warsztat pracy redaktora: redakcji technicznej tekstu, redakcji językowej tekstów anglojęzycznych i polskojęzycznych, korekty, adiustacji tekstu, redakcji tekstów specjalistycznych w zakresie prawa, medycyny i nowoczesnych technologii. Absolwent posiada podstawową wiedzę o budowie, rozwoju, specyfice i uwarunkowaniach funkcjonowania rynku wydawniczo – księgarskiego w Polsce
i w Europie; potrafi samodzielnie zredagować tekst specjalistyczny na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców; wykorzystuje kompetencje językowe w zakresie pisania tekstów w obrębie języka polskiego i języka angielskiego do usprawnienia komunikacji pomiędzy autorem i czytelnikiem.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy redaktora popularnych, użytkowych i naukowych tekstów anglojęzycznych i polskojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem tekstów tłumaczonych. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie redakcji językowej i technicznej wydawnictw anglojęzycznych i polskojęzycznych. Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące obróbki tekstu, jest wrażliwy na poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną tekstu oraz estetykę i komunikatywność strony graficznej. Potrafi wybrać optymalne dla danego typu publikacji zasady konstrukcji przypisów, indeksów. Ponadto potrafi zgodnie z metodą projektową zaplanować odpowiednią dla danego typu publikacji strategię marketingową, w oparciu o cechy produktu określić docelową grupę odbiorców, wybrać odpowiednie kanały dystrybucji, dobrać partnerów
z tego zakresu i określić odpowiednie środki komunikacji z odbiorcą.

Absolwent studiów kierunku Filologia angielska, specjalność Komunikacja międzykulturowa w biznesie posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje składające się na warsztat pracy lingwisty w organizacji międzynarodowej, redaktora anglojęzycznych tekstów biznesowych, pracownika ds. promocji, który potrafi wykorzystać media społecznościowe w celu nawiązania lub usprawnienia komunikacji międzykulturowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów anglosaskich. Absolwent posiada podstawową wiedzę  na temat komunikacji międzykulturowej, zna specyfikę różnych form wypowiedzi w języku angielskim w obszarze komunikacji biznesowej oraz jest świadom tego, jaki wpływ mają decyzji stylistyczne na funkcję komunikacyjną tekstu; potrafi samodzielnie zredagować tekst specjalistyczny na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców; wykorzystuje kompetencje językowe w zakresie pisania tekstów w języka angielskiego do usprawnienia komunikacji międzykulturowej w organizacji.

Zdobyta wiedza, wzmocniona praktykami zawodowymi pozwoli nie tylko doskonalić kwalifikacje w toku studiów, ale uświadomi konieczność nieustannego poszerzania własnych kompetencji, także po ich zakończeniu. Absolwent zna specyfikę pracy w sytuacji wielokulturowej, wymagającej sprawności językowej w mowie i piśmie, znajomości technik negocjacyjnych oraz metod wykorzystania mediów społecznościowych do sprawnej komunikacji. Zna metody pracy lingwisty w przedsiębiorstwach i organizacjach międzynarodowych.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy redaktora tekstów biznesowych, asystenta ds. komunikacji międzykulturowej, pracownika działów promocyjno-marketingowych przedsiębiorstw międzynarodowych, negocjatora.

Zdobyte w trakcie studiów pierwszego stopnia umiejętności i kompetencje absolwent może uzupełnić o dodatkowe kwalifikacje zawodowe a także rozwijać je na studiach drugiego stopnia.

Możliwości zatrudninia:

Absolwent kierunku Filologia angielska specjalność Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent kierunku Filologia angielska specjalność Redakcja tekstów anglojęzycznych przygotowany jest do podjęcia pracy w charakterze redaktora i korektora tekstów anglojęzycznych w wydawnictwach, czasopismach, w środkach masowego przekazu oraz w instytucjach kultury i nauki, a także na pokrewnych stanowiskach w instytucjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych. Zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom pracę w turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Służy temu przygotowany, praktycznie zorientowany, program kształcenia filologicznego obejmujący przedmioty
w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych.

Absolwent studiów kierunku Filologia angielska, specjalność Komunikacja międzykulturowa w biznesie przygotowany jest do podjęcia pracy w charakterze specjalisty ds. komunikacji w organizacji międzynarodowej, lingwisty, redaktora anglojęzycznych tekstów biznesowych, pracownika ds. promocji, który potrafi wykorzystać media społecznościowe w celu nawiązania lub usprawnienia komunikacji międzykulturowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów anglosaskich. Zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom pracę w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Służy temu przygotowany, praktycznie zorientowany, program kształcenia filologicznego obejmujący przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.