Kierunek - Praca socjalna

Specjalność -praca socjalna z dzieckiem i z rodziną

Sylwetka Absolwenta - Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi wszechstronnie rozumianej pracy socjalnej i wieloaspektowością funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Posiada podstawowe wiadomości w zakresie wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, ekonomiczno-prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej niezbędnej do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek-środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań pracownika socjalnego i zrozumienia człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

Absolwent specjalności praca z dzieckiem i z rodziną

Dysponuje podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań pracownika socjalnego: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań. Posiada także umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi w celu optymalizacji procesów socjalizacyjnych, wychowawczych i readaptacyjnych. Absolwent dysponuje kompetencjami w zakresie wspierania jednostek, rodziny, środowisk, grup społecznych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

Możliwości zatrudnienia - Absolwent specjalności praca z dzieckiem i z rodziną uzyskał kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach pomocy społecznej np. OPS, PCPR, DPS, ŚDS i innych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu interwencyjnego socjalizacyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego, wsparcia dziennego a także innych placówkach, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego ( np. typu resocjalizacyjnego, profilaktycznego, oświatowego, organizacji czasu wolnego itp.). Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach pomocowych samorządów terytorialnych oraz na stanowisku asystenta rodziny.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.