Kierunek - Praca socjalna

Specjalność - Praca socjalna z migrantami i uchodźcami

Gdziekolwiek ludzie żyją ze sobą pojawia się potrzeba stworzenia godnych ofert doradztwa oraz wsparcia dla potrzebujących. Współcześnie, szczególnie w krajach europejskich, wzrasta problematyka migrantów i uchodźców, czyli ludzi, którzy z własnej woli bądź ze względu na ubóstwo materialne lub dyskryminację zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny. Problemy językowe, brak opieki zdrowotnej oraz konieczność załatwiania skomplikowanych spraw urzędowych stawia uchodźców przed ciężkimi wyzwaniami, którym sami często nie są w stanie sprostać. Także system szkolnictwa kraju przyjmującego migrantów utrudnia zazwyczaj integrację młodych uchodźców z szerszymi strukturami społecznymi.

Aby wspomóc migrantów i uchodźców, Akademia Ignatianum w Krakowie zamierza od roku akademickiego 2015/16 kształcić wykwalifikowanych pracowników z naciskiem na pracę socjalną z migrantami i uchodźcami.

Cel specjalności

Celem tej specjalności jest zapoznanie studentów z problematyką uchodźctwa i pracy z uchodźcami pod względem kulturowym, socjologicznym, psychologicznym, prawnym i etycznym. Ponadto celem jest aby poprzez odpowiednie kwalifikacje przygotować zainteresowanych do pomocy uchodźcom, aby wspomóc oraz wesprzeć ich w trudnym przystosowaniu się do wyzwań codzienności w nowym dla nich społeczeństwie i kulturze.

Migracja uchodźców stanowi olbrzymie wyzwanie dla pracy socjalnej, albowiem każdy nowy przypadek wymaga nowych odpowiedzi na kluczowe pytania: Jakimi motywacjami kierują się uchodźcy, gdy decydują się opuścić swój kraj? Jakie formy dyskryminacji doświadczyli w swojej ojczyźnie? Zazwyczaj doświadczenie uchodźców wiąże się nie tylko z ubóstwem materialnym, ale także z doświadczeniem konfliktów zbrojnych. Dlatego w ramach specjalności student uzyska podstawową wiedzą na temat filozoficznego, politycznego, socjologicznego oraz psychologicznego (trauma i stres w życiu uchodźców)  wymiaru wojny jako kryzysu cywilizacyjnego. 

Jednak nie tylko sami uchodźcy, lecz także społeczeństwo przyjmujące migrantów stoi przed zadaniem krytycznej refleksji nad własnymi cechami kulturowymi, które utrudniają „przybyszom” integrację w nowym społeczeństwie. Zatem specjalność musi także kłaść  nacisk na wyrobienie odpowiedniej wrażliwości międzykulturowej oraz kompetencji językowych, które niewątpliwie we współczesnym świecie stanowią podstawę dla udanej kooperacji między ludźmi o zróżnicowanym pochodzeniu etniczno-kulturowym. Dodatkowo student zapozna się z specjalistyczną wiedzą na temat unormowań prawnych dotyczących uchodźców oraz polityki integracyjnej w Polsce i na świecie.

Przedmioty

 • Podstawy socjologii kultury
 • Komunikacja interpersonalna oraz kompetencja interkulturowa
 • Kondycja prawna i socjalna uchodźców i migrantów
 • Kulturowa problematyka pracy z uchodźcami i migrantami
 • Psychologia interkulturowa z naciskiem na problematykę migracji
 • Socjologia kryzysu społecznego
 • Metodyka pracy socjalnej z uchodźcami i migrantami
 • Cudzoziemcy a edukacja szkolna
 • Bliski Wschód a kultura europejska - możliwości dla współpracy międzykulturowej
 • Kondycja społeczna krajów postsowieckich 
 • Integracja i aktywizacja społeczna cudzoziemców i migrantami w środowisku lokalnym
 • Instytucje i poradnictwo dla cudzoziemców i migrantami w Polsce i Unii Europejskiej
 • Język rosyjski
 • Język arabski

Sylwetka absolwenta specjalności: praca socjalna z migrantami i uchodźcami

Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk filozoficznych, przyrodniczych, ekonomiczno-prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych, która jest niezbędna do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek-środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu kulturowych, socjologicznych i psychologicznych aspektów uchodźctwa oraz wielowymiarowych problemów tej kategorii społecznej. Dysponuje podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań pracownika socjalnego: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań. Posiada także umiejętności w zakresie integracji środowiska uchodźców, nawiązywania współpracy z uchodźcami a także  z placówkami dla uchodźców, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi w celu optymalizacji procesów zapobiegających wykluczeniu społecznemu tych osób. Absolwent dysponuje kompetencjami w zakresie udzielania wsparcia i pomocy oraz form i metod pracy socjalnej szczególnie wykorzystywanych w pracy z uchodźcom. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej przede wszystkich dotyczącej uchodźców. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Możliwości zatrudnienia absolwenta specjalności:

praca socjalna z migrantami i uchodźcami

Uzyskał kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach pomocy społecznej np. MOPS, OPS, PCPR, DPS, DDP, ŚDS i innych. Z uwagi na fakt, że specjalność skierowana jest przede wszystkim do pracowników instytucji oraz grup zawodowych spotykających się lub w przyszłości będących się spotykać w swojej pracy z problematyką uchodźctwa, czyli do pracowników instytucji świadczących pomoc cudzoziemcom i uchodźcom, absolwent tej specjalności może podjąć pracę m. in. w: Urzędach ds. Cudzoziemców, Biurach Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców, Ośrodkach dla Cudzoziemców i Uchodźców, a także w organizacjach pozarządowych, których zadaniem jest pomoc uchodźcom. Może także podjąć pracę w innych placówkach na poziomie rządowym, samorządowym i pozarządowym, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego.  Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.