Absolwent specjalności Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową posiada wiedzę na temat podłoża i dynamiki kryzysów sytuacyjnych oraz  kryzysach biegu życia związane z rozwojem człowieka; Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pracy socjalnej, profilaktyki i interwencji kryzysowej do działań praktycznych: diagnozowania kryzysów i problemów oraz planowania działań prewencyjnych i pomocowych; uzyskuje wiedzę i umiejętności teoretyczne i praktyczne do projektowania, wdrażania i ewaluacji strategii profilaktycznych;  poszerzoną wiedzę na temat rodzajów działań interwencyjnych i  postinterwencyjnych od strony psychologicznej, społeczno-systemowej i prawnej; posiada kompetencje szacowania ryzyka wystąpienia kryzysu, diagnozy jego rodzaju, identyfikacji i oceny czynników wpływających na jego przebieg, planowania działań interwencyjnych również w zakresie potrzeb dziecka i rodziny; potrafi wskazać i zaplanować działania indywidualne i systemowe mające na celu skuteczną pracę z osobą pokrzywdzoną przy wykorzystaniu współpracy z dostępnymi służbami i ośrodkami pomocy społecznej Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu pomocy społecznej i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją.

Zdobyte kompetencje uprawniają absolwenta kierunku Praca Socjalna ze specjalnością Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową do pracy w takich instytucjach pomocy społecznej: Regionalne, Miejskie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,  Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej i innych instytucjach podejmujące działania interwencyjne i profilaktyczne. Może także podjąć pracę w innych placówkach, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach pomocowych samorządów terytorialnych.

Absolwent specjalności Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych dysponuje wiedzą z zakresu znajomości problemów i potrzeb społecznych osób starszych i niepełnosprawnych, instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych udzielających pomocy i wsparcia; ma wiedzę dotyczącą podstawowych form, metody, techniki i narzędzi pracy w zakresie opieki instytucjonalnej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu; dysponuje wiedzą z zakresu planowania i organizacji czasu wolnego; ponadto umie zidentyfikować sytuację osób starszych i niepełnosprawnych; umie projektować programy integrujące i reintegrujące jednostki, grupy i społeczności w odniesieniu do działalności społecznej i kulturowej; potrafi rozpoznać potrzeby kulturalne i edukacyjne w odniesieniu do nich zaprojektować, zorganizować oraz przeprowadzić zajęcia o charakterze wolnoczasowym dla osób starszych i niepełnosprawnych; identyfikuje problemy tych osób stosownie dobiera profesjonalne metody i formy pracy terapeutycznej; poprawnie i skutecznie nawiązuje oraz podtrzymuje relacje z przedstawicielami różnych instytucji oraz środowisk lokalnych, animuje działania w społecznościach lokalnych budując w nich poprawne relacje; refleksyjnie wyznacza cele swojego działania profesjonalnego, potrafi zadbać o przyjazny klimat w bezpośredniej pracy z klientem.

Zdobyte kompetencje uprawniają absolwenta specjalności Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych do pracy w instytucjach pomocy społecznej np. Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziennego Pobytu, Środowiskowy Dom Samopomocy i innych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, hospicjach, może podjąć zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osobę starszą w środowisku domowym, a także prowadzić działalność wychowawczą wobec dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko pojętego wychowania do starości a także w ramach bardziej świadomego rozumienia problematyki niepełnosprawności. Może także podjąć pracę w innych placówkach, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach pomocowych samorządów terytorialnych oraz na stanowisku asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej.

Absolwent specjalności Wsparcie społeczne posiada szeroki zakres wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-polityczno-kulturowej: dysponuje wiedzą z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz wiedzą socjologiczną, psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu pomocy społecznej i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności praktyczne w odniesieniu do realizowania zadań w zakresie pomocy społecznej. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej oraz diagnozy i analizy rzeczywistości społecznej. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Ponadto ma podstawową wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu pomocy społecznej i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją. Podejmuje wyzwania zawodowe dostrzegając konieczność poszerzania własnych kompetencji.

Zdobyte kwalifikacje zawodowe uprawniają absolwenta specjalności Wsparcie społeczne do pracy w instytucjach pomocy społecznej np. MOPS, OPS, PCPR, DPS, DDP, ŚDS i innych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu interwencyjnego socjalizacyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego, wsparcia dziennego a także innych placówkach, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego np. typu resocjalizacyjnego, profilaktycznego, oświatowego, organizacji czasu wolnego itp.). Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w innych placówkach na poziomie rządowym, samorządowym i pozarządowym. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.