SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU PEDAGOGIKA  DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014*

K I E R U N E K: P E D A G O G I K A – S T U D I A  P I E R W S Z E G O  S T O P N I A

Sylwetka Absolwenta - Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

W toku kształcenia absolwent nabył umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i profilaktyce społecznej oraz analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi dla wyjaśniania i analizowania problemów w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz planować działania prewencyjne i pomocowe. Potrafi zaprojektować działania resocjalizacyjne i profilaktyczne w oparciu o znane zasady i metody wychowania resocjalizującego i pracy profilaktycznej na wszystkich jej poziomach. Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu resocjalizacji i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością dla zaprojektowania i przeprowadzenia działań prewencyjnych, pomocowych i resocjalizacyjnych. 
Możliwości zatrudnienia - Absolwenci kierunku pedagogika specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną mogą pracować w takich instytucjach jak: Policyjna Izba Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy, poradnie rodzinne, w których istnieje stanowisko przeznaczone dla pedagoga. Ponadto uzyskają kwalifikacje zawodowe do pracy jako wychowawca w instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją oraz w zakładach wychowawczych i poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach interwencyjnych. Absolwent może również pracować w zawodzie kuratora sądowego oraz podejmować pracę wychowawczą jako organizator grup środowiskowych.

Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

W toku kształcenia absolwent nabył umiejętności opracowywania wyników obserwacji i formułowania wniosków, potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych związanych z etapem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji dydaktycznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi pracować w zespole, pełnić różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych oraz umie dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
Możliwość zatrudnienia - Absolwenci kierunku pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna mogą być zatrudnieni jako: nauczyciele w placówkach przedszkolnych oraz w szkolnych, wychowawcy w świetlicach szkolnych.

Specjalność: Edukacja i opieka pozaszkolna z animacją środowiskową

Absolwent edukacji i opieki pozaszkolnej z animacją środowiskową potrafi posługiwać się terminologią właściwą pedagogice opiekuńczej oraz edukacji pozaszkolnej, a także analizować jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi. Potrafi komunikować się z dziećmi, ich rodzicami oraz innymi osobami zaangażowanymi w realizację procesu edukacyjnego i opiekuńczego. Potrafi wykorzystać zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej i organizacji czasu wolnego do prowadzenia i animowania zajęć w środowiskach pozaszkolnych. Potrafi pracować w grupie, a także prezentować swój punkt widzenia uzasadniony wiedzą teoretyczną i praktyczną. Posiada umiejętność samodzielnych i twórczych działań w różnych obszarach edukacyjnych. 
Możliwości zatrudnienia - Absolwenci kierunku pedagogika specjalność edukacja i opieka pozaszkolna z animacją środowiskową mogą być zatrudniani jako: wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, wychowawcy internatów i burs, wychowawcy w placówkach organizacji czasu wolnego, pedagodzy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oraz w prężnie rozwijającym się lokalnym systemie wsparcia społecznego i placówkach pieczy zastępczej; mogą podejmować pracę w domach kultury, klubach, świetlicach, instytucjach kulturalno-edukacyjnych prowadzących działalność oświatową i kulturalną, instytucjach turystycznych oraz organizacjach religijnych, w samorządach lokalnych oraz administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach pozarządowych podejmujących działalność społeczną: edukacyjno-kulturową i pomocową.

K I E R U N E K: P E D A G O G I K A – S T U D I A    D R U G I E G O    S T O P N I A

Sylwetka Absolwenta - Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie nauk pedagogicznych. Charakteryzuje się postawą prospołeczną i gotowością do autoedukacji oraz dojrzałością w rozwiązywaniu problemów i interpretacji doświadczeń.
Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

W toku kształcenia absolwent nabył pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i interwencji kryzysowej oraz analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach interwencyjnych i resocjalizacyjnych. Posiada pogłębione umiejętności posługiwania się ujęciami teoretycznymi dla wyjaśniania, analizowania i wykorzystywania w praktyce rozwiązywania problemów w obszarze interwencji kryzysowej i działań resocjalizacyjnych. Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz planowania indywidualnych i systemowych działań interwencyjnych 
i resocjalizacyjnych. Potrafi zaprojektować działania interwencyjne i resocjalizacyjne w oparciu o znane zasady i metody interwencji kryzysowej i wychowania resocjalizującego. Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie systemowych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu resocjalizacji, wczesnej interwencji i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością dla zaprojektowania i przeprowadzenia działań interwencyjnych, pomocowych i resocjalizacyjnych. 
Możliwości zatrudnienia - Absolwenci kierunku Pedagogika specjalność pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową mogą być zatrudnieni jako: wychowawcy w zakładach wychowawczych i poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach interwencyjnych, w zakładach karnych, aresztach śledczych, służbach sądowych i więziennych. Absolwent może również pracować w zawodzie kuratora sądowego oraz podejmować pracę wychowawczą jako organizator grup środowiskowych.

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna

W toku kształcenia absolwent nabył pogłębione umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków. Potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych związanych z procesem edukacyjnym w klasach I-III. Potrafi projektować i kierować procesami wychowania i kształcenia dostosowanych do możliwości dzieci, w tym projektuje pracę indywidualną dostosowaną do dzieci zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Potrafi pracować w zespole, pełnić różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
Możliwości zatrudnienia - Absolwenci kierunku Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna mogą być zatrudnieni jako: nauczyciele w placówkach szkolnych, wychowawcy w świetlicach szkolnych.

Specjalność: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

W toku kształcenia absolwent nabył pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice szkolnej i terapii pedagogicznej, analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów, wychowanków. Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz zaprojektowania indywidualnych i systemowych działań. Posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży, a także konstruowania programów naprawczych. Potrafi stymulować rozwój wychowanków poprzez stosowanie technik kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, aktywizujących i artystycznych. 
Możliwość zatrudnienia - Absolwenci kierunku Pedagogika specjalność pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną mogą być zatrudniani jako: pedagodzy szkolni w szkołach wszystkich stopni i rodzajów, wychowawcy internatów i burs, pedagodzy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w poradniach wychowawczo-zawodowych, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, wychowawcy w innych placówkach opiekuńczo–wychowawczych.

Specjalność: Pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem

W toku kształcenia absolwent nabył pogłębione umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii w celu diagnozowania, analizowania 
i prognozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka i rodziny oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych. Prawidłowo ocenia i dobiera dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych o charakterze opiekuńczo-pielęgnacyjnym, stymulacyjnym, wychowawczym i edukacyjnym wobec małego dziecka. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego i jego potrzeb oraz potrafi dokonywać prognozy działań na rzecz dziecka i rodziny. Posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów opiekuńczo-wychowawczych i rozwojowych dzieci, a także podejmowania działań profilaktycznych i naprawczych w rodzinie poprzez zastosowanie metod pomocy poradniczej i doradczej, potrafi współpracować z rodzicami. 
Możliwości zatrudnienia - Absolwenci kierunku Pedagogika specjalność pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem mogą być zatrudniani jako: opiekun i wychowawca, pedagog w instytucjach pomocy społecznej, w świetlicach środowiskowych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, centrach pomocy rodzinie, poradniach rodzinnych, sądach rodzinnych. Absolwent jest również przygotowany do pracy w charakterze doradcy i konsultanta w instytucjach i organizacjach zorientowanych na pomoc dziecku i jego rodzinie. Ponadto jako opiekun małego dziecka w żłobku, klubie dziecięcym oraz w charakterze opiekuna dziennego i niani.
 

SYLWETKA ABSOLWENTA   KIERUNKU: PEDAGOGIKA   DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA  W  ROKU  AKADEMICKIM  2012/2013, 2012/2011

Kształcenie w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum zmierza do kształtowania człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo, otwartego na wyzwania naszych czasów, odpowiedzialnie i kreatywnie realizującego swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne w poszanowaniu godności własnej oraz drugiego człowieka, a także zdolnego do kierowania się w życiu jezuicką zasadą „magis” – „więcej”.

Absolwent kończący studia na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

Studia pierwszego stopnia:

• Dysponuje podstawowymi wiadomościami w obszarze wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

• Uzyskał podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy jako wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Jest przygotowany do planowania, organizowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz sprawowania opieki wychowawczej nad grupą dzieci i młodzieży w klasie szkolnej, świetlicy, bursie, internacie, domu dziecka, ośrodku wychowawczym, pogotowiu opiekuńczym i placówkach edukacji pozaszkolnej oraz współdziałania z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami, w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju, a także pomocy w trudnych sytuacjach.

• Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Studia drugiego stopnia:

• Dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Posiada umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie opieki wychowawczej nad grupą dzieci lub młodzieży. Charakteryzuje się postawą prospołeczną i gotowścią do autoedukacji oraz dojrzałością w rozwiązywaniu problemów i interpretacji doświadczeń.

• Uzyskał kwalifikacje zawodowe do pracy jako wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacji pozaszkolnej oraz jako pedagog szkolny. Jest przygotowany do planowania, organizowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz sprawowania opieki wychowawczej nad grupą dzieci i młodzieży w klasie szkolnej, świetlicy, bursie, internacie, domu dziecka, ośrodku wychowawczym, pogotowiu opiekuńczym oraz współdziałania z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami, w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju, a także pomocy w trudnych sytuacjach oraz organizowania w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego 
i efektywności uczenia się.

• Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent kończący studia na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna:

Studia pierwszego stopnia:

• Dysponuje podstawowymi wiadomościami w obszarze wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

• Uzyskał podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy jako wychowawca w instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją oraz w zakładach wychowawczych i poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach interwencyjnych. Absolwent może również pracować w zawodzie kuratora sądowego oraz podejmować pracę wychowawczą jako organizator grup środowiskowych.

• Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Studia drugiego stopnia:

• Dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Posiada umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie działań resocjalizacyjnych. Charakteryzuje się postawą prospołeczną i gotowością do autoedukacji oraz dojrzałością w rozwiązywaniu problemów i interpretacji doświadczeń.

• Uzyskał podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy jako wychowawca w instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją oraz w zakładach wychowawczych i poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach interwencyjnych, w zakładach karnych, aresztach śledczych, służbach sądowych i więziennych. Absolwent może również pracować w zawodzie kuratora sądowego oraz podejmować pracę wychowawczą jako organizator grup środowiskowych.

• Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent kończący studia na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika rodziny:

Studia pierwszego stopnia:

• Dysponuje podstawowymi wiadomościami w obszarze wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

• Uzyskał podstawowe kwalifikacje zawodowe do organizowania i prowadzenia zajęć w szkole podstawowej w zakresie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze opiekuna i wychowawcy w instytucjach pomocy społecznej, w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, centrach pomocy rodzinie, poradniach rodzinnych, sądach rodzinnych. Absolwent jest również przygotowany do pracy w charakterze doradcy i konsultanta w instytucjach i organizacjach zorientowanych na pomoc dziecku i jego rodzinie.

• Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Studia drugiego stopnia:

• Dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność: pedagogika rodziny. Posiada umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie pracy z rodziną. Charakteryzuje się postawą prospołeczną i gotowością do autoedukacji oraz dojrzałością w rozwiązywaniu problemów i interpretacji doświadczeń.

• Uzyskał kwalifikacje zawodowe do planowania, organizowania i prowadzenia zajęć w różnych typach szkół w zakresie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze opiekuna i wychowawcy w instytucjach pomocy społecznej, w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, centrach pomocy rodzinie, poradniach rodzinnych, i sądach rodzinnych. Absolwent jest również przygotowany do pracy w charakterze doradcy i konsultanta w instytucjach i organizacjach zorientowanych na pomoc dziecku i jego rodzinie. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie poradnictwa rodzinnego i usług związanych z zaspokajaniem potrzeb środowiska rodzinnego.

• Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent kończący studia na kierunku pedagogika ze specjalnością wychowanie przedszkolne:

Studia pierwszego stopnia:

• Dysponuje podstawowymi wiadomościami w obszarze wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

• Uzyskał podstawowe kwalifikacje zawodowe do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjnej poniżej wieku szkolnego. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, w placówkach prowadzących działalność edukacyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Potrafi zaplanować, organizować i prowadzić działalność nastawioną na harmonijny rozwój sprawności poznawczych, intelektualnych, psychoruchowych, estetycznych, osobowościowych i społecznych dziecka. Potrafi obserwować i oceniać rozwój dzieci i prowadzić konsultacje z rodzicami w zakresie postępów dziecka i zaistniałych problemów

• Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent kończący studia na kierunku pedagogika ze specjalnością wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna:

Studia pierwszego stopnia:

• Dysponuje podstawowymi wiadomościami w obszarze wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

• Uzyskał podstawowe kwalifikacje zawodowe do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjnej w placówkach wychowania przedszkolnego i w szkole podstawowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat, w placówkach prowadzących działalność edukacyjną. Potrafi zaplanować, organizować i prowadzić działalność nastawioną na harmonijny rozwój sprawności poznawczych, intelektualnych, psychoruchowych, estetycznych, osobowościowych i społecznych dziecka. Potrafi obserwować i oceniać rozwój dzieci i prowadzić konsultacje z rodzicami w zakresie postępów dziecka i zaistniałych problemów

• Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent kończący studia na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna:

Studia drugiego stopnia:

• Dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność: edukacja wczesnoszkolna. Posiada umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie edukacji dzieci w wieku 6/7-9/10 lat. Charakteryzuje się postawą prospołeczną i gotowością do autoedukacji oraz dojrzałością w rozwiązywaniu problemów i interpretacji doświadczeń.

• Uzyskał kwalifikacje zawodowe do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Jest przygotowany do diagnozowana, planowania, organizowania i projektowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące tej tematyki, podejmować badania naukowe odnoszące się do wczesnej edukacji dziecka, współdziałania z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami, w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju, a także pomocy w trudnych sytuacjach.

• Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.