SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU PRACA SOCJALNA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJACYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014*

K I E R U N E K : P R A C A S O C J A L N A

Sylwetka Absolwenta - Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi wszechstronnie rozumianej pracy socjalnej i wieloaspektowością funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Posiada podstawowe wiadomości w zakresie wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, ekonomiczno-prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej niezbędnej do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek-środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań pracownika socjalnego i zrozumienia człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

Absolwent specjalności praca z dzieckiem i z rodziną

Dysponuje podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań pracownika socjalnego: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań. Posiada także umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi w celu optymalizacji procesów socjalizacyjnych, wychowawczych i readaptacyjnych. Absolwent dysponuje kompetencjami w zakresie wspierania jednostek, rodziny, środowisk, grup społecznych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

Możliwości zatrudnienia - Absolwent specjalności praca z dzieckiem i z rodziną uzyskał kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach pomocy społecznej np. OPS, PCPR, DPS, ŚDS i innych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu interwencyjnego socjalizacyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego, wsparcia dziennego a także innych placówkach, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego ( np. typu resocjalizacyjnego, profilaktycznego, oświatowego, organizacji czasu wolnego itp.). Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach pomocowych samorządów terytorialnych oraz na stanowisku asystenta rodziny.

Absolwent specjalności praca z osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Dysponuje podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań pracownika socjalnego: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań. Posiada także umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi w celu optymalizacji procesów zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych oraz readaptacyjnych. Absolwent dysponuje kompetencjami w zakresie form opieki i wsparcia oraz metod pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

Możliwości zatrudnienia - Absolwent specjalności praca z osobami starszymi i niepełnosprawnymi uzyskał kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach pomocy społecznej np. OPS, PCPR, DPS, DDP, ŚDS i innych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, uniwersytetach trzeciego wieku, hospicjach, może podjąć zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osobę starszą w środowisku domowym, a także prowadzić działalność wychowawczą wobec dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko pojętego wychowania do starości a także w ramach bardziej świadomego rozumienia problematyki niepełnosprawności. Może także podjąć pracę w innych placówkach, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach pomocowych samorządów terytorialnych oraz na stanowisku asystenta rodziny.

*Wersja skrócona. Pełny opis sylwetki w programach studiów

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU: PRACA SOCJALNA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I 2011/2012

K I E R U N E K : P R A C A S O C J A L N A

Sylwetka Absolwenta - Absolwent dysponuje podstawową wiedzą z zakresu filozofii, ekonomii i prawa, psychologii i socjologii niezbędną do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek-środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań pracownika socjalnego: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. W zakresie kompetencji społecznych charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych.

Uzyskał podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej i ośrodkach pomocy społecznej, w rodzinnych poradniach specjalistycznych, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, agendach służb socjalnych i samorządowych instytucjach profilaktyki społecznej, w domach samotnej matki, w organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem i poradnictwem społecznym. Absolwent jest również przygotowany do pracy na stanowiskach wspomagających w urzędach pracy oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w instytucjach przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, uzależnionych, uchodźców, w klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych, uniwersytetach trzeciego wieku, może podjąć zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osobę starszą w środowisku domowym, a także prowadzić działalność wychowawczą wobec dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko pojętego wychowania do starości.

Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.