Kierunek i specjalności

Jednolite studia magisterskie:

  • psychologia (stacjonarne i niestacjonarne).

Ścieżki kształcenia:

  • Wspomaganie rozwoju
  • Psychologia kliniczna
  • Psychokryminologia
  • Psychologia zarządzania
Wspomaganie rozwoju

Specjalność została pomyślana w taki sposób, aby w jej ramach kontynuować rozpoczęte kształcenie z zakresu psychologii rozwojowej.               

Celem specjalności jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu rozwoju człowieka w ciągu całego życia i pokazanie, w jakich obszarach i w jaki sposób wiedza ta może być wykorzystana w praktyce.

Konstrukcji programu specjalności przyświecała idea stosowanej psychologii rozwojowej. Dlatego też student zapoznany zostanie z treściami z zakresu stymulowania rozwoju dziecka, rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwie edukacyjno - rozwojowym, logopedii i terapii logopedycznej oraz psychologii języka i komunikacji z uwzględnieniem komunikacji w środowisku wychowawczym. Zapozna się także ze specyfiką okresu późnej dorosłości i adekwatnymi dla tego okresu metodami stymulowania rozwoju. Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie studenta do podejmowania zadań związanych z diagnozą i wspieraniem rozwoju zarówno dziecka jak i człowieka dorosłego.

PRZEDMIOTY PROWADZONE W RAMACH SPECJALNOŚCI:

1. Stosowana psychologia rozwoju.

2. Psychologia charakteru człowieka.

3. Psychologia języka i komunikacji.

4. Komunikacja w środowisku wychowawczym.

5. Psychologia rozwoju moralnego.

6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

7. Wprowadzenie do logopedii i terapii logopedycznej.

8. Metapsychologiczna problematyka działania.

9. Rewalidacja osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

10.Psychologia rozwoju w późnej dorosłości.

11.Psychology of couple and family relation.

12.Stymulowanie rozwoju dziecka.

13.Zasady prowadzenia szkoleń i warsztatów.

Psychologia kliniczna

Specjalność została pomyślana w taki sposób, aby w jej ramach kontynuować rozpoczęte kształcenie z zakresu przedmiotów związanych z psychologią kliniczną, a które w programie studiów psychologicznych na AI są obligatoryjne. Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy studenta z zakresu trudności i zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym jednostki oraz zapoznanie z metodami diagnozy, psychoprofilaktyki i formami psychoterapii. Ponadto celem kształcenia jest rozwój umiejętności wykorzystywanych w praktyce psychologicznej, głównie umiejętności diagnostycznych, umiejętności pozostawania w kontakcie klinicznym z pacjentem/klientem oraz umiejętności związanych z poradnictwem psychologicznym i interwencją kryzysową.

Dlatego też przedmioty w ramach specjalności zostały tak dobrane, aby student miał możliwość nie tylko nabycie wiedzy teoretycznej o etiologii i obrazie klinicznym różnych zaburzeń, ale i nauczył się na podstawowym poziomie praktycznych umiejętności z zakresu diagnozy i form pomocy psychologicznej, w szczególności w obszarze zaburzeń mowy, parcjalnych deficytów rozwojowych, kryzysów i zachowań autodestrukcyjnych. Student będzie mógł zapoznać się z formami wczesnej interwencji psychologicznej, formami pracy profilaktycznej z rodziną i osobami myślącymi o samobójstwie, a także nabędzie wiedzę teoretyczną z zakresu psychoterapii psychodynamicznej i pozna podstawowe zasady i zjawiska obecne w tej formie terapii. Specjalność stanowi dobre przygotowanie do dalszego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty.

 

PRZEDMIOTY PROWADZONE W RAMACH SPECJALNOŚCI:

1. Psychologia kryzysu.

2. Formy pracy profilaktycznej i terapeutycznej z rodziną.

3. Wczesna interwencja psychologiczna.

4. Podstawy psychiatrii.

5. Diagnoza psychologiczna parcjalnych deficytów rozwojowych.

6. Zaburzenie spectrum autyzmu - zagadnienia diagnozy i terapii.

7. Zaburzenia mowy i mówienia o różnym podłożu.

8. Psychofizjologia stosowana - biofeedback.

9. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

10.The philosophical-anthroplogical fundaments of the Sciences of Psyche: Psychology, Psychiatry and Psychotherapy.

11.Wprowadzenie do psychoterapii psychodynamicznej.

12.Psychologia osoby ludzkiej.

13.Profilaktyka i terapia zachowań autodestruktywnych.

 

Psychokryminologia

Program specjalności obejmuje szeroki zakres kursów z pogranicza psychologii i prawa. Omawiana na zajęciach problematyka dotyczyć będzie zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce sądowej i penitencjarnej, zeznań świadków, opiniowania w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych oraz zagadnień psychologii śledczej i kryminologii. Studenci zostaną zapoznani z formami pomocy psychologicznej dla ofiar przestępstw, szczególnie w odniesieniu do ofiar wykorzystywania seksualnego i przemocy domowej. Studenci tej specjalności będą mogli ponadto zapoznać się z technikami negocjacji w sytuacjach kryzysowych oraz z zadaniami psychologa w służbach mundurowych, zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych. Specjalność umożliwia również zdobycie podstawowych umiejętności koniecznych do diagnozy, a także  podejmowania działań profilaktycznych lub korekcyjnych wobec osób przejawiających zaburzenia funkcjonowania społecznego i niedostosowanych społecznie.

Rozmowa na temat specjalności Psychokryminologia w Radiu Kraków - posłuchaj ! <<link>>

"Zagadki psychokryminalne" Krzysztof Nowakowski 

PRZEDMIOTY PROWADZONE W RAMACH SPECJALNOŚCI:

1.  Psychologia sądowa.

2.  Podstawy kryminologii.

3.  Wiktymologia.

4.  Wybrane elementy psychologii śledczej.

5.  Czynniki ryzyka wykorzystania seksualnego osób małoletnich i dorosłych oraz ich prewencja.

6.  Psychologia penitencjarna.

7.  Psychologia przesłuchania.

8.  Moral psychology.

9.  Problematyka wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim - ujęcie interdyscyplinarne.

10. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

11. Zaburzenia przystosowania społecznego - diagnoza, profilaktyka, terapia.

12. Wybrane zagadnienia problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.

13. Podstawy prawa karnego.

Psychologia zarządzania