Kierunki i ścieżki kształcenia

Kulturoznawstwo

 

Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu ogólnoakademickim ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu pracy, jaki sprawdzi się w różnorodnych instytucjach związanych z szeroko pojętą kulturą. Ich celem jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent kulturoznawstwa Akademii Ignatianum będzie przygotowany do podjęcia starań o pracę w sektorze kultury.

 

Ściezki kształcenia:

Cyberkultura i media

Sztuki wizualne

Dziedzictwo kulturowe:zarządzanie i promocja

 

Absolwenci kulturoznawstwa mają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia. Czekają na nich miejsca pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych, prowadzących działalność kulturalną i edukacyjną, takich jak świetlice, domy i centra kultury, agencje koncertowe, muzea, i galerie oraz inne instytucje kultury. Mogą także połączyć swoją karierę zawodową z pracą w instytucjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach, organizacjach pożytku publicznego. Mogą tam pełnić funkcje ekspertów, specjalistów czy event managerów.

W dzisiejszych realiach rynkowych kulturoznawcy mogą także postawić na własny biznes, zakładając agencje interaktywne i firmy szkoleniowe. Przygotowani są również do działalności w obszarze handlu i doradztwa w zakresie dóbr kultury.

 

Turystyka i rekreacja

 

W Akademii Ignatianum od trzech lat istnieje możliwość kształcenia się na popularnym kierunku Turystyka i Rekreacja, prowadzonym w instytucie kulturoznawstwa. Z racji misji i profilu uczelni kierunek daje bardzo rozległą wiedzę i umiejętności w dziedzinach związanych ze zróżnicowaniem społeczno-kulturowym świata.

 

Ściezki kształcenia:

Turystyka międzynarodowa i regionalna

Turystyka biznesowa i kwalifikowana

 

Bardzo duża ilość praktyk zawodowych (minimalnie 360 godzin) w połączeniu z ćwiczeniami terenowymi realizowanymi na pięciu semestrach oraz z kilkoma kursami, które również zawierają elementy terenowe i sprawnościowe daje solidne praktyczne podstawy do harmonijnego łączenia wiedzy ogólnej o regionach, zdolności zaprojektowania działalności turystycznej w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe regionu oraz jego pozycję gospodarczą, a także uczestniczenie w rynku turystycznym jako jego podmiot. Studia przygotowują do pracy w prywatnych i samorządowych instytucjach i firmach branży turystycznej, m.in. w różnego typu ogólnych i wyspecjalizowanych biurach podróży, firmach obsługujących wirtualnie rynek turystyczny, centrach informacji turystycznej, firmach agroturystycznych oraz świadczących usługi eventowe i rekreacyjne.

Liczne kursy praktyczne rozbudowane o elementy ekonomii i marketingu dają solidne podstawy do założenia i prowadzenia własnej działalności w branży turystycznej, w tym świadczenia usług przewodnika i pilota turystycznego czy posiadania własnego biura podróży.

Aktualnie istnieje możliwość wyboru kształcenia na specjalności turystyka regionalna, która poświęcona jest przede wszystkim możliwości wykorzystania wzrastającego napływu turystów krajowych i zagranicznych do Krakowa i Małopolski oraz turystyka kwalifikowana i biznesowa, które są przeznaczone przede wszystkim do pracy poświęconej relacjom z turystami szczególnie wymagającymi zarówno pod względem wyspecjalizowanych potrzeb jak i najwyższego standardu obsługi.

Kierunek daje duże możliwości rozwoju językowego, gdyż przez cały tok studiów realizowany jest intensywny cykl nauki języka angielskiego oraz przez cztery semestry drugiego języka (do wyboru). Na specjalności biznesowej dodatkowo przez dwa semestry jest prowadzony obowiązkowy kurs Business English for Tourism.

W ramach ćwiczeń terenowych realizowane są naukowe, studyjne i praktyczne wyjazdy w Sudety, Karpaty, region Świętokrzyski. Studenci biorą udział w międzynarodowych targach turystycznych oraz odbywają co najmniej jeden cykl praktyk zagranicznych (do tej pory odbyły się w Tokajskim regionie winiarskim i Parku Narodowym Hortobágy na Węgrzech oraz na chorwackiej wyspie Rab).