II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Synergia środowisk wychowawczych

Społeczne konteksty wychowaniaOrganizatorzy:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie

 

 8 listopada 2017 roku

Miejsce konferencji: Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 Komunikat

 Intensywny postęp technologiczny, przeobrażenia w sferze ekonomicznej, rozwój nowych mediów oraz inne procesy globalizacyjne wpływają znacząco na życia współczesnego człowieka. W konsekwencji pojawiają się dzisiaj nowe oczekiwania, nadzieje, ale także i niepokoje. Współczesny świat generuje także nowe, wcześniej nieznane uwarunkowania interakcji bezpośrednich, generujących bardziej skomplikowany kontekst społeczny. To w konsekwencji ma istotny wpływ na proces wychowania młodego pokolenia. W związku z tym uzasadnione wydaje się podjęcie szerokiej debaty, na temat rodzaju i jakości współpracy pomiędzy różnymi środowiskami wychowawczymi.

Środowisko wychowawcze to przestrzeń ze złożonym systemem bodźców rozwojowych o charakterze oddziaływań celowych i spontanicznych, które wywołują trwałą zmianę w zachowaniu wychowanka oraz wpływają na kształtowanie się określonych postaw, poglądów i wiedzy. Ostatecznym celem działań wychowawczych realizowanych przez różne środowiska wychowawcze jest ukształtowanie dojrzałej osobowości przygotowanej do podjęcia wielu ról społecznych. Efektywność tych procesów zależy niewątpliwie od poziomu integracji działań różnych środowisk wychowawczych, która powinna być oparta na stałej wymianie poglądów, myśli i argumentów. 

Ogniwem łączącym odziaływania różnych środowisk jest wychowanek i jego dobro, a wspólną płaszczyzną – proces jego wychowania, socjalizacji i inkulturacji. Pierwszym i niezastąpionym naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina, zaś rodzice pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami. Jednak wychowanie to nie tylko zadanie dla rodziców, ale wspólny cel wszystkich dorosłych i całych społeczeństw. Współpraca różnych środowisk pozwala na ujednolicenie oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych, co w konsekwencji decyduje o przebiegu i rezultatach tych procesów. Wychowanek jako jeden z podmiotów współpracy powinien być w nie zaangażowany. Skuteczne wychowanie to wychowanie spójne, gdzie strony zaangażowane w ten proces działają w podobny sposób, w oparciu o te same zasady, cele i wartości.

Mając na uwadze powyższe - przez synergię środowisk wychowawczych rozumiemy po pierwsze, proces wyrażający się w integracji i kooperacji na różnych poziomach życia społecznego, wielu środowisk: rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, społeczności lokalnej, mediów i innych. Po drugie synergia jest także efektem współpracy różnych środowisk tworzących nową jakość.

Dzisiaj mamy świadomość szczególnej potrzeby rzeczywistego integrowania działań  wychowawczych na wielu poziomach życia społecznego, przede wszystkim ze względu na powszechność występowania w nim skali oddziaływań ryzykownych i destrukcyjnych. Stąd potrzebna jest naukowa refleksja oraz dyskusja, wszystkich zainteresowanych, nad zagadnieniami, które dają szansę na realną synergię środowisk wychowawczych z uwzględnieniem wyzwań i warunków aktualnego kontekstu społecznego.

 

Cele konferencji

Celem konferencji jest próba analizy i opisu zmian, jakie zachodzą w procesie wychowawczym w konsekwencji obserwowanych obecnie przemian społecznych i procesów globalizacyjnych aby na tej podstawie wskazać na aktualne potrzeby i wyzwania, jakie stoją przed środowiskami uczestniczącymi w procesie wychowawczym. Dążeniem organizatorów jest zachęcanie do refleksji nad kluczowymi elementami zmieniającego się kontekstu społecznego i ich skutkami dla całości procesów wychowawczych. Istotnymi cechami szeroko definiowanego  procesu synergii  środowisk wychowawczych, które szczególnie dziś nabierają znaczenia są  przede wszystkim: różnorodność i komplementarność, kooperatywność i kreatywność jak również szacunek i zaufanie a także dobre i  skuteczne zarządzanie.

 

Proponowana obszary tematyczne do interdyscyplinarnej dyskusji naukowej:

Organizatorzy konferencji chcą poddać wielopłaszczyznowej analizie kwestie dotyczące procesu wychowania w kontekście zachodzących obecnie przemian społecznych, dlatego proponują następujące obszary tematyczne:

1/ istota synergii środowisk wychowawczych, czyli wartości i standardy współpracy, idee, cele oraz efekty. Rola i miejsce poszczególnych instytucji społecznych w procesie wychowawczym

2/ oczekiwania poszczególnych podmiotów życia społecznego związane z procesem wychowawczym. Wyzwania, szanse i zagrożenia

3/ modele teoretyczno-badawcze synergii środowisk wychowawczych: współpraca, partnerstwo i dialog

4/ modele praktyczne synergii środowisk wychowawczych: implementacje, dobre praktyki, rzeczywistość a ideały; społeczne uwarunkowania wspólnych działań

 

Dyskusja na konferencji zostanie podjęta w czasie sesji plenarnej i w obradach sesji tematycznych. Konferencję zakończy panel dyskusyjny, który ma zainspirować do refleksji i działań nad rzeczywistością oraz możliwymi modelami synergii środowisk wychowawczych.

 

Język konferencji: polski, angielski.

Referat można wygłosić w języku polskim lub angielskim. W przypadku przygotowania referatu w języku polskim należy przygotować prezentację w języku polskim i angielskim lub tylko w języku angielskim.

 

 Terminarz konferencji:

  • przesłanie karty zgłoszenia - do 20.10.2017 r. (termin przedłużony).
  • potwierdzenie przyjęcia referatu na konferencję – do 30.10.2017 r.
  • rozesłanie programu konferencji – 30.10.2017 r.
  • przesłanie referatu - do 31.10.2017 r.
  • przesłanie tekstów do publikacji w języku angielskim – do 25.02.2018 r.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. W ramach konferencji oferujemy uczestnictwo czynne, materiały konferencyjne, obiad, uroczystą kolację oraz przerwy kawowe.

Noclegi i podróż uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Osobom zainteresowanym publikacją tekstu proponujemy umieszczenie artykułu w monografii wieloautorskiej. Teksty należy przygotować w języku angielskim. Wydrukowane zostaną tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje. Szczegóły dotyczące przygotowania artykułu naukowego zostaną przekazane w kolejnym komunikacie.


Komitet Naukowy

dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)

dr Krzysztof Biel SJ (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)

przewodniczący

 

prof. dr Remigijus Bubnys (Šiauliai University, Lithuania)

prof. dr. Folco Cimagalli (LUMSA University, Roma, Italy)

prof. dr Valentin Constantinov (Tiraspol State University, Chișinău, Moldova)

prof. dr Maria Diacon (Tiraspol State University, Chișinău, Moldova)

prof. dr hab. Andreas Héjj (University of Pecs, Hungary)

dr hab. Ewa Kobyłecka, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)

prof. dr Bozhidara Kriviradeva, (University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria)

prof. dr hab. Elena Lavrentsova (Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria)

dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,Polska)

dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, Polska)

dr hab. Anna Murawska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)

prof. Dr. Andrea Óhidy (University of Educaton, Freiburg, Germany)

prof. dr hab. Jiři Prokop (Charles University, Prague, Czech Republic)

dr hab. Anna Szafrańska (Uniwersytet Śląski, Cieszyn, Polska)

prof. dr hab. Valentina Sharlanova (Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria)

prof. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, Polska)

prof. dr Svetlana Ušča (Rezekne Academy of Technology, Latvia)

prof. dr Darja Zaviršek (University of Ljubljana, Slovenia)

 

 

Komitet Organizacyjny i Programowy:

dr Jarosław Charchuła SJ

przewodniczący

 

dr Marek Babik

dr Anna Błasiak

dr Ewa Dybowska

dr Karolina Kmiecik-Jusięga

dr Markus Lipowicz

dr Irmina Rostek

dr Kamilla Frejusz

dr Aeddan Shaw

mgr Anna Duda

mgr Rafał Fudala

mgr Paulina Koperna

mgr Artur WolaninTermin nadsyłania referatów – 25. 02. 2018 r.

Adres przesyłania referatów: konferencja.synergia@ignatianum.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.