Strona główna Obywatele polscy z dyplomem uzyskanym w Polsce


Obywatele polscy z dyplomem uzyskanym w Polsce

 

[POWRÓT DO GŁÓWNEJ STRONY REKRUTACJI]

 

Rekrutacja na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021 odbywa się za pomocą systemu e-rekrutacji.


1. 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany do zapoznania się z warunkami i trybem rekrutacji (rekrutacja krok po kroku) na wybrane studia prowadzone przez Akademię Ignatianum w Krakowie oraz z regulaminem opłat.

 

2. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny w celu założenia indywidualnego konta rekrutacyjnego w systemie e-rekrutacji (SOR). Elektroniczny formularz rejestracyjny będzie udostępniony na stronie internetowej w zakładce:

[Rejestracja i logowanie kandydatów]

 

3. Kandydaci mający trudności w dostępie do Internetu mogą dokonać rejestracji na studia w Biurze Rekrutacji, w godzinach pracy Biura Rekrutacji  (od 1 lipca).

 

4. Po uzupełnieniu danych osobowych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym, kandydat aktywuje indywidualne konto rekrutacyjne kodem, który jest przesłany na adres mailowy, podany przez kandydata w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

 

5. Po aktywowaniu indywidualnego konta rekrutacyjnego, kandydat wypełnia informacje dotyczące danych adresowych, wykształcenia, deklaruje wydział i kierunek studiów, na który  stara się o przyjęcie. Oczywiste omyłki pisarskie w elektronicznym formularzu rejestracyjnym nie będą miały wpływu na przebieg procesu rekrutacji.

 

6.  Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, ma obowiązek zadeklarowania głównego (priorytetowego) kierunku tych studiów i możliwość zadeklarowania alternatywnych kierunków studiów (maksymalnie trzech) prowadzonych w AIK. W elektronicznym formularzu rejestracyjnym Kandydat wskazuje alternatywne kierunki studiów według kolejności, począwszy od tego alternatywnego kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany.  Kolejność ta będzie uwzględniona przy postępowaniu rekrutacyjnym w związku z faktem, że kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden z wybranych kierunków w danym naborze zgodnie z pkt 16.

 

7. Po zadeklarowaniu kierunków studiów, kandydat uzupełnia w elektronicznym formularzu rejestracyjnym informacje dotyczące oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz średnią ocen z całości studiów pierwszego stopnia potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lub wpisem w suplemencie do dyplomu.

 

8. W celu weryfikacji wprowadzonych wyników, kandydat zobowiązany jest do przesłania skanów dokumentów poświadczających uzyskane wyniki przez system e-rekrutacji, najpóźniej do ostatniego dnia rekrutacji.

 

9. Po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego (dane osobowe, dane adresowe, deklaracja kierunku, wyniki) na indywidualnym koncie rekrutacyjnym zostanie wyświetlona informacja  potwierdzająca rejestrację oraz  będzie dostępny wzór formularza opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłaty rekrutacyjnej) wraz z danymi rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty tej opłaty. 

 

10. Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na studia (osoby wpłacające w ostatnich trzech dniach rekrutacji proszone są zobowiązane do przesłania drogą mailową bądź przez system, potwierdzenia wpłaty), zgodnie z terminarzem rekrutacjiKwota opłaty rekrutacyjnej wynosi: 85 zł.

 

11. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej oraz weryfikacji wyników, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata zostanie wyświetlona informacja o zmianie statusu na: "kandydat(ka) złożył(a) podanie"Po otrzymanym komunikacie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian w deklaracji.

 

12. Kandydat jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej (e-mail) oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym. Informacje dotyczące dalszego przebiegu rekrutacji będą wysyłane, jako komunikaty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w systemie e-rekrutacji. Kandydat jest zobowiązany do postępowania według wskazówek podanych w systemie i ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy proces rejestracji został zakończony pomyślnie.

 

13. Komisja Rekrutacyjna na podstawie postępowania kwalifikacyjnego dla określonego kierunku studiów tworzy listy rankingowe.

 

14. Po ustaleniu listy rankingowej następuje ogłoszenie listy osób przyjętych oraz listy osób nieprzyjętych na studia na kierunek główny i kierunek alternatywny. W dniu ogłoszenia wyników zostanie również ogłoszona lista rezerwowa. Listy rezerwowe są tworzone tylko na kierunki wybrane przez kandydata jako kierunki główne.

 

15. Na studia zostają przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający sumę punktów rankingowych większą lub równą wartości ustalonej przez Komisję Rekrutacyjną. Komisji przysługuje prawo ustalenia minimalnej sumy punktów rankingowych wymaganych do przyjęcia kandydata podczas posiedzenia, na którym zatwierdza i podpisuje listę rankingową (zarówno podczas naboru głównego, jaki i  podczas naborów uzupełniających).


Dla danego kierunku studiów wysokość progu zależy od:
1) liczby podań na dany kierunek;
2) uzyskanych przez kandydatów wartości wskaźników rekrutacji (suma punktów rankingowych);
3) dostępnego limitu miejsc.
W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których wynik jest niższy, komisja wydaje decyzję o odmowie przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.

 

16. Jeżeli limit miejsc na dany kierunek nie zostanie wyczerpany, to lista przyjętych uzupełniana jest kandydatami, którzy umieścili ten kierunek, jako pierwszy kierunek alternatywny, a nie zostali przyjęci na kierunek, który wymienili, jako główny, jeżeli spełniają warunki określone w pkt 15. W sytuacji, gdy pierwszy kierunek alternatywny zostanie rozpatrzony pozytywnie kolejne nie będą rozpatrywane.

 

17. Kandydaci kwalifikowani są od największej sumy punktów rankingowych, aż do wyczerpania limitu miejsc na ten kierunek, z zastrzeżeniem pkt 15.

 

18. Po ogłoszeniu wyników, kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest  do dokonania wpisu na studia poprzez dostarczenie, w wyznaczonym terminie, do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Terminarz rekrutacji jest dostępny w zakładce Terminarz rekrutacji.Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce:

[Wymagane dokumenty]

19. Decyzje w sprawie nieprzyjęcia na studia są wysyłane do kandydata, za pośrednictwem poczty, na wskazany w elektronicznym formularzu rejestracyjnym adres zamieszkania/adres do korespondencji.

 

20. Przyjmuje się tylko komplet wymaganych dokumentów.

 

21. Nie przyjmuje się dokumentów wysłanych pocztą.

 

22. Jeżeli kandydat znajduję się na liście rezerwowej (tworzonej tylko na kierunkach głównych), może zostać przyjętym w miejsce osób, które nie dokonają wpisu w wyznaczonym terminie, a zostały przyjęte na studia z listy rankingowej. W takim przypadku, na podstawie wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego, Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym na liście rezerwowej w ramach limitu miejsc. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego indywidualnego konta rekrutacyjnego oraz informacji pojawiających się na jego koncie e-mail.

 

23. Za  błędy w danych wprowadzonych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz za błędy dokonane w przelewie opłaty rekrutacyjnej, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje Komisji - odpowiedzialność ponosi kandydat.

 

[POWRÓT DO GŁÓWNEJ STRONY REKRUTACJI]