Strona główna Obywatele polscy z dyplomem uzyskanym za granicą


Obywatele polscy z dyplomem uzyskanym za granicą

 

[POWRÓT DO GŁÓWNEJ STRONY REKRUTACJI]

 

Rekrutacja na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2020/2021 odbywa się za pomocą systemu rekrutacyjnego IRK.

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany do zapoznania się z warunkami i trybem rekrutacji (rekrutacja krok po kroku) na wybrane studia prowadzone przez Akademię Ignatianum w Krakowie oraz z regulaminem opłat.

 

2. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny w celu założenia indywidualnego konta rekrutacyjnego w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji (SOR). Elektroniczny formularz rejestracyjny będzie udostępniony na stronie internetowej w zakładce: 

[Rejestracja i logowanie kandydatów]

 

3. Kandydaci mający trudności w dostępie do Internetu mogą dokonać rejestracji na studia w Biurze Rekrutacji, w godzinach pracy Biura Rekrutacji (od 1 lipca).

 

4. Po uzupełnieniu danych osobowych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym, kandydat aktywuje indywidualne konto rekrutacyjne kodem, który jest przesłany na adres mailowy, podany przez kandydata w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

 

5. Po aktywowaniu indywidualnego konta rekrutacyjnego, kandydat wypełnia informacje dotyczące danych adresowych, wykształcenia, deklaruje wydział i kierunek studiów, na który stara się o przyjęcie. Oczywiste omyłki pisarskie w elektronicznym formularzu rejestracyjnym nie będą miały wpływu na przebieg procesu rekrutacji.

 

6. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, ma obowiązek zadeklarowania głównego (priorytetowego) kierunku tych studiów i możliwość zadeklarowania alternatywnych kierunków studiów (maksymalnie trzech) prowadzonych w AIK. W elektronicznym formularzu rejestracyjnym Kandydat wskazuje alternatywne kierunki studiów według kolejności, począwszy od tego alternatywnego kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany.  Kolejność ta będzie uwzględniona przy postępowaniu rekrutacyjnym w związku z faktem, że kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden z wybranych kierunków w danym naborze zgodnie z pkt 17.

 

7. Przed ogłoszeniem wyników, do ostatniego dnia rejestracji na studia, kandydat jest obowiązany do przesłania skanów wymaganych dokumentów za pośrednictwem systemu e-rekrutacji. Do postępowania kwalifikacyjnego będą brani pod uwagę jedynie kandydaci, którzy przesłali komplet wymaganych dokumentów.

 

8. Przed ogłoszeniem wyników, do ostatniego dnia rejestracji na studia, kandydat jest obowiązany do przesłania skanów wymaganych dokumentów za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rekrutacji. Do postępowania kwalifikacyjnego będą brani pod uwagę jedynie kandydaci, którzy przesłali komplet wymaganych dokumentów.

 

9. Na podstawie przesłanych skanów dokumentów, pracownik Biura Rekrutacji uzupełnia w elektronicznym formularzu rejestracyjnym informacje dotyczące oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średnią ocen z całości studiów pierwszego stopnia.

 

10. Po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego (dane osobowe, dane adresowe, deklaracja kierunku) na indywidualnym koncie rekrutacyjnym zostanie wyświetlona informacja  potwierdzająca rejestrację oraz dostępny będzie wzór formularza opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłaty rekrutacyjnej) wraz z danymi rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty tej opłaty. 

 

11. Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na studia (osoby wpłacające w ostatnich trzech dniach rekrutacji proszone są zobowiązane do przesłania drogą mailową bądź przez system, potwierdzenia wpłaty), zgodnie z terminarzem rekrutacji. Kwoty opłat znajdują się w zakładce Opłaty - Opłata rekrutacyjna.

 
12. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej oraz weryfikacji wyników, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata zostanie wyświetlona informacja o zmianie statusu na: kandydat(ka) złożył(a) podanie. 
Po otrzymanym komunikacie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian w deklaracji.

 

13. Kandydat jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej (e-mail) oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym. Informacje dotyczące dalszego przebiegu rekrutacji będą wysyłane, jako komunikaty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w systemie e-rekrutacji. Kandydat jest zobowiązany do postępowania według wskazówek podanych w systemie i ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy proces rejestracji został zakończony pomyślnie.

 

14. Komisja Rekrutacyjna na podstawie postępowania kwalifikacyjnego na określonego kierunku studiów tworzy Listy Rankingowe.

 

15. Po ustaleniu listy rankingowej następuje ogłoszenie listy osób przyjętych  oraz listy osób nieprzyjętych na kierunek główny i kierunki alternatywne. W dniu ogłoszenia wyników zostanie również ogłoszona lista rezerwowa. Listy rezerwowe są tworzone tylko na kierunki wybrane przez kandydata jako kierunki główne.

 

16. Na studia zostają przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający sumę punktów rankingowych większą lub równą wartości ustalonej przez Komisję Rekrutacyjną. Komisji przysługuje prawo ustalenia minimalnej sumy punktów rankingowych wymaganych do przyjęcia kandydata podczas posiedzenia, na którym zatwierdza i podpisuje listę rankingową (zarówno podczas naboru głównego jak i podczas naborów uzupełniających).


Dla danego kierunki studiów wysokość progu zależy od:
1) liczby podań na dany kierunek;
2) uzyskanych przez kandydatów wartości wskaźników rekrutacji (suma punktów rankingowych);
3) dostępnego limitu miejsc.
W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których wynik jest niższy, komisja wydaje decyzję o odmowie przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.

 

17. Jeżeli limit miejsc na dany kierunek nie zostanie wyczerpany, to lista przyjętych uzupełniana jest kandydatami, którzy umieścili ten kierunek, jako pierwszy kierunek alternatywny, a nie zostali przyjęci na kierunek, który wymienili, jako główny, jeżeli spełniają warunki określone w pkt 16. W sytuacji, gdy pierwszy kierunek alternatywny zostanie rozpatrzony pozytywnie kolejne nie będą rozpatrywane.

 

18. Kandydaci kwalifikowani są od największej sumy punktów rankingowych, aż do wyczerpania limitu miejsc na ten kierunek, z zastrzeżeniem pkt 16.

 

19. Po ogłoszeniu wyników, kandydat przyjęty na studia zobowiązany jest  do dokonania wpisu na studia poprzez dostarczenie, w wyznaczonym terminie, do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.

Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Terminarz rekrutacji jest dostępny w zakładce:

[Terminarz rekrutacji]

20. Decyzje w sprawie nieprzyjęcia na studia są wysyłane do kandydata, za pośrednictwem poczty, na wskazany w elektronicznym formularzu rejestracyjnym adres zamieszkania/adres do korespondencji.

 

21. Przyjmuje się tylko komplet wymaganych dokumentów.

 

22. Nie przyjmuje się dokumentów wysłanych pocztą.

 

23. Jeżeli kandydat znajduję się na liście rezerwowej (tworzonej tylko na kierunkach głównych), może zostać przyjętym w miejsce osób, które nie dokonają wpisu w wyznaczonym terminie, a zostały przyjęte na studia z listy rankingowej. W takim przypadku, na podstawie wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego, Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym na liście rezerwowej w ramach limitu miejsc. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego indywidualnego konta rekrutacyjnego oraz informacji pojawiających się na jego koncie e-mail.

 

24. Za  błędy w danych wprowadzonych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz za błędy dokonane w przelewie opłaty rekrutacyjnej odpowiedzialność ponosi kandydat.

 

[POWRÓT DO GŁÓWNEJ STRONY REKRUTACJI]