Pedagogika

Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie nauk pedagogicznych. Charakteryzuje się postawą prospołeczną i gotowością do autoedukacji oraz dojrzałością w rozwiązywaniu problemów i interpretacji doświadczeń. Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o terminologii używanej w pedagogice resocjalizacyjnej i interwencji kryzysowej, przedmiocie badań i zadaniach oraz genezie subdyscypliny pedagogika resocjalizacyjna, jej związkach z innymi dyscyplinami naukowymi Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o filozoficznych, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych podstawach teoretycznych konstytuujących współczesny i historyczny status naukowy pedagogiki resocjalizacyjnej i obszarach jej działalności praktycznej. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o zasadach przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej w obszarze pomocy, resocjalizacji  i interwencji kryzysowej Dysponuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzą o zasadach i metodach planowania i przeprowadzania interwencji kryzysowej i oddziaływania resocjalizującego w kontekście instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym oraz uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie organizacyjnych i systemowych czynników konstytuujących funkcjonowanie placówek interwencyjnych i resocjalizacyjnych w ramach systemu resocjalizacji oraz wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością. W toku kształcenia absolwent nabył pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i interwencji kryzysowej oraz analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach interwencyjnych i resocjalizacyjnych. Posiada pogłębione umiejętności posługiwania się ujęciami teoretycznymi dla wyjaśniania, analizowania i wykorzystywania w praktyce rozwiązywania problemów w obszarze interwencji kryzysowej i działań resocjalizacyjnych. Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz planowania indywidualnych i systemowych działań interwencyjnych i resocjalizacyjnych. Potrafi zaprojektować działania interwencyjne i resocjalizacyjne w oparciu o znane zasady i metody interwencji kryzysowej i wychowania resocjalizującego. Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie systemowych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu resocjalizacji, wczesnej interwencji i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością dla zaprojektowania i przeprowadzenia działań interwencyjnych, pomocowych i resocjalizacyjnych. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, a także potrzebę samorozwoju i samokształcenia w zakresie swojej pracy w obszarze interwencji kryzysowej, wsparcia, pomocy i resocjalizacji jednostek i grup zagrożonych marginalizacją czy pozostających w kryzysie. Posiada kompetencje do aktywnego, profesjonalnego planowania, organizacji działań interwencyjnych, pomocowych i resocjalizacyjnych nakierowanych na jednostki i grupy zagrożone marginalizacją, przestępczością czy pozostające w kryzysie.

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (dla studentów rozpoczynjących studia przed rokiem akademickim 2019/2020 czyli w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019)

Absolwent ma poszerzoną wiedzę na temat wychowania i kształcenia dziecka w przedszkolu i na etapie edukacji elementarnej, a także na temat współczesnych dyskursów w obrębie założeń filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych. Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat wybranych filozoficznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka stanowiących teoretyczne i praktyczne podstawy pedagogicznej działalności w szkole. Zna prawidłowości rozwoju społecznego oraz charakteryzuje rodzaje więzi społecznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zna podmioty edukacji i zachodzące między nimi relacje. Posiada pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do etapu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o metodyce prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III oraz projektowania pracy w przedszkolu i klasach początkowych. W toku kształcenia absolwent nabył pogłębione umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków. Potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych w przedszkolu i w klasach I-III. Potrafi projektować i kierować procesami wychowania i kształcenia dostosowanych do możliwości dzieci, w tym projektuje pracę indywidualną dostosowaną do dzieci zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Potrafi pracować w zespole, pełnić różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanego działania pedagogicznego w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz jest świadomy istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci.

Specjalność: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o terminologii używanej w pedagogice szkolnej i terapii pedagogicznej oraz o przedmiocie badań i zadaniach oraz genezie subdyscypliny pedagogika szkolna i jej związkach z innymi dyscyplinami naukowymi. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o zasadach przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej, ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad, metod i środków pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi i dzieckiem zdolnym. Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii i koncepcji terapeutycznych stanowiących podstawę działalności pedagogicznej; zna i rozumie procedury motywujące jednostki, grupy do uczestnictwa w terapii. Zna podmiot, przedmiot, środki i metody działania poradniczego i orientacji zawodowej, jak również ich miejsce jako interakcji międzyosobowej. W toku kształcenia absolwent nabył pogłębione umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice szkolnej i terapii pedagogicznej, analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów, wychowanków. Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz zaprojektowania indywidualnych i systemowych działań. Posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży, a także konstruowania programów naprawczych. Potrafi stymulować rozwój wychowanków poprzez stosowanie technik kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, aktywizujących i artystycznych. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent jest wrażliwy na problemy dzieci i młodzieży oraz podejmuje profesjonalne działania służące tworzeniu im wartościowego środowiska wychowawczego. Posiada kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych; poszukuje sposobów ich rozwiązania nie naruszających godności, intymności i podmiotowości dziecka i jego rodziny.

Specjalność: Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę na temat rozwoju małego dziecka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz  specyfiki funkcjonowania dzieci w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych i wychowawczych. Posiada pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych, wychowawczych, stymulacyjnych i edukacyjnych w praktyce pedagogicznej z małym dzieckiem z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat systemu wychowawczego Marii Montessori oraz wspierania rozwoju małego dziecka według montessoriańskich zasad pedagogicznych.  Posiada wiedzę na temat współpracy i diagnozowania środowiska rodzinnego. W toku kształcenia absolwent nabył pogłębione umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka i rodziny oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych. Prawidłowo ocenia i dobiera dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych o charakterze opiekuńczo-pielęgnacyjnym,stymulacyjnym, wychowawczym i edukacyjnym wobec małego dziecka. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego i jego potrzeb oraz potrafi dokonywać prognozy działań na rzecz dziecka i rodziny. Posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów opiekuńczo-wychowawczych i rozwojowych dzieci, a także podejmowania działań profilaktycznych i naprawczych w rodzinie poprzez zastosowanie metod pomocy poradniczej i doradczej, potrafi współpracować z rodzicami. Nabył umiejętność tworzenia odpowiednio przygotowanego otoczenia i posługiwania się materiałem rozwojowym Montessori w zakresie ćwiczeń rozwijających aktywność psychomotoryczną dziecka w wieku od zera do trzech lat, ćwiczeń praktycznego życia, rozwijających zmysły oraz mowę dziecka. Potrafi wykonać odpowiednie materiały rozwojowe według zasad Montessori stymulujących rozwój dziecka. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent docenia znaczenie dorobku nauk pedagogicznych i psychologicznych dla kreowania procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanego działania pedagogicznego w odniesieniu do dzieci i rodzin, służącego tworzeniu wartościowego środowiska rozwojowego i opiekuńczo-wychowawczego.

Specjalność: Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat pedagogiki pracy oraz doradztwa zawodowego, jego podstaw prawnych oraz o strukturach i instytucjach działających w obszarze poradnictwa zawodowego w Polsce i na świecie. Dysponuje wiedzą o procesie doradczym, znajomość nowoczesnych metod pracy doradczej oraz technik aktywnego jej poszukiwania przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Posiada wiedzę na temat podstawowych obszarów w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zasady racjonalnego zarządzania. Poza tym ma wiedzę na temat poszczególnych zawodów, ich standardów oraz umiejętności i kompetencji osób je wykonujących, zna też zasady funkcjonowania rynków od skali mikro do skali globalnej oraz podstawowe mechanizmy rynkowe życia codziennego. Posiada też wiedzę z zakresu psychologii pracy w szczególności w zakresie mechanizmów psychologicznych i społecznych kształtujących zachowania ludzi w środowisku pracy.

W toku kształcenia absolwent nabył pogłębione umiejętności analizy rynku pracy oraz sytuacji klienta na tym rynku. Absolwent potrafi przeprowadzić proces doradczy oraz generować oryginalne rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej jednostki, jak również przygotować klienta do wkroczenia na rynek pracy. Potrafi wskazać cele zawodowe poszczególnych zawodów oraz określić zadania dla nich charakterystyczne. Potrafi dokonać analizy sytuacji edukacyjnej, zawodowej zarówno młodzieży jak i osób dorosłych; posiada umiejętność stosowania indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Potrafi posługiwać się technikami i metodami poszukiwania zatrudnienia dla klienta oraz posiada praktyczne umiejętności stosowania instrumentów racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu organizacjach, jak również posiada umiejętność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent docenia znaczenie idei kształcenia przez całe życie mając na uwadze świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności oraz wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia. Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanego działania doradczego w odniesieniu do osób na każdym etapie życia jednostki. Posiada kompetencje do aktywnego, profesjonalnego planowania, organizacji działań pomocowych 
i doradczych nakierowanych na jednostki i grupy społeczne. Jest też gotowy do podejmowani wyzwań zawodowych w kontekście zmieniającego się rynku pracy.

 

Specjalność: Arteterapia z twórczą resocjalizacją

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym o specyfice funkcjonowania człowieka w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych. Posiada również uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie terminologii używanej w pedagogice resocjalizacyjnej jej podmiocie, przedmiocie i zadaniach oraz związkach z innymi dyscyplinami naukowymi. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii, jej metod, technik i narzędzi oraz znaczenia działań twórczych w procesie resocjalizacji. Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, planowania, projektowania i podejmowania działań praktycznych opartych na arteterapii i twórczej resocjalizacji. 

W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest również rozwój umiejętności. Absolwent posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania procesu tworzenia artystycznego do wpierania rozwoju człowieka w każdym wieku, w tym przygotowania i prowadzenia działań dydaktycznych, profilaktycznych, readaptacyjnych i resocjalizacyjnych. Umiejętnie wykorzystuje różne techniki artystyczne w procesie arteterapii i twórczej resocjalizacji oraz buduje relacje terapeutyczne z wykorzystaniem środków artystycznego wyrazu. Absolwent dysponuje warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, uczestniczy aktywnie w tworzeniu, wspieraniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych, terapeutycznych oraz resocjalizacyjnych w obszarach wymagających wsparcia o charakterze psychopedagogicznym wykorzystując w tym procesie metody z zakresu  biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii czy terapii wizualnej.

W zakresie kompetencji absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego a także istnienia etycznego wymiaru podejmowanych działań praktycznych. Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Posiada kompetencje do samodzielnego, profesjonalnego planowania i podejmowania działań arteterapeutycznych, pomocowych i resocjalizacyjnych nakierowanych na jednostki i grupy podejmujące zachowania ryzykowne, zagrożone przestępczością oraz objęte procesem readaptacji.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci kierunku Pedagogika:

- specjalność Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową mogą być zatrudnieni jako: wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych,  świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach interwencyjnych , placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno- terapeutycznego czy rodzinnego,  w zakładach karnych, aresztach śledczych, służbach sądowych i więziennych. Absolwent może również pracować w zawodzie kuratora sądowego oraz podejmować pracę wychowawczą w środowiskach lokalnych;

- specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mogą być zatrudnieni jako: nauczyciele w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klasach I – III szkoły podstawowej.

- specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną mogą być zatrudniani jako: w szkołach wszystkich stopni i rodzajów, pedagodzy szkolni, wychowawcy internatów i burs, pedagodzy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w poradniach wychowawczo-zawodowych, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, wychowawcy w innych placówkach opiekuńczo–wychowawczych;

- specjalność Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori mogą być zatrudniani jako: opiekun i wychowawca, pedagog w instytucjach pomocy społecznej, w świetlicach środowiskowych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, centrach pomocy rodzinie, poradniach rodzinnych, sądach rodzinnych. Absolwent jest również przygotowany do pracy w charakterze doradcy i konsultanta w instytucjach i organizacjach zorientowanych na pomoc dziecku i jego rodzinie. Ponadto jako opiekun małego dziecka w żłobku, klubie dziecięcym oraz w charakterze opiekuna dziennego i niani;

- specjalność: Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym mogą być zatrudnieni w firmach doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych, w firmach państwowych i prywatnych różnych branż, jako m.in. specjalista ds. pracowniczych, specjalista ds. zatrudnienia i spraw socjalnych, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania personelem, rekruter, specjalista ds. szkoleń i rozwoju zawodowego, analityk pracy, analityk rynku pracy mediator, specjalista ds. rekrutacji pracowników oraz w administracji państwowej i samorządowej jako m.in. specjalista   ds. zatrudnienia, doradca zawodowy, doradca kariery  lub pracy, specjalista ds. kadrowych, organizator działań profilaktycznych i przekwalifikowania bezrobotnych, organizator tzw. prac publicznych, koordynator rozwoju zawodowego osób dorosłych. Mogą być też zatrudnieni w szkołach), CKP, CKU, poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako m.in.: doradca edukacyjno-zawodowy (SzOK, SPInKA), organizator i kierownik jednostek oświatowych, pedagog szkolny, pedagog-wychowawca w OHP,  doradca zawodowy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Młodzieżowe Biura Pracy, Młodzieżowe Centra Kariery, Mobilne centra Informacji Zawodowej, Kluby Pracy); uczelniach wyższych, m.in. jako doradca zawodowy, pracownik biura karier, pracownik naukowy w instytucie naukowo-badawczym; stowarzyszeniach i fundacjach  realizujących programy edukacyjne  m. in. jako doradca zawodowy (projekty POWER), służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna)  m. in. jako doradca zawodowy (branżowy);

- specjalność:  Arteterapia z twórczą resocjalizacją mogą być zatrudnieni jako: pedagodzy-arteterapeuci  w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych oraz leczniczych w tym w: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego czy rodzinnego, w domach dziennego pobytu czy ośrodkach reaadaptacyjnych.