PROJEKT KA 107-2017

Projekt KA107-2017 został zakończony. Wymiana akademicka była realizowana w latach 2017/2018 oraz 2018/2019.

Projekt ten obejmował wymianę akademicką z Żytomierskim Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franki na Ukrainie (UPIF), w sumie 8 mobilności:

- 3 przyjazdy studentów na studia z UPIF do AIK

- 2 przyjazdy pracowników naukowych z UPIF do AIK w celu prowadzenia zajęć

- 3 wyjazdy pracowników naukowych z AIK do UPIF w celu prowadzenia zajęć

Zasady wyjazdów pracowników AIK do UPIF

W wyznaczonym terminie (ogłoszonym w zakładce Komunikaty) pracownik składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej komplet wymaganych dokumentów:
1. Kwestionariusz na wyjazd zagraniczny w Programie Erasmus+.
2. Wypełniony Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement).

Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ (KKE) dokonuje oceny kandydatur na podstawie KRYTERIÓW kwalifikacyjnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2017/2018 z dnia 19.10.2017 roku, które określa zasady udziału pracowników w programie KA 107.

  • Termin realizacji wyjazdów to: grudzień 2017 - 31.07.2019.
  • W ramach przyznanego dofinasowania możliwe jest zrealizowanie 3 wyjazdów pracowniczych w celu prowadzenia zajęć.
  • Wyjazdy mogą być dofinansowane maksymalnie na 5 dni mobilności + podróż, według odgórnie przyporządkowanych stawek. Finansowanie ma formę ryczałtu i wynosi: 160.00 euro na 1 dzień mobilności + 275.00 euro na podróż.