Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

 Nazwa Koła Naukowego brzmi: Koło Naukowe Studentów Resocialis (dalej zwane: KNSR).

§ 2

 Koło Naukowe Studentów Resocialis podlega Wydziałowi Pedagogicznemu, Instytutowi Nauk o Wychowaniu, Katedrze Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie.

§ 3
Koło jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów mającym na celu rozwój zainteresowań naukowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, profilaktyki i patologii społecznej, wiktymologii, suicydologii, kryminologii, psychologii i pedagogiki sądowej oraz streetworkingu.

§ 4

 Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności  ze Statutem Akademii Ignatianum w Krakowie i Regulaminem Rady Kół Naukowych.

§ 5

Koło posiada własne: logo, papier firmowy, adres mailowy, pieczęć.

§ 6

Koło Naukowe nie prowadzi samodzielnej działalności finansowej i gospodarczej, a wszystkie rozliczenia odbywają się za pośrednictwem Uczelni Akademii Ignatianum. Ponadto źródła finansowania Koła mogą stanowić: dotacje Uczelni Akademii Ignatianum w Krakowie, granty ministerialne, sponsorowane ze strony osób prywatnych, firm, instytucji.

§ 7

Cele i zadania  Koła

 Celem Koła Naukowego jest: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz dziedzin jej pokrewnych.

§ 8

Główne zadania Koła Naukowego 

 1. Popularyzacja wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej.
 2. Poznawanie zjawisk patologii społecznej oraz jej przeciwdziałanie (profilaktyka).
 3. Poszerzanie horyzontów myślowych z zakresu wiktymologii i kryminologii.
 4. Rozwijanie zainteresowań z psychologii i pedagogiki sądowej, suicydologii.
 5. Kształtowanie umiejętności w zakresie pracy metodą streetwork z różnymi grupami beneficjentów.
 6. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pedagogiką resocjalizacyjną.
 7. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu kształtowania samodzielności poznawczej studentów.
 8. Organizacja konferencji naukowych, wykładów, paneli dyskusyjnych.
 9. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi  i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką.
 10. Reprezentowanie Alademii Ignatianum na zewnątrz.

 

    Rozdział 2.

Organy Koła Naukowego

§ 9

 Organami Koła są:

a)      Walne Zebranie Członków Koła  Resocjalizacji,

b)      Zarząd.

§ 10

Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Studentów Resocialis 

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie, w którym uczestniczą wszyscy członkowie Koła.

2. Walne Zebranie KNSR jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Koła, 
na wniosek 2/3  członków Koła lub na wniosek Zarządu Koła.

3. Walne Zebranie Koła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w następujących sprawach:

a) wprowadzania zmian w regulaminie Koła,

b) zatwierdzania corocznych planów i sprawozdań Zarządu z działalności Koła,

c) powołania i odwołania Zarządu Koła przy obecności co najmniej ¾ uprawnionych do głosowania,

d) zawieszenia w prawach oraz wykluczenia członków z Koła,

e) nadawania godności członka honorowego Koła (chodzi o nadanie honorowego członkostwa, np. osobie, która wygłosiła prelekcje/ popiera inicjatywę Koła).

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów (o ile regulamin nie stanowi inaczej).

5. Każdy Członek Koła dysponuje jednym głosem.

6. W sprawach personalnych decyzje zapadają w głosowaniu tajnym.

7. Członek honorowy i opiekun honorowy posiada wyłącznie głos doradczy w sprawach Koła.

§ 11

Zarząd KNSR 

 1. Skład Zarządu Koła stanowią:

a)      Przewodniczący Koła,

b)      Zastępca Przewodniczącego Koła,

c)      Sekretarz,

d)     Skarbnik.

 1. Obowiązki Koła Resocjalizacji:

a)      ustalanie planów działania Koła wobec Walnego Zebrania Koła (ze wszystkimi członkami koła) i prezentowanie sprawozdania z działalności Koła przed Członkami Zebrania Koła,

b)    sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Koła i przedstawianie je Dyrektorowi Instytutu Nauk o Wychowaniu,

c)      przydzielanie zadań, czuwanie nad ich realizacją oraz kontrolowanie ich wykonania,

d)     opracowanie planów działalności Koła z preliminarzem wydatków finansowych (trzeba przewidzieć wydatki na 1 rok),

e)      utrzymywanie kontaktów z Władzami Uczelni Akademii Ignatianum w Krakowie.

f)       reprezentowanie Koła poza Uczelnią,

g)      przyjmowanie nowych członków w skład Koła,

h)      występowanie do Władz Uczelni Akademii Ignatianum w sprawach dotacji i szkoleń dla członków,

i)        pisanie grantów, które byłyby przeznaczone na działalność badawczo – naukową,

j)        pozyskiwanie sponsorów na działalność naukowo – badawczą Koła,

k)      kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki. 

§ 12 

Przewodniczący 

 1. Przewodniczący kieruje pracami Koła i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kompetencje Przewodniczącego Koła:

a)      koordynowanie działalnością dydaktyczno – naukową Koła,

b)      reprezentowanie Koła przed Władzami Uczelni oraz na zewnątrz,

c)      podejmowanie decyzji w sprawie działalności Koła i jego finansów,

d)     zwoływanie zebrań naukowych Koła. 

Zastępca Przewodniczącego KNSR 

 1. Kompetencje Zastępcy Przewodniczącego Koła:

a)      wspieranie Przewodniczącego w działalności Koła,

b)      zastępca kieruje działalnością Koła w czasie absencji Przewodniczącego, 

Sekretarz Koła 

 1. Obowiązki Sekretarza:

a)      sporządzanie protokołów z obrad Koła,

b)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności oraz jej archiwum,

c)      przekazywanie aktualnych/ bieżących informacji  z działalności Koła  i  jego członków,

 

Skarbnik 

 1. Obowiązki Skarbnika:

a)      pozyskiwanie sponsorów dla działalności naukowo – badawczej, szkoleniowej 
i warsztatowej Koła,

b)   prowadzenie dokumentacji związanej z dysponowaniem funduszami przekazywanymi Członkom Koła na działalność naukowo – badawczą, szkoleniową i warsztatową,

c)   sporządzanie sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do kwestury Uczelni Akademii Ignatianum w Krakowie.

Opiekun Naukowy KNSR

 1. Obowiązki Opiekuna Naukowego Koła:

a)      reprezentowanie Koła przed Władzami Uczelni Akademii Ignatianum w Krakowie,

b)      opieka nad Kołem poprzez doradzanie, pomaganie w podejmowaniu decyzji oraz wspieranie w trudnościach,

c)      Opiekun opiniuje plan działalności Koła i uczestniczy w jego  realizacji,

d)      w przypadku czasowej absencji Opiekun Koła wyznacza swojego zastępcę.

 

 § 13

Członkowie Koła. Prawa i obowiązki

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student (I, II, III stopnia studiów oraz słuchacz studiów podyplomowych) interesujący się problematyką resocjalizacyjną oraz działalnością naukowo – badawczą Koła. 

§ 14 

 1. Prawa Członka Koła:

a)      czynne i bierne prawo wyborcze,

b)      prawo zgłaszania postulatów i wniosków do Zarządu Koła w sprawach dotyczących celów i zadań działalności Koła,

c)      prawo do swobodnych wypowiedzi i opinii dotyczących pracy Koła,

d)     udział w pracach Koła i wydarzeniach przez nie organizowanych,

e)      prawo do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego czynną działalność na rzecz Koła.

 1. Obowiązki Członka Koła:

a)      przestrzeganie postanowień regulaminu Koła,

b)      aktywna działalność na rzecz rozwoju Koła oraz realizacja celów i programu działania,

c)      działalność na rzecz Koła przy organizowaniu jego projektów,

d)     udział w spotkaniach Walnego Zebrania Członków Koła,

e)      prowadzenie strony internetowej KNSR,

f)       odpowiedzialność za wspólne ustalenia na rzecz działalności Koła.

 1. Utrata statusu Członka Koła  następuje w  przypadku:

a)      rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Koła,

b)      wygaśnięcia członkostwa na skutek ukończenia studiów,

c)      skreślenia z listy studentów.

 1. W uzasadnionych przypadkach członkiem KNSR może zostać słuchacz studiów podyplomowych:

a)      posiada bierne prawo wyborcze.

 § 15

Zmiana regulaminu 

 1. Zarząd może przedłożyć zmiany w Regulaminie Walnemu Zebraniu.
 2. Zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków.
 3. Zmiany w regulaminie zatwierdza właściwy Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu.

 § 16 

 1. Rozwiązanie Koła następuje w przypadku Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła przy obecności minimum ¾ uprawnionych do głosowania.
 2. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu zgodności przez Dyrektora Instytutu Nauko o Wychowaniu i podjęciu Uchwały przez Walne Zebranie Członków Koła.