Studia III stopnia

Studia doktoranckie w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, trwają 4 lata i kończą się egzaminem z podstawowej dyscypliny naukowej, z dodatkowej dyscypliny oraz języka obcego nowożytnego, a następnie obroną rozprawy doktorskiej.

Prowadzone są w formie określonej ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z poźń. nowelizacją) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich.

Studia III stopnia w Ignatianum prowadzone są w obszarze nauk humanistycznych obejmujących dwie dyscypliny naukowe - filozofię i kulturoznawstwo.

Celem studiów doktoranckich jest zdobycie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej oraz przygotowanie do samodzielnej, twórczej pracy badawczej.