Sylwetka absolwenta

Cyberkultura i media

Czego się nauczysz?

- zdobędziesz orientację w przestrzeni nowoczesnych mediów komunikacyjnych opartych na najnowszych technologiach;

- będziesz w profesjonalny sposób badał, analizował i oceniał wytwory kultury cyfrowej, ze szczególnym nastawieniem na nowomedialne fenomeny kultury popularnej;

- zdobędziesz wiedzę, która przygotuje cię do tworzenia cyfrowych obiektów multimedialnych i wizualizacji, w tym także na potrzeby przemysłów kreatywnych (np. reklama, gry komputerowe, media internetowe).

Gdzie podejmiesz pracę?

W dobie globalizacji rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy umiejętności tworzenia nowomedialnej rzeczywistości, wiedzę na temat nowoczesnych technologii, w tym technologii mobilnych, łączą z wiedzą kulturoznawczą. Na kulturoznawców specjalizujących się w kulturze cyberprzestrzeni czeka ciekawa praca w przemysłach kreatywnych, instytucjach kultury i jednostkach mających swoją reprezentację w cyfrowym świecie. Będziesz mógł pracować w mediach internetowych: wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, dziale promocji firm. Będziesz mógł pełnić funkcję konsultanta przy tworzeniu scenariuszy gier cyfrowych i projektowaniu aplikacji. Będziesz mógł pracować w zespołach prowadzących internetowe badania, brać udział w projektach związanych z badaniem internetu, sieci społecznościowych itp.

Sztuki wizualne

Czego się nauczysz?

- zyskasz dobrą orientację w zagadnieniach współczesnej kultury wizualnej: posiądziesz wiedzę z zakresu estetyki, historii sztuki, na temat współczesnego rynku sztuki, o dawnych i współczesnych teoriach sztuki, krytyce artystycznej – w dużej mierze opartą na bezpośrednim kontakcie ze sztuką podczas zajęć plenerowych i warsztatowych;

- zdobędziesz wiedzę pozwalającą na swobodną animację kultury, szczególnie w zakresie sztuk wizualnych, na ich promocję, działalność wystawienniczą, na identyfikację i wartościowanie dzieł sztuki, krytykę artystyczną.

Gdzie podejmiesz pracę?

Posiadając szeroką wiedzę na temat sztuk wizualnych możesz podjąć pracę jako specjalista z zakresu sztuk plastycznych, animator widowisk artystycznych, animator teatralny, animator plastyczny, kreator działań plastycznych i teatralnych. Możesz zajmować się promocją twórczości artystycznej, handlem antykwarycznym. Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu tej ścieżki: ośrodki teatralne, muzea i galerie sztuki, domy i ośrodki kultury, innego typu firmy i placówki zajmujące się animacją artystyczną i wystawiennictwem (np. autorskie i amatorskie teatry, działy promocji i wydarzeń artystycznych w firmach i instytucjach). Możesz pracować w instytucjach zajmujących się przygotowywaniem recenzji wydarzeń artystycznych, w redakcjach wydawnictw podejmujących problematykę artystyczną. Po dodatkowym przeszkoleniu możesz również podjąć pracę dydaktyczną w zakresie szkolnictwa średniego. 

 

Dziedzictwo kulturowe: Zarządzanie i promocja

Czego się nauczysz?

Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w funkcjonowaniu sektora kultury, który musi stawić czoła nowym realiom rynkowym, jakimi są między innymi globalizacja, wewnętrzna konkurencja, sfera rozrywki oraz nowoczesne technologie. Dlatego tak ważne stały się umiejętności sprawnego i efektywnego zarządzania rozumianego w różnych aspektach. Realizując ścieżkę Dziedzictwo kulturowe: Zarządzanie i promocja zdobędziesz umiejętność modelowania procesów zarządzania, w tym m.in. realizowania projektów oraz będziesz posiadał wiedzę z zakresu marketingu, ekonomiki i finansowania kultury oraz mediów. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje staną się Twoim atutem, który będziesz mógł wykorzystać w różnych sytuacjach zawodowych.

Gdzie podejmiesz pracę?

Pamiętaj, że zarządzanie instytucjami kultury już dawno przestało być domeną państwa, a stało się również przedmiotem zainteresowania dwóch pozostałych sektorów gospodarki: prywatnego (for profit) i pozarządowego (non profit). W dużym stopniu korzystają one z reguł gospodarki rynkowej, przez co wiedza na temat procesów ekonomicznych i organizacyjnych w sferze kultury stała się koniecznością, a możliwości zatrudnienia nieporównywalnie większe niż w przeszłości. Jako absolwent kulturoznawstwa o specjalizacji zarządzanie instytucjami kultury będziesz przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury i medialnych: teatrach, muzeach, stacjach radiowych i telewizyjnych. Ponadto studia stworzą Ci szansę zdobycia wysokich kwalifikacji, pozwalających na zatrudnienie w agencjach reklamy i PR, przedsiębiorstwach IT oraz szeroko rozumianym sektorze przemysłów kreatywnych. Będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach związanych z dziedzictwem kulturowym i jego promocją. Twoja praca zawsze będzie ciekawa, a perspektywy rozwoju bardzo wysokie. Pamiętaj, że rynek pracy związany z kulturą jest szeroki i w najbliższych latach będzie się powiększał. 

Turystyka biznesowa i kwalifikowana

Czego się nauczysz:

Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu kształtowania się oraz aktualizacji trendów obecnych w turystyce tak na poziomie kraju, jak i w skali całego świata. Kompetencje uzyskane w trakcie badań nad preferencjami grup biznesowych czy też charakteryzujących się wysoką specjalizacją turystyczną, pozwolą na profesjonalną i doraźną ocenę profilu przemian zachodzących w ruchu turystycznym.

Gdzie podejmiesz pracę:

Zdobyta w toku nauczania wiedza oraz kompetencje pozwolą ci podjąć starania o pracę w firmach oraz instytucjach, które na różnym poziomie i w szerokim zakresie zajmują się organizacją, badaniem czy promocją turystyki w obszarze o ściśle określonych i wyspecjalizowanych preferencjach grup docelowych.

Turystyka międzynarodowa i regionalna

Czego się nauczysz:

Zdobędziesz szeroką wiedzę na temat różnych sposobów pojmowania zagadnienia dorobku historyczno-kulturowego, jaka pozwoli na zrozumienie reguł rządzących procesami tworzenia produktu turystycznego regionu. Kompetencje zdobyte na drodze analiz rynku turystycznego (jego możliwości, promowanych kierunków rozwoju itd.) pozwolą ci na swobodne tworzenie profesjonalnych rozwiązań, jakie mogą przyczynić się do budowania atrakcyjności turystycznej danego regionu.

Gdzie podejmiesz pracę:

Wiedza oraz kompetencje uzyskane w trakcie studiów na specjalności turystyka międzynarodowa i regionalna dają ci możliwość starania się o pracę w biurach podróży, obiektach usług noclegowych, urzędach i instytucjach działających na rzecz rozwoju ruchu turystycznego, biurach informacji turystycznej oraz w instytucjach czy firmach, które w szerokim zakresie opierają swoją działalność na podkreślaniu i promocji walorów danego regionu turystycznego.