Strona główna Kierunek: Administracja i polityka publiczna


Kierunek: Administracja i polityka publiczna

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

Studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Pedagogicznym.

 

2. Studia są prowadzone w trybie:

stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia niestacjonarne prowadzone są w sobotę od godziny 7:30 do 19:30.


2. Zakresy kształcenia - ścieżka edukacyjna do wyboru:

Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Administracja publiczna i służby Państwowe
Administration and Public Policy in the European Union
(tylko studia stacjonarne)

 

3. Wybór ścieżki edukacyjnej/zakresu kształcenia:

Na Wydziale Pedagogicznym, przyjęci na studia kandydaci dokonują wyboru zakresu kształcenia w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów według następującego terminarza:

•    Do 3 marca 2021 roku student wybiera główny i alternatywny zakres kształcenia z powyższej oferty edukacyjnej na rok akademicki 2020/2021 (wyboru dokonuje w formie papierowej, potwierdzonej podpisem studenta).
•    Do dnia 18 marca 2021 roku roku Dziekan Wydziału Pedagogicznego ustala minimalną liczbę osób wymaganą do uruchomienia danego zakresu kształcenia.
•    Nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku student otrzyma informację o wpisaniu go na listę z danej ścieżki.

Dany zakres kształcenia zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów.

W przypadku nieuruchomienia głównego zakresu wybranego przez studenta ze względu na zbyt małą liczbę deklaracji, student zostanie wpisany na wybraną przez niego ścieżkę alternatywną.

[OPIS KIERUNKU] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

Studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce i Administracjina Wydziale Pedagogicznym.

 

2. Studia są prowadzone w trybie:

stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia niestacjonarne prowadzone są w sobotę od godziny 7:30 do 19:30.

 

3. Zakresy kształcenia - ścieżka edukacyjna do wyboru:

Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
Administracja samorządowa i rozwój lokalny
Zarządzanie kapitałem ludzkim

 

4. Warunki rekrutacji:

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:

  •  dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo
  • inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5. Wybór ścieżki edukacyjnej/zakresu kształcenia:

Wyboru zakresu dokonuje się na 1 semestrze studiów (na pisemny wniosek studenta). Przedmioty w ramach specjalności zaczynają się od 2 semestru.

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): ADMINISTRACJA POLITYKA PUBLICZNA i SŁUŻBY PAŃSTWOWE

Możliwa kariera zawodowa:
Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w:
- instytucjach i urzędach administracji publicznej,
- służbach państwowych, służbie cywilnej,
- firmach bezpośrednio zaangażowanych w relacje z instytucjami administracji publicznej

 

2. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Możliwa kariera zawodowa:
Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w:
- instytucjach i urzędach administracji samorządowej,
- oddziałach i komórkach administracji samorządowej zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
- organizacjach III sketora tj. fundacjach i in.organizacjach pozarządowych

 

2. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION

Możliwa kariera zawodowa:
Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w:
- instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej utrzymujących permanentne kontakty międzynarodowe,
- organizacjach międzynarodowych,
- instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, instytucjach administracji państwowej krajów członkowskich


[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA II STOPNIA

1. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): ADMINISTRACJA RZĄDOWA I TWORZENIE POLITYK PUBLICZNYCH

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza na temat struktury administracji rządowej i realizowanych przez nią zadań państwa
- wiedza o sposobach planowania i realizowania polityk publicznych i znaczeniu występujących pomiędzy nimi powiązań dla funkcjonowania państwa,
- umiejętność analizowania i proponowania rozwiązań dla problemów z zakresu funkcjonowania administracji rządowej oraz świadomość istoty wyzwań pojawiających się w obszarze jej funkcjonowania.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 -w instytucjach i urzędach administracji państwowej,
- instytucjach analitycznych i politycznych ciałach doradczych (think tankach) zajmujących się badaniem i analizowaniem procesu tworzenia i wdrażania polityk publicznych

2. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ LOKALNY

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- pogłębiona wiedza na temat zasad funkcjonowania i ustroju administracji samorządowej,
- zaawansowana znajomość problematyki realizacji polityki lokalnej i regionalnej przez administrację samorządową,
- umiejętności analizowania i proponowania rozwiązań dla problemów z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej i świadomośĆ istoty wyzwań pojawiających się w obszarze jej funkcjonowania.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 -w instytucjach i urzędach administracji samorządowej na różnym poziomie (gminnym, powiatowymi wojewódzkim),
- w działających na poziomie lokalnym instytucjach doradczych i wspomagających organy samorządowe

3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- pogłębiona wiedza na temat zasad organizacji i zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach,
- wieloaspektowa, zaawansowana znajomość problematyki realizacji polityki personalnej w zakresie zawodów opartych na wykorzystaniu potencjału pracowników - zasobów ludzkich,
- umiejętność analizowania współczesnego otoczenia, rynku pracy i zmian zachodzących w samych organizacjach w kontekście poszukiwania i wdrażania skutecznych rozwiązań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim,
- wiedza z zakresu różnych obszarów zarządzania kapitałem ludzkim (m.in. wielokulturowości, przywództwa, zarządzania wiedzą i projektami HR)

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- w instytucjach i urzędach administracji samorządowej - działy personalne
- w instytucjach doradczych oraz wspierających organy samorządowe-szczególnie w działach personalnych, konsultingu personalnym,
- w instytucjach pośrednictwa pracy,
- w działach organizacji/zarządzania w urzędach oraz instytucjach