Strona główna Kierunek: Filozofia


Kierunek: Filozofia

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

 • Studia prowadzone są w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym.
 • Studia są prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.
 • Limit przyjęć: 50 osób.

 

2. Zakresy kształcenia - ścieżka edukacyjna do wyboru:

Etyka i coaching
Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna
Student może wybrać na 2 i 4 semestrze dodatkowo płatny moduł swobodnego wyboru: "Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnich".

 

3. Wybór ścieżki edukacyjnej/zakresu kształcenia:

Wyboru zakresu dokonuje się podczas 3 semestru (na pisemny wniosek studenta). Przedmioty w ramach zakresu zaczynają się od 4 semestru.

Na Wydziale Filozoficznym, o tym czy przyjęci na studia kandydaci podejmą dany zakres dowiedzą się od sekretariatu Instytutu Filozofii. W przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem danej ścieżki edukacyjnej, decyzję dotyczącą zakwalifikowania podejmuje Dyrektor Instytutu. W przypadku zbyt małej ilości wyboru ścieżki, dany zakres nie zostanie utworzony.

[OPIS KIERUNKU] DRUGIEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

 • Studia są prowadzone w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym.
 • Studia są prowadzone tylko w trybie stacjonarnym.
 • Limit przyjęć: 30 osób.

 

3. Zakresy kształcenia - ścieżka edukacyjna do wyboru:

Etyka i coaching
Filozofia klasyczna i współczesna
Student może wybrać na 2 semestrze dodatkowo płatny moduł swobodnego wyboru: "Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnich".

 

4. Warunki rekrutacji:

Prawo  do  ubiegania  się  o  przyjęcie  na  kierunek,  mają  osoby,  które  ukończyły  studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.

 

5. Wybór ścieżki edukacyjnej/zakresu kształcenia:

Wyboru zakresu dokonuje się podczas 1 semestru studiów II stopnia (na pisemny wniosek studenta). Przedmioty w ramach zakresu zaczynają się od 2 semestru.

Na Wydziale Filozoficznym, o tym czy przyjęci na studia kandydaci podejmą dany zakres dowiedzą się od sekretariatu Instytutu Filozofii. Decyzję odnośnie zakwalifikowania się podejmuje Dyrektor Instytutu, w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem danej ścieżki edukacyjnej. W przypadku zbyt małej ilości osób zainteresowanych wybraniem danej ścieżki, zakres ten nie zostanie utworzony.

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE: ETYKA I COACHING oraz FILOZOFIA,CHRZEŚCIJAŃSTWO I KULTURA WSPÓŁCZESNA

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • podstawowa wiedza o szerokiej palecie zagadnień z zakresu wszystkich dyscyplin filozoficznych pozwalająca na kompetentne, samodzielne filozofowanie.
 • umiejętność przygotowania, planowania i organizowania własnej pracy intelektualnej,
 • umiejętność formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, które są jasne, precyzyjne i odpowiednio uzasadnione,
 • umiejętność organizowania i prowadzenia merytorycznych dyskusji i debat.

 

Wykaz instytucji, w których będą mogli podejmować pracę absolwenci kierunku Filozofia:

 • Szkoły podstawowe i średnie;
 • Uczelnie wyższe;
 • Wydawnictwa;
 • Media tradycyjne i internetowe;
 • Agencje marketingowo-promocyjne;
 • Instytucje administracji publicznej;
 • Firmy biznesowe;
 • Organizacje NGO.
[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE: ETYKA I COACHING oraz FILOZOFIA KLASYCZNA I WSPÓŁCZESNA

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • pogłębiona wiedza dotycząca specjalistycznych zagadnień z zakresu wybranych dyscyplin filozoficznych,
 • umiejętność formułowania własnego stanowiska filozoficznego i uzasadnienia, modyfikowania, zmieniania go w trakcie dyskusji ze specjalistami,
 • rozwinęta umiejętność konstruowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, które są przejrzyste, logicznie uporządkowane, przekonujące i atrakcyjne dla odbiorców.

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwenci tego kierunku i zakresów są przygotowani do pracy naukowo-badawczej w obszarze nauk humanistycznych, w szczególności w dyscyplinie filozofia. Na wyższym poziomie kształcenia, są zdolni do elastycznego kształtowania swojej kariery zawodowej w organizacjach i instytucjach społecznych, kulturalnych oraz firmach, które poszukują osób o dużych zdolnościach komunikacyjnych i analitycznych.

 

Wykaz instytucji, w których będą mogli podejmować pracę absolwenci kierunku Filozofia:

 • Szkoły podstawowe i średnie;
 • Uczelnie wyższe;
 • Wydawnictwa;
 • Media tradycyjne i internetowe;
 • Agencje marketingowo-promocyjne;
 • Instytucje administracji publicznej;
 • Firmy biznesowe;
 • Organizacje NGO.

 

HARMONOGRAMY STUDIÓW

HARMONOGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

harmonogram studiów filozofia I st.

 

HARMONOGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

harmonogram studiów filozofia II st.