Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów pierwszego stopnia filozofii w AIK zdobyli podstawową wiedzę o szerokiej palecie zagadnień z zakresu wszystkich dyscyplin filozoficznych, pozwalającą na kompetentne, samodzielne filozofowanie. W swojej refleksji twórczo nawiązują do dorobku filozoficznego chrześcijańskich, a także polskich myślicieli. Zdolność filozofowania pogłębili zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, uczestnicząc w interaktywnie prowadzonych zajęciach obowiązkowych i obieralnych oraz w pracy badawczej pracowników naukowych. Rozwinęli zdolność dociekliwego zadawania pytań i rzetelnego poszukiwania na nie odpowiedzi, badając zagadnienia zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Absolwenci potrafią przygotować, planować i organizować własną pracę intelektualną, organizować zespół i mu przewodzić w rozwiązywaniu postawionych problemów, przekonująco i atrakcyjnie prezentować wyniki badań. Są oni przygotowani do formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, które są jasne, precyzyjne i odpowiednio uzasadnione, oraz do organizowania i prowadzenia merytorycznych dyskusji i debat. Potrafią także twórczo zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w zaangażowaniu dla dobra innych osób oraz otoczenia kulturalno-społeczno-gospodarczego. 

Absolwenci potrafią przedstawić atrakcyjną wizję zmian, inspirować, motywować i przekonywać innych i samych siebie do ciągłego rozwoju oraz wysokiego zaangażowania w wykonywane działania. Z tych powodów są dobrze przygotowani do pełnienia wielu ról społecznych oraz do elastycznego kształtowania własnej kariery zawodowej. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień potrafią realizować zadania na stanowiskach wymagających wysokich kompetencji komunikacyjnych i analitycznych oraz w pluralistycznym otoczeniu (np. dziennikarz, nauczyciel etyki i filozofii, pracownik promocji i PR, doradca, rzecznik, mediator, negocjator, koordynator projektów). Mogą zaangażować się w pracę na rzecz społeczności lokalnej i globalnej w organizacjach i instytucjach (np. prowadzący szkolenia, twórca wizji i strategii, koordynator projektów, pracownik HR, coach). Są także dobrze przygotowani do podjęcia studiów na wyższych poziomach kształcenia.

 

Etyka i coaching

Absolwent specjalizacji etyka i coaching otrzymuje pakiet wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uwzględniający współczesne zapotrzebowanie zarówno na zawodowych filozofów, uczących w szkole czy pozostających w ramach systemu kształcenia akademickiego, jak również na pracowników różnych sektorów życia społecznego.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw etyki i współczesnych dylematów etycznych. Zna i rozumie podstawowe narzędzia coachingowe oraz nabywa umiejętności stosowania ich w praktyce. Zna i rozumie podstawowe mechanizmy ekonomiczne wpływające na rozwój nauki instytucjonalnej.Ponadto zna i rozumie najważniejsze dylematy etyczne współczesnej cywilizacji. 

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi w specjalistycznym języku komunikować się z otoczeniem, brać udział w debatach problemowych oraz bronić własnych opinii.

Dzięki pozyskanym kompetencjom społecznym absolwent jest odpowiednio przygotowany do pracy w szeroko rozumianym sektorze życia publicznego na styku polityki, gospodarki oraz mediów i kultury. Potrafi samodzielnie planować i organizować pracę badawczą prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego. Jest gotowy do podejmowania współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Szczególnie zaś predysponowany jest do pracy w zawodzie doradcy etycznego i trenera osobistego (Critical thinking), prowadzącego różnego rodzaju szkolenia z zakresu kompetencji etycznych, rozwoju indywidualnego, lub menadżera wspierającego od strony filozoficzno-etycznej zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji.

Otwarty charakter specjalizacji zachęca do dalszego poszerzania i pogłębiania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na studiach drugiego stopnia. 

Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna

Absolwent posiada wiedzę o najważniejszych systemach i przedstawicielach filozofii klasycznej i kultury  współczesnej. Zna i rozumie określone zależności metaprzedmiotowe i przedmiotowe między różnymi teoriami.  Zna i rozumie najważniejsze problemy współczesnej cywilizacji.  Zna i rozumie wpływ ekonomii na kształt i rozwój szkolnictwa wyższego i nauki instytucjonalnej.  Zna i rozumie podstawowe zasady prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

Specjalizacja wyrabia umiejętność krytycznego myślenia i analizowania tekstów z zakresu filozofii i kultury. Absolwent wyróżnia się kulturą logiczną i odpowiedzialnością za komunikowane myśli w mowie i piśmie.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi komunikować się za pomocą specjalistycznej terminologii, potrafi także zasadnie bronić własnych opinii i dyskutować o nich. 

Docenia wartość różnych tradycji filozoficznych w kształtowaniu wizerunku współczesnej humanistyki.  Umiejętnie rozpoznaje podstawowe przyczyny (ogólnokulturowe) współczesnego kryzysu filozofowania. Potrafi ujawniać fałszywe przesłanki i błędne sposoby rozumowania stojące za współczesną deprecjacją myślenia racjonalnego. Potrafi docenić rolę tradycji religijnej w kształtowaniu tak klasycznych, jak i współczesnych koncepcji filozoficznych.

Wyraża gotowość uznania wartości nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Posiada umiejętność rozeznawania potrzeb rynku pracy i elastycznego kształtowania swoich umiejętności w celu odpowiedzi na te potrzeby. Jest gotów do inicjowania współpracy z otoczeniem społecznym i biznesowym na rzecz określonej społeczności. 

Przygotowany jest do podejmowania odpowiedzialności za powierzone mu zadnia w zakresie prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej. Gotów jest do respektowania zasad etyki zawodowej. Wyraża gotowość do dbania o polskie dziedzictwo filozoficzne, które jest owocem współpracy wielu pokoleń myślicieli wywodzących się z różnych nurtów filozoficznych. 

Jest gotowy do ustawicznego poszerzania własnej wiedzy, kompetencji i umiejętności humanistycznych. Jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filozofia.