Strona główna Kierunek: Nauki o polityce


Kierunek: Nauki o polityce

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

Studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Pedagogicznym.

 

2. Studia są prowadzone w trybie:

stacjonarnym.


3. Zakresy kształcenia - ścieżka edukacyjna do wyboru:

Bezpieczeństwo publiczne
Public relations i marketing polityczny
Cyberbezpieczeństwo

 

4. Wybór ścieżki edukacyjnej/zakresu kształcenia:

Na Wydziale Pedagogicznym, przyjęci na studia kandydaci dokonują wyboru zakresu kształcenia w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów według następującego terminarza:

•    Do 3 marca 2021 roku student wybiera główny i alternatywny zakres kształcenia z powyższej oferty edukacyjnej na rok akademicki 2020/2021 (wyboru dokonuje w formie papierowej, potwierdzonej podpisem studenta).
•    Do dnia 18 marca 2021 roku roku Dziekan Wydziału Pedagogicznego ustala minimalną liczbę osób wymaganą do uruchomienia danego zakresu kształcenia.
•    Nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku student otrzyma informację o wpisaniu go na listę z danej ścieżki.

Dany zakres kształcenia zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów.

W przypadku nieuruchomienia głównego zakresu wybranego przez studenta ze względu na zbyt małą liczbę deklaracji, student zostanie wpisany na wybraną przez niego ścieżkę alternatywną.

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- w urzędach związanych z bezpieczeństwem państwowym,
- w siłach zbrojnych, Policji, służbach specjalnych i in. służbach mundurowych,
- w instytucjach zajmujących ię analizowaniem stanu bezpieczeństwa oraz zagrożeń terrorystycznych,
- w administracji rządowej i samorządowej,w organizacjach samorządowych,
- prywatnych firmach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa w sferze publicznej i przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia

2. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): PUBLIC RELATIONA I MARKETING POLITYCZNY

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- w firmach konsultingowych, agencjach PR, agencjach reklamowych,
- w wydziałach instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za kontakty z mediami i obywatelami,
- jako profesjonalny personel na usługach partii politycznych,organizacji pozarządowych oraz w szeroko pojętych mediach (prasa, radio, TV)

3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): CYBERBEZPIECZEŃSTWO

• Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

- wiedza z zakresu ochrony informacji w cyberprzestrzeni,
- umiejętność rozpoznawania i analizowania cyberzagrożenia zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej,
- umiejętność aktywnego i skutecznego budowania strategii bezpieczeństwa organizacji i instytucji publicznych,
- znajomość metod i narzędzi zapobiegania cyberprzestępczości,
- umiejętność wykorzystywania potencjału służb specjalnych w celu przeciwdziałania cyberterroryzmowi oraz skutecznie zarządza bezpieczeństwem teleinformacyjnym,
- wiedza na temat metody kryptografii (szyfrowania i kodowania danych),
- umiejętność rozpoznawania i reagowania zgodniez zasadami opisanymi w przepisach normatywnych na incydenty w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem ataków i aktywnościo charakterze zagrożeń przede wszystkim natury terrorystycznej

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę na szeroko rozumianym rynku ochrony danych:
- w administracji rządowej i samorządowej,
- w służbach mundurowych, służbach specjalnych, Narodowym Centrum Kryptologii,
- firmach,w których systemy komputerowe wymagają szczególnych zabezpieczeń

HARMONOGRAM STUDIÓW

HARMONOGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

harmonogram studiów nauki o polityce I st. stacj.