Strona główna Kierunek: Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej


Kierunek: Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

Studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Pedagogicznym.

 

2. Studia są prowadzone w trybie:

stacjonarnym.


3. Zakresy kształcenia - ścieżka edukacyjna do wyboru:

Zarządzanie w administracji publicznej
 Infobrokering i zarządzanie informacją
 Zarządzanie w instytucjach kościelnych

 

4. Wybór ścieżki edukacyjnej/zakresu kształcenia:

Na Wydziale Pedagogicznym, przyjęci na studia kandydaci dokonują wyboru zakresu kształcenia w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów według następującego terminarza:

•    Do 3 marca 2021 roku student wybiera główny i alternatywny zakres kształcenia z powyższej oferty edukacyjnej na rok akademicki 2020/2021 (wyboru dokonuje w formie papierowej, potwierdzonej podpisem studenta).
•    Do dnia 18 marca 2021 roku roku Dziekan Wydziału Pedagogicznego ustala minimalną liczbę osób wymaganą do uruchomienia danego zakresu kształcenia.
•    Nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku student otrzyma informację o wpisaniu go na listę z danej ścieżki.

Dany zakres kształcenia zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów.

W przypadku nieuruchomienia głównego zakresu wybranego przez studenta ze względu na zbyt małą liczbę deklaracji, student zostanie wpisany na wybraną przez niego ścieżkę alternatywną.

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem kierowniczych i koordynujących jednostek organizacyjnych;
- w agendach Unii Europejskiej oraz innych organizacji i instytucji międzynarodowych,
- w polskich i zagranicznych korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością czy marką,
- w przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz działających w obszarze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego,
- w firmach konsultingowych,
- w w charakterze profesjonalnego pracownika partii politycznych i organizacji trzeciego sektora

2. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): INFOBROKERING I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
- w komórkach analitycznych i sztabach teleinformatycznych instytucji szeroko pojętego sektora publicznego,
- w pionach obsługi medialnej i działach IT przedsiębiorstw sektora komercyjnego,
- w firmach infobrokerskich oraz wyspecjalizowanych w obszarze marketingu politycznego i public relations,
- w startupach technologicznych,
- w mediach publicznych i niepublicznych, w komórkach ds. relacji z mediami i w zespołach eksperckich partii politycznych oraz organizacjach trzeciego sektora

3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): ZARZĄDZANIE W INSTYTUTCJACH KOŚCIELNYCH

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w strukturach instytucji kościelnych na różnym szczeblu ich funkcjonowania.
Wiedza,umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów pozwolą na wszechstronne wpasowanie się w potrzeby tych instytucji gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania finansami, analizy otoczenia prawnego oraz komunikacji i strategii budowania wizerunku.

 

 

HARMONOGRAM STUDIÓW