Sylwetka absolwenta

Sztuki wizualne i cyberkultura

Czego się nauczysz?

- zyskasz dobrą orientację w zagadnieniach współczesnej kultury wizualnej - w stopniu pozwalającym na jej recenzję, ocenę, krytykę, w tym w takich jej dziedzinach jak projektowanie komunikacji wizualnej czy sztuki performatywne. Poszerzysz wiedzę o dziejach sztuki, w tym na przykład o rozwoju ikonografii czy historii designu. Poddasz krytycznej analizie dawne i współczesne teorie sztuki, poznasz meandry krytyki artystycznej;

- zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem zasobami kultury w internecie i przy użyciu nowoczesnych, zaawansowanych technologii informatycznych. Dzięki zdobytym kompetencjom przygotowany zostaniesz do realizacji zadań wymagających wysokich kwalifikacji w użytkowaniu nowych mediów, jak i zaawansowanej wiedzy i świadomości kulturowej. W podejmowanych działaniach będziesz potrafił wykorzystywać umiejętności związane ze współczesnymi procesami komunikacyjnymi w nowoczesnych mediach cyfrowych; 

- poszerzysz wiedzę i zyskasz umiejętności pozwalające na swobodną animację kultury, pogłębisz umiejętności promocji kultury i działalności wystawienniczej.

Gdzie podejmiesz pracę?

Posiadając szeroką wiedzę na temat sztuk wizualnych możesz podjąć pracę jako specjalista z zakresu sztuk plastycznych, animator widowisk artystycznych, animator teatralny, animator plastyczny, kreator działań plastycznych i teatralnych. Możesz zajmować się promocją twórczości artystycznej, handlem antykwarycznym. Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu tej ścieżki: ośrodki teatralne, muzea i galerie sztuki, domy i ośrodki kultury, innego typu firmy i placówki zajmujące się animacją artystyczną i wystawiennictwem (np. autorskie teatry, teatry amatorskie, działy promocji i wydarzeń artystycznych w firmach i instytucjach). Możesz pracować w firmach, placówkach i instytucjach zajmujących się przygotowywaniem recenzji wydarzeń artystycznych, w redakcjach wydawnictw podejmujących problematykę artystyczną - w prasie, radiu, telewizji, Internecie. Po dodatkowym przeszkoleniu możesz również podjąć pracę dydaktyczną w zakresie szkolnictwa średniego. 

Będziesz świadomie funkcjonować w świecie nowych mediów, przez co będziesz miał wysokie kompetencje do podjęcia pracy w charakterze specjalisty łączącego wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych mediów z teoretyczną i praktyczną wiedzą dotyczącą komunikacji wewnątrz- i międzykulturowej.

Przykładowe miejsca pracy czekające na absolwentów:

- działy związane z obsługą mediów społecznościowych w firmach i instytucjach,

- agencje interaktywne i reklamowe,

- agencje artystyczne,

- działy współpracy z mediami,

- agencje PR i marketingu,

- instytucje kultury, instytucje organizujące imprezy masowe,

- instytucje kultury administracji publicznej.

Absolwenci ścieżki przygotowani są także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie animacji kulturowej i doradztwa medialnego.

Turystyka międzynarodowa

Czego się nauczysz?

- posiądziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nowoczesnych strategii działania i funkcjonowania firm i instytucji branży turystycznej;

- będziesz świetnie rozumiał, dlaczego przedstawiciele poszczególnych narodów w przypadku niektórych tematów myślą podobnie, a w innych zupełnie odmiennie;

- poznasz wszystko to, co dla mieszkańca każdej części świata jest ważne i świadczy o jego tożsamości;

- będziesz przygotowany do pełnienia różnych funkcji w pracy na rynku turystycznym, w tym nabędziesz umiejętności formułowania propozycji oferty turystycznej;

- jeśli uznasz, że warto pogłębiać badania naukowe dotyczące danej części świata, będziesz do tego przygotowany i wyposażony w odpowiednie narzędzia poznawcze.

Gdzie znajdziesz pracę?

Studia pozwolą na lepsze odnalezienie się na rynku pracy wszędzie tam, gdzie dochodzi do współpracy między przedstawicielami różnych krajów i narodów. Czy będzie to droga dyplomacji, kontakty samorządów terytorialnych, czy prywatny biznes, w każdym z tych przypadków znajomość kultury, zwyczajów i uwarunkowań historycznych zbliża, przyspiesza przełamanie barier i umożliwia lepsze porozumienie. W dobie dużej mobilności, także turystycznej, zmienia się profil wielu przedsiębiorstw i instytucji, które coraz bardziej poszukują trwałych kontaktów z innymi instytucjami i przedsiębiorstwami na całym świecie. Wychodzimy naprzeciw tym tendencjom.