Strona główna Rekrutacja Szkoła Doktorska


Szkoła Doktorska

1. Dyscypliny naukowe w Szkole Doktorskiej AIK.

1. Akademia Ignatianum będzie prowadzić Szkołę Doktorską w dyscyplinach:

___________________________________________________________________________________________________________

a) Filozofia,

b) Nauki o kulturze i religii,

c) Nauki o polityce i administracji,

d) Pedagogika.

 

2. Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej

___________________________________________________________________________________________________________

Kształcenie trwa 8 semestrów.

 

3. Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie

___________________________________________________________________________________________________________

 

4. Akty prawne:

___________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Regulamin Szkoły Doktorskiej Akademii Igatianum w Krakowie

2. Tryb, warunki rekrutacji i wymagane dokumenty.

SZKOŁA DOKTORSKA "IGNATIANUM"

1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej:

___________________________________________________________________________________________________________

powinna zapewnić wyłonienie spośród kandydatów w drodze konkursu osób o największych predyspozycjach i motywacji do prowadzenia pracy badawczej. Kandydat w danym roku akademickim do Szkoły Doktorskiej może aplikować tylko jeden raz.

 

2. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej obejmuje:

___________________________________________________________________________________________________________

a) rejestrację kandydata, złożenie przez kandydatawymaganych dokumentów określonych w pkt. 5,

b) postępowanie kwalifikacyjne (konkurs) oraz wydanie rozstrzygnięcia w sprawie przyjęcia lub decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

Rekrutacja odbywa się w drodze postępowania kwalifikacyjnego (konkursu) i jest prowadzona odrębnie dla każdej z dyscyplin naukowych, o których mowa  tutaj. Przyjęcie kandydatów do Szkoły Doktorskiej następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego (konkursu).

 

3. Do postępowania kwalifikacyjnego (konkursu) może być dopuszczona osoba, która:

___________________________________________________________________________________________________________

a) zarejestrowała się w systemie SOR w terminie określonym w terminarzu rekrutacji,

b) nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej i posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 181 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. -Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zmian.),

c) złożyła w Biurze Rekrutacji - w terminie określonym w terminarzu rekrutacji dokumenty wymienione w pkt. 5.

 

4. Rekrutacja przez IRK krok po kroku:

___________________________________________________________________________________________________________

a) Kandydat składa wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej poprzez rejestrację w drodze elektronicznej w systemie SOR: rejestracja i logowanie kandydatów, podając niezbędne dane osobowe, które są przetwarzanei przechowywane dla potrzeb rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) Rejestracja do Szkoły Doktorskiej polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego w systemie SOR oraz założeniu indywidualnego elektronicznego konta rekrutacyjnego w tym systemie,

c) Kandydat mający trudności w dostępie do Internetu może dokonać rejestracji do Szkoły Doktorskiej w Biurze Rekrutacji w godzinach jego pracy, po wcześniejszym ustaleniu terminu,

d) Po uzupełnieniu danych osobowych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym, kandydat aktywuje indywidualne elektroniczne konto rekrutacyjne kodem, który jest przesłany na adres mailowy, podany przez kandydata w elektronicznym formularzu rejestracyjnym,

e) Po aktywowaniu elektronicznego indywidualnego konta rekrutacyjnego, kandydat wypełnia informacje dotyczące danych adresowych, wykształcenia i dokonuje wyboru dyscypliny naukowej, w zakresie której zamierza odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej,

f) Oczywiste omyłki pisarskie w elektronicznym formularzu rejestracyjnym nie będą miały wpływu na przebieg rekrutacji do Szkoły Doktorskie,

g) Kandydat może wybrać podczas rejestracji tylko jedną dyscyplinę naukową,

h) Kandydat jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej (e-mail) oraz na indywidualnym elektronicznym koncie rekrutacyjnym. Informacje dotyczące dalszego przebiegu rekrutacji będą wysyłane kandydatowi w postaci komunikatów na indywidualne elektroniczne konto rekrutacyjne w systemie SOR,

i) Po wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego (dane osobowe, dane adresowe, wybór dyscypliny naukowej), na indywidualnym elektronicznym koncie rekrutacyjnym zostanie wyświetlona informacja potwierdzająca rejestrację kandydata do Szkoły Doktorskiej,

j) Po dokonaniu rejestracji, należy złożyć do Biura Rekrutacji komplet wymaganych (patrz pkt 5);

h) Za błędy w danych wprowadzonych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym odpowiedzialność ponosi kandydat.

 

5. Po dokonaniu rejestracji kandydat przedkłada w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

___________________________________________________________________________________________________________

a) wydrukowany i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej, wygenerowany z systemu SOR (znajdujący się w sekcji "wydruki");

b) kserokopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub dyplomu równorzędnego uzyskanego na podstawie odrębnych przepisów (oryginał do wglądu);

c) kserokopia zaświadczenie (oryginał do wglądu) o ukończeniu jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia wydane przez właściwą uczelnię (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia po 30 czerwca 2019 r. adyplom ukończenia tych studiów nie został im dotąd wydany);

d) w przypadkach, o których mowa w §5 ust. 2 Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej - kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu);

e) w przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym - kserokopia dyplomu wraz z suplementem określającym wykaz ocen i modułów zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia po studiach II stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej (oryginał do wglądu). W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z art. 327 ust. 5, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille, o ile jest ono wymagane dla danego kraju;

f) życiorys (podpisany przez kandydata);

g) pisemną informację zawierającą:

- projekt indywidualnego planu badawczego, o którym mowa w art. 202 ust. 1 ustawy;

- proponowany przez kandydata temat rozprawy doktorskiej z krótkim opisem planowanego przedmiotu tej rozprawy, którym jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego albo oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej (przy uwzględnieniu, że rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej), a także w miarę możliwości zaprezentowanie w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia studiów planu badań i wskazania promotora, ewentualnie również promotora pomocniczego wraz z przedstawieniem pisemnego oświadczenia danego promotora (promotora/promotora pomocniczego) o zgodzie na objęcie opieką naukową kandydata po jego przyjęciu do Szkoły Doktorskiej. W przypadku braku wskazania opiekuna naukowego, Szkoła Doktorska zobowiązuje się w terminie do zakończenia pierwszego semestru zaproponować opiekuna naukowego spośród pracowników „Ignatianum”. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek doktoranta, Rektor „Ignatianum” po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz Rady Programowej, może wyrazić zgodę na opiekuna naukowego niebędącego nauczycielem akademickim „Ignatianum”;

h) opis (udokumentowanych) osiągnięć naukowych kandydata i informacje o jego aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach naukowych (opublikowanych i przyjętych do druku), udziale w konferencjach naukowych, stażach naukowych, praktykach zagranicznych, wyjazdach stypendialnych, w grantach, projektach badawczych, czynnej działalności w kołach naukowych (uczelnianych organizacjach studentów o charakterze naukowym) lub w organizacjach naukowych (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami);

i) kserokopię egzemplarza pracy magisterskiej lub innej pracy dyplomowej stanowiącej podstawę do otrzymania tytułu zawodowego równorzędnego z tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera;

j) trzy aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (m.in. opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL);

k) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającego tożsamość kandydata (wyłącznie do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości);

l) w przypadku przedłożenia informacji o własnych publikacjach naukowych, do opisu, o którym mowa w lit. h), kandydat jest zobowiązany dołączyć skany treści tych publikacji naukowych (opublikowanych i przyjętych do druku) umieszczone na opisanym przez siebie imieniem i nazwiskiem nośniku elektronicznym (płyta CD);

ł) W przypadku przedłożenia informacji o udziale w konferencjach naukowych, w wyjazdach studyjnych, stażach lub innych formach aktywności naukowej, w tym Erasmus do opisu dołączyć należy potwierdzenia udziału oraz kopię programu konferencji z podkreśleniem charakteru uczestnictwa (poster, głos w dyskusji, referat, konferencja krajowa, międzynarodowa, zagraniczna i język obrad).

 

6. Cudzoziemcy opórcz wymienionych dokumentów z pkt. 5, składają również dodatkowo:

___________________________________________________________________________________________________________

a) zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydanego w kraju, w przypadkach gdy:

-  dyplom wydano w kraju z którym Polska nie zawarła umowy określającej równoważność,

-  dyplom wydano w kraju z którym Polska zawarła umowę o równoważności, ale dokument ten nie jest nią objęty

b) potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomiew przypadku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub w przypadku cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub dustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. : Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zmian.), który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, wydane w wyniku postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

c) poświadczenie dyplomu ukończenia studiów za granicąw formie legalizacji lub w formie apostille - jeżeli dyplom został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005r. Nr 112, poz. 938 i 939),

d) tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów oraz poświadczenia, o którym mowa w lit. b) (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);

e) W przypadku cudzoziemca, który posiada Kartę Polaka, wymagane jest przedłożenie kopii (kserokopii) Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu, w celu dokonania przez „Ignatianum”poświadczenia za zgodność,

f) W przypadku dyplomów ukończenia studiów wydanych za granicą, podlegających uznaniu w drodze postępowania nostryfikacyjnego lub w przypadku potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie kandydaci przedstawiają zaświadczenie o nostryfikacji lub potwierdzenie ukończenia studiów na danym poziomie w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru kształcenia w Szkole Doktorskiej, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca -również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora.

 

7. Postepowanie kwalifikacyjne:
___________________________________________________________________________________________________________

a) Do postępowania kwalifikacyjnego (konkursu) zostają dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy złożyli w określonym terminie komplet dokumentów, o których mowa w pkt. 5 i 6.

b)  W postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursie) uwzględnia się następujące elementy:

- ocenę na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia kandydata,
- osiągnięcia naukowe kandydata i jego aktywność naukową,
- proponowaną  koncepcję  rozprawy  doktorskiej  oraz  przedstawiony  przez  kandydata projekt indywidualnego planu badawczego, o którym mowa w art. 202 ust. 1 ustawy,
- wyniki  rozmowy  kwalifikacyjnej  z  kandydatem.

c) Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy:
- tematyki    planowanej    rozprawy    doktorskiej    oraz    przedmiotu    tej    rozprawy i    przedstawionego  przez  kandydata  projektu indywidualnego  planu  badawczego, o którym mowa w art. 202 ust. 1 ustawy, ich prezentacji przez kandydata, przygotowania kandydata do realizacji zaproponowanego tematu i przedmiotu rozprawy doktorskiej,
- zainteresowań  naukowych  kandydata,  jego  dotychczasowych  osiągnięć  naukowych związanych z zakresem planowanych badań naukowych, 
- przemyśleń dotyczących przyszłych badań naukowych planowanych przez kandydata i oczekiwanych ich wyników, celów tych badań oraz ich uzasadnień,
- metodologii planowanych badań naukowych przez kandydata,
- orientacji  kandydata  w  literaturze  naukowej  dotyczącej   tematyki   i   przedmiotu planowanej rozprawy doktorskiej.

d) Więcej informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym w §17-19 Regulaminu.


8. Ogólne informacje:

___________________________________________________________________________________________________________

a) Za kształcenie doktorantów (w tym cudzoziemców) nie pobiera się opłat,

b) Każdemu doktorantowi w szkole doktorskiej nieposiadającemu stopnia doktora przysługuje stypendium doktoranckie.

 

9 . Więcej informacji:

___________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
3. Terminarz rekrutacji

Terminarz pojawi się wkrótce...