Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Jak założyć działalność gospodarczą?


Jak założyć działalność gospodarczą?

Załóż jednoosobową działalność gospodarczą w urzędzie

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

To firma, którą możesz prowadzić samodzielnie. Jako jej właściciel możesz zatrudniać innych pracowników. Nie potrzebujesz żadnych oszczędności, żeby założyć taką firmę, jednak odpowiadasz za nią całym swoim majątkiem. Ta odpowiedzialność rozciąga się również na twojego małżonka (dotyczy to jedynie waszego wspólnego majątku).

Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

WYJĄTEK: NIE musisz rejestrować swojej działalności w CEIDG jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną a przychody z twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł, czyli 50% to 1400 zł)
 • nie prowadziłeś wcześniej działalności albo prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie
 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (na przykład wynajem pokoi, sprzedaż posiłków,
 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność, która polega na produkcji wina — jeśli twoja produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego

Jeżeli spełniasz jeden z powyższych warunków zapoznaj się z zasadmi, ktore Cię obowiazują.


Co ustalić przed złożeniem wniosku o wpis do CEIDG?

1. nazwę firmy — pamiętaj, że w nazwie firmy musi znaleźć się twoje imię i nazwisko,

2. datę, od kiedy rozpoczniesz swoją działalność — dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie to data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Ta data nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku,

3. miejsce prowadzenia działalności — adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). Takie miejsce nie musi być twoją własnością. Może być to na przykład mieszkanie, które wynajmujesz. Nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z tobą lub twoją działalnością,

4. kody działalności gospodarczej — są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „Produkcja papieru i tektury”, „Produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli wskażesz więcej kodów — zdecyduj, który jest główny,

5.  formę opodatkowania oraz częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał),
6. formę prowadzenia rachunkowości — zazwyczaj przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów,

7.  informacje związane z ZUS — będziesz zobowiązany do opłacania swoich składek ubezpieczeniowych. Mogą one mieć wysokośc standardową lub obniżoną. Komu przysługują niższe podstawy składek na ubezpieczenia społeczne? - Odpowiedź znajdziesz tutaj.

Ważne jet też czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników. Sprawdź, jak zgłosić pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego,

8. rachunek bankowy — wskaż numer rachunku, który będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym. Możesz założyć nowy rachunek albo posługiwać się tym, którego używasz prywatnie.

Gdzie złożyć wniosek o wpis do CEIDG?

W dowolnym urzędzie gminy lub miasta. W przypadku Warszawy — w urzędzie dzielnicy.

Wniosek możesz zanieść do urzędu albo wysłać listem poleconym.
Jeśli zaniesiesz wniosek do urzędu — dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku.
Jeśli wyślesz wniosek pocztą — zatrzymaj potwierdzenie nadania przesyłki poleconej.

Informacje, które napiszesz we wniosku, zostaną przekazane również do:
-    ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
-    Urzędu Skarbowego,
-    Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Sprawdź gdzie załatwisz swoją sprawę: https://obywatel.gov.pl/urzad-wyszukiwarka-gdzie-zalatwisz-swoja-sprawe


Co przygotować?

-    wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (druk CEIDG-1) — wniosek możesz:
        *pobrać i wypełnić w domu,
        *wziąć z dowolnego urzędu miasta lub gminy,
        *wypełnić na stronie ceidg.gov.pl wydrukować i podpisać,
       *przygotować w wersji elektronicznej w systemie CEIDG. Po zapisaniu otrzymasz unikalny kod kreskowy, który pozwoli urzędnikowi w gminie odnaleźć twój formularz w systemie CEIDG,
-    dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty lub paszport) — jeśli zanosisz wniosek do urzędu,
-    notarialne poświadczenie podpisu — jeśli wysyłasz wniosek.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać?

Do 1 dnia roboczego od złożenia wniosku — dane twojej firmy zostaną wpisane do CEIDG. Od momentu wpisania możesz rozpocząć swoją działalność.
Do 3 dni roboczych od wpisania do CEIDG — dane Twojej firmy będą widoczne na stronie CEIDG.

Co dalej? 

Jednoosobowa działalność gospodarcza - REGON i NIP

Kiedy pomyślnie przejdzie się przez rejestrację działalności gospodarczej i oficjalnie można mówić o sobie, że jest się przedsiębiorcą, kolejnymi ważnymi formalnościami są: zdobycie Numeru Regon oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się NIPu, zostanie on nadany po rejestracji.

NIP jest niezbędny do celów podatkowych – na przykład przy podatku od towarów czy usług (w przypadku płatnika VAT).

Z kolei numer REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów.

Regon powinien też się znaleźć na wszystkich pieczęciach firmowych (zresztą tak jak NIP, adres i pełna nazwa firmy).

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza: wybór formy opodatkowania

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jak każdy inny rodzaj prowadzenia firmy wymaga wyboru formy opodatkowania.

Już podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 należy się zdecydować na konkretną formę opodatkowania. 

Do wyboru są:

- opodatkowanie na zasadach ogólnych,
- opodatkowanie podatkiem liniowym,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- karta podatkowa.

Którą z form opodatkowania wybrać, aby przyniosła przedsiębiorcy największe korzyści i nie doprowadziła firmy do bankructwa?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na opodatkowaniu dochodów według skali podatkowej. Najprościej rzecz ujmując, dochód to różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. Ten sposób rozliczenia ma wiele pozytywów, np. w zeznaniu rocznym, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych (internetowej, prorodzinnej itd.). Jednak jeśli dochody będą wysokie (powyżej 85. 528 zł), powinny zostać opodatkowane 32 proc. stawką. W przypadku zasad ogólnych obowiązkowe jest także prowadzenie ewidencji księgowych: księgi rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów.

Podatek liniowy, podobnie jak zasady ogólne to różnica pomiędzy przychodami i poniesionymi kosztami. Jednak w tym wypadku wartość podatku wynosi 19 proc. i jest stała. I właśnie to jest największym plusem tego rodzaju opodatkowania. Niezależnie od tego, jakie jednoosobowa działalność gospodarcza przynosi dochody, stawka podatku będzie zawsze taka sama. Dodatkowo, tak jak w przypadku zasad ogólnych – jeżeli nie osiągnie się żadnego przychodu, nie płaci się nic.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma, w której jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana jest jedynie od przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Wybierając tę opcję, podatnik decyduje się na jedną z pięciu zasadniczych stawek: 3 %., 5,5 %, 8,5 %, 17 i 20 %. Stawka, jaką wybierze przedsiębiorca, zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczając się w ten sposób trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów (w której nie wykazuje się kosztów). Dodatkowo, każde posunięcie przedsiębiorcy musi zostać udokumentowane – jest zobligowany do przechowywania dowodów zakupów, prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych.

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów.
Karta podatkowa jest opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.
Fakt, iż kwota podatku nie jest zależna od dochodu może być korzystny dla przedsiębiorców osiągających wysokie zarobki. Niestety, w przypadku kłopotów finansowych, gdy w firmie pojawi się strata, podatek i tak będzie musiał być zapłacony.

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).


źródło: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/jak-zalozyc-firme-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej#scenariusz-w-urzedzie 

Załóż jednoosobową działalność przez internet

Pamiętaj, że jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego na platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Kto może założyć jednoosobową działalność?

Każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

WYJĄTEK: NIE musisz rejestrować swojej działalności w CEIDG jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną a przychody z twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł, czyli 50% to 1400 zł)
 • nie prowadziłeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy
 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (na przykład wynajem pokoi, sprzedaż posiłków),
 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność, która polega na produkcji wina — jeśli twoja produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

Sprawdź szczegóły na temat prowadzenia działalności bez obowiązku rejestracji w CEIDG.

Co ustalić przed złożeniem wniosku o wpis do CEIDG?

1.  nazwę firmy — pamiętaj, że w nazwie firmy musi znaleźć się twoje imię i nazwisko,

2.  datę, od kiedy rozpoczniesz swoją działalność — dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie to data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Ta data nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku,

3.  miejsce prowadzenia działalności — adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). Takie miejsce nie musi być twoją własnością. Może być to na przykład mieszkanie, które wynajmujesz. Nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z tobą lub twoją działalnością,

4. kody działalności gospodarczej — są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „Produkcja papieru i tektury”, „Produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli wskażesz więcej kodów — zdecyduj, który jest główny,

5.  formę opodatkowania oraz częstotliwość z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał),

6.  formę prowadzenia rachunkowości — zazwyczaj przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów,

7.  informacje związane z ZUS — bedziesz zobowiązany do opłacania swoich skladek ubezpieczeniowych. Mogą one mieć wysokośc standardową lub obniżoną. Komu przysługują niższe podstawy składek na ubezpieczenia społeczne? - Odpowiedź tutaj.

Ważne jet też czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników. Sprawdź, jak zgłosić pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego,

8.  rachunek bankowy — wskaż numer rachunku, który będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym. Możesz założyć nowy rachunek albo posługiwać się tym, którego używasz prywatnie.

Jak złożyć wniosek przez internet?

1.    Wejdź na stronę ceidg.gov.pl.
2.    Załóż swoje konto. Twoje dane z konta zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku.
3.    Wypełnij wniosek elektroniczny. Możesz skorzystać z dostępnego na stronie przewodnika krok po kroku oraz pytań pomocniczych, które ułatwią wypełnienie każdego pola.
4.    Podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego.
5.    Wyślij wniosek.
6.    Dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG na twój adres e-mail.

Informacje, które napiszesz we wniosku, zostaną przekazane również do:

   - ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
   - urzędu skarbowego,
   - Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać?

Do 1 dnia roboczego od złożenia wniosku — dane twojej firmy zostaną wpisane do CEIDG. Od momentu wpisania możesz rozpocząć swoją działalność.
Do 3 dni roboczych od wpisania do CEIDG — dane twojej firmy będą widoczne na stronie CEIDG.

Co dalej? 

Jednoosobowa działalność gospodarcza - REGON i NIP

Kiedy pomyślnie przejdzie się przez rejestrację działalności gospodarczej i oficjalnie można mówić o sobie, że jest się przedsiębiorcą, kolejnymi ważnymi formalnościami są: zdobycie Numeru Regon oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się NIPu, zostanie on nadany po rejestracji.

NIP jest niezbędny do celów podatkowych – na przykład przy podatku od towarów czy usług (w przypadku płatnika VAT).

Z kolei numer REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów.

Regon powinien też się znaleźć na wszystkich pieczęciach firmowych (zresztą tak jak NIP, adres i pełna nazwa firmy).

Jednoosobowa działalność gospodarcza: wybór formy opodatkowania

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jak każdy inny rodzaj prowadzenia firmy wymaga wyboru formy opodatkowania.

Już podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 należy się zdecydować na konkretną formę opodatkowania.

Do wyboru są:

- opodatkowanie na zasadach ogólnych,
- opodatkowanie podatkiem liniowym,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- karta podatkowa.

Którą z form opodatkowania wybrać, aby przyniosła przedsiębiorcy największe korzyści i nie doprowadziła firmy do bankructwa?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na opodatkowaniu dochodów według skali podatkowej. Najprościej rzecz ujmując, dochód to różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. Ten sposób rozliczenia ma wiele pozytywów, np. w zeznaniu rocznym, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych (internetowej, prorodzinnej itd.). Jednak jeśli dochody będą wysokie (powyżej 85. 528 zł), powinny zostać opodatkowane 32 proc. stawką. W przypadku zasad ogólnych obowiązkowe jest także prowadzenie ewidencji księgowych: księgi rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów.

Podatek liniowy, podobnie jak zasady ogólne to różnica pomiędzy przychodami i poniesionymi kosztami. Jednak w tym wypadku wartość podatku wynosi 19 proc. i jest stała. I właśnie to jest największym plusem tego rodzaju opodatkowania. Niezależnie od tego, jakie jednoosobowa działalność gospodarcza przynosi dochody, stawka podatku będzie zawsze taka sama. Dodatkowo, tak jak w przypadku zasad ogólnych – jeżeli nie osiągnie się żadnego przychodu, nie płaci się nic.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma, w której jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana jest jedynie od przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Wybierając tę opcję, podatnik decyduje się na jedną z pięciu zasadniczych stawek: 3 %., 5,5 %, 8,5 %, 17 i 20 %. Stawka, jaką wybierze przedsiębiorca, zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczając się w ten sposób trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów (w której nie wykazuje się kosztów). Dodatkowo, każde posunięcie przedsiębiorcy musi zostać udokumentowane – jest zobligowany do przechowywania dowodów zakupów, prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych.

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów.
Karta podatkowa jest opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.
Fakt, iż kwota podatku nie jest zależna od dochodu może być korzystny dla przedsiębiorców osiągających wysokie zarobki. Niestety, w przypadku kłopotów finansowych, gdy w firmie pojawi się strata, podatek i tak będzie musiał być zapłacony.
Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Rozwoju

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

źródło: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/jak-zalozyc-firme-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej#scenariusz-przez-internet 

Wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą

Zastanawiasz się nad otwarciem własnej działalności gospodarczej? Szukasz środków na sfinansowanie działalności firmy?

Istnieją możliwości uzyskania wsparcia finansowego, zarówno w ramach Funduszy Europejskich jak i  ze środków krajowych tj. funduszu pracy. Niestety nie wszystkie środki sa uruchamiane jednocześnie na terenie całej Polski, często ich dostępność jest ograniczona do określonego regionu i czasu.

Dla osób szukających wsparcia do działalności gospodarczej polecamy regularne moniorowanie poniższych stron internetowych:

1. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

2. MARR (Małopolskia Agencja Rozwoju Regionalnego)

3. W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

http://www.mapadotacji.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka?wojewodztwo=ma%C5%82opolskie

 4. W RAMACH ŚRODKÓW KRAJOWYCH:

Powiatowe Urzędy Pracy udzielają wsparcia ze środków krajowych tj. funduszu pracy. Niestety mimo, że istnieje podstrona poświęcona dofinasowaniu na zakładanie działalności gospodarczej na portalu służb zatrudnienia http://psz.praca.gov.pl/-/14123-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej to każdy PUP publikuje informację o naborze wniosków na swojej stronie internetowej. Dla osób zaintresowanych uzyskaniem wsparcia z funduszu pracy zalecane jest regularne monitorowanie strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy, pod który podlega dana osoba.

5. Informacja o instrumentach zwrotnych na zakładanie własnej działalności gospodarczej


6. Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków
III piętro
tel. +48 12 423 76 05 wew. 22
fax. +48 12 423 76 05 wew. 33
e-mail: biuro@mfes.pl

7. Alternatywną forma uzyskania dofinasowania na utworzenie miejsca pracy jest także   wsparcie w postaci kredytów oferowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego:
W celu uzyskania oferty kredytów proponuje zwrócić się do następujących podmiotów:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12 417 74 17, 12 617 66 35 , 12 417 74 21,
http://www.marr.pl/fundusze/ 

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zespół d/s Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych
Tarnów ul. Szujskiego 66
I piętro, pokój 102
Specjalista ds. funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
Jolanta Papuga
Tel. (14) 623-55-18

jpapuga@tarr.tarnow.pl
http://pozyczki.tarr.tarnow.pl/ 


W przypadku dalszych pytań zachecam do kontaktu z Punktem Informacyjnym EFS:

Punkt Informacyjny EFS
Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. 12 424 07 37, faks 12 42 29 785
e-mail: mkarnia@wup-krakow.pl 
www.wup-krakow.pl 

 

ZUS - nowy wymiar rozliczeń

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:
- ubezpieczenia społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2018 r. opłacamy składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego – Twój numer rachunku składkowego*. Wpłatę ZUS od razu zaksięguje i rozliczy na Twoim koncie.

Każdą Twoją wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobione to będzie na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo utworzonej przez ZUS, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania).

*Jak dostaniesz nowy numer rachunku?
Informację o Twoim numerze rachunku składkowego ZUS wyśle Ci listem poleconym. 
Ważne!
Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz od ZUS nformacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od nas, koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
Jesli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach ZUS: http://www.zus.pl/eskladka 

Opłacanie składek do ZUS:

 1. Ulga na start

  Ulga na start zwalnia przedsiębiorcę z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez 6 pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności.

  Korzystając z Ulgi na start będziesz płacić przez 6 miesięcy wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2020 r. jest to 362,34 zł/miesiąc.

  Jeśli chcesz skorzystać z Ulgi na start, zarejestruj swoją działalność w CEIDG i zgłoś się do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie możesz złożyć jednocześnie z wnioskiem CEIDG-1. Wystarczy, że do wniosku o wpis do CEIDG dołączysz dokument ZUS ZZA.

  Pamiętaj jednak, że skorzystanie z Ulgi na start oznacza, że nie odkładasz składek na emeryturę lub rentę. Nie otrzymasz także świadczeń w razie choroby albo wypadku, bo nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi. Zobacz więcej o Uldze na start.

 2. Składki od preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące

  Jeśli skorzystasz z tej ulgi, przez pełne 24 miesiące opłacasz składki od zadeklarowanej przez ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego  wynagrodzenia. Obowiązkowo zgłaszasz się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacasz składkę na to ubezpieczenie.

  Jeśli korzystasz ze składek od preferencyjnej, 30% podstawy, to - w odróżnieniu od Ulgi na start - jesteś ubezpieczony (tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne).

 3. „Mały ZUS Plus”  

  Od 1 lutego 2020 r. „Mały ZUS” zastępuje „Mały ZUS Plus”. Przedsiębiorcy mogą z niego skorzystać, pod warunkiem, że ich przychody w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły 120 tys. zł.

  Żeby móc skorzystać z "Małego ZUS Plus" musisz prowadzić działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

  Przy "Małym ZUS Plus" podstawa wymiaru składek:

  • nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i;
  • nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Załóż własne przedsiębiorstwo społeczne

Zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności gospodarczej?

Działalność ta będzie związana z świadczeniem usług społecznych użyteczności publicznej (np. działalność na rzecz lokalnej ludności, osób zagrożonym wykluczeniem, działalność kulturalna itp.)?

Załóż przedsiębiorstwo społeczne i korzystaj z możliwości dofinansowania działalności ze strony państwa! 

Przedsiębiorstwa społeczne, zwane również przedsiębiorstwami ekonomii społecznej stały się jedną z alternatyw prowadzenia działalności gospodarczej, która służy równocześnie realizacji celów społecznych. Dzięki tej „wartości dodanej” przysługuje im określona liczba udogodnień finansowych i organizacyjnych, które mają pomóc w rozpoczęciu i rozwoju działalności na rynku.
 
Trzonem ekonomii społecznej są przedsiębiorstwa społeczne.

Przedsiębiorstwo społeczne charakteryzuje się tym, że:

•  jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

• celem działalności gospodarczej jest:

- zatrudnienie i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (min. 50% osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% osób niepełnosprawnych)

- lub świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej przy jednoczesnym warunku zatrudnienia min. 20% osób z określonych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

• nie rozdziela zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznacza go na cele społeczne, integrację pracowników i rozwój przedsiębiorstwa;

•    jest zarządzane na zasadach demokratycznych (jeden członek = jeden głos).

Najbardziej znanymi typami przedsiębiorstw społecznych są spółdzielnie socjalne oraz fundacje i stowarzyszenia prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, również w formie tzw. spółki non profit.

ULGI I UDOGODNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Poza  zwolnieniami z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowej i sądowych, przedsiębiorstwom społecznym przysługują:

a) Bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego – do 24 tysięcy złotych na 1 osobę bezrobotną/niepełnosprawną, maksymalnie 120 tysięcy na przedsiębiorstwo społeczne.

b) Wsparcie pomostowe – przeznaczone na pokrycie comiesięcznych kosztów - maksymalna wysokość to kwota minimalnego wynagrodzenia na osobę defaworyzowaną na miesiąc - okres wparcia to rok od utworzenia stanowiska pracy.

c)  Możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe w części dot. pracownika i pracodawcy) ze środków Funduszu Pracy w okresie 24 miesięcy od dnia zatrudnienia w pełnej wysokości, w  okresie kolejnych 12 miesięcy w połowie wysokości.

d)  Możliwość ubiegania się o nieodpłatne szkolenia, w tym zawodowe, doradztwo, mentoring oraz usługi marketingowe, księgowe, biznesowe i prawne oraz inne wsparcie dostępne w Małopolskich Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (https://www.es.malopolska.pl/).

RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH:

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celu włączenia ich w aktywność społeczno-zawodową.

Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów głównie zatrudnieniowych.

Spółdzielnia może też prowadzić:

- działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego,

- a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podobnie jak organizacja pozarządowa) np. w sferze kultury, sportu, promocji regionu.

Spółdzielnię socjalną może założyć minimum 5 osób fizycznych lub dwie organizacje – osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne).

W przypadku spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby, co najmniej połowa członków powinna należeć do jednej z poniższych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

•    osoby bezrobotne,
•    poszukujący pracy bez zatrudnienia przed 30 i po 50 roku życia,
•    absolwenci centrum Integracji społecznej i klubu integracji społecznej,
•    osoby niepełnosprawne.

Każdy członek spółdzielni musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Gdy założycielami spółdzielni są osoby prawne, musi być ich co najmniej dwóch. W tym wypadku są one zobowiązane do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób z grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cechą charakterystyczną spółdzielni socjalnej jest to, że zarządzana jest demokratycznie – wszyscy jej członkowie mają prawo decydowania o najważniejszych sprawach spółdzielni (poprzez tzw. walne zgromadzenie).

 

FUNDACJE Z ZAREJESTROWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Fundację definiuje się jako kapitał przeznaczony na określony cel.

Cel fundacji musi być społecznie lub gospodarczo użyteczny (np. kultura i sztuka, rozwój miejscowości X, rozwój przedsiębiorczości uczniowskiej).

Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa poprzez notarialne oświadczenie o utworzeniu fundacji, przyjęcie przez fundatorów statutu i złożenie wniosku o rejestrację fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawą fundacji jest kapitał przeznaczony na realizację wybranego celu/celów społecznych, a nie członkowie (to odróżnia ją od stowarzyszenia i spółdzielni socjalnej). Fundację może założyć osoba fizyczna lub osoba prawna. 

Przyjmuje się, że minimalny kapitał założycielski fundacji prowadzącej działalność gospodarczą powinien wynosić co najmniej 2500 zł (przy czym wartość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być niższa niż 1000 zł).

Fundacja w każdym wypadku może prowadzić działalność gospodarczą o ile:

•    Jest to przewidziane w statucie, 

•    Przeznaczono na nią środki majątkowe w wysokości co najmniej 1000 zł, 

•    Zarejestrowała się w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Innymi słowy działalność gospodarcza nie może być celem fundacji, a środkiem do realizacji celów statutowych.

Fundacja może również tworzyć spółki kapitałowe, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, może tworzyć i przystępować do związków (federacji) organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i spółdzielni osób prawnych.

 

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NON-PROFIT                   

Jak wspomniano wcześniej, fundacje i stowarzyszenia mogą zakładać spółki kapitałowe. Relatywnie najczęściej, chcąc wyodrębnić działalność gospodarczą, zakładają one spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka z o.o. może mieć inne cele, niż osiąganie zysku, tj. cele społeczne. W języku potocznym taka forma nazywana jest spółką non-profit.

Zyski z działalności gospodarczej takiej spółki zwykle nie mogą podlegać podziałowi między udziałowców, pracowników. Powyższe zasady działalności zazwyczaj są określane w aktach założycielskich/ umowach spółek, przez ich założycieli.

Najważniejszym dokumentem wewnętrznym jest umowa spółki, sporządzona w formie aktu notarialnego, która w szczególności określa cele, strukturę, liczbę i wysokość udziałów oraz zasady podziału zysków. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5000 zł i może on być wniesiony w formie środków finansowych lub wkładu rzeczowego (aportu)

Spółki bez ograniczeń mogą prowadzić działalność gospodarczą. Prawo nie wprowadza ograniczeń w sposobie dystrybucji zysku. Tzw. spółki non-profit „dobrowolnie” mogą wprowadzić zapisy o nakazie przeznaczania całości dochodu na realizację celów statutowych.

Spółka z o.o. nie działająca w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczająca całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nieprzeznaczająca zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, pracowników, może prowadzić działalność pożytku publicznego, co w praktyce oznacza m.in. korzystanie ze środków publicznych (uczestnicząc w otwartych konkursach ofert). 

Jeśli spółka ma status organizacji pożytku publicznego, to w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego przysługuje jej zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych.

ZAINSPIRUJ SIĘ! PRZYKŁADY EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRAKTYCE 

Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje. Poniżej przedstawione zostaną przykłady małopolskich przedsięwzięć, które można traktować jako „dobre praktyki”:

 • Integracja społeczna i działalność na rynku pracy.

Przykładem na tego typu działania może być Spółdzielnia Socjalna Równość zatrudniająca kilkanaście osób niepełnosprawnych – chorujących psychicznie w branży gastronomicznej. Więcej informacji: http://www.spoldzielniarownosc.pl/ 

 • Dostarczanie usług publicznych.

Usługi publiczne świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne mogą mieć bardzo różny charakter, najczęściej dotyczą one:
-  Usług edukacyjnych. Przykładem może być Szkoła Podstawowa w Czajowicach wraz z Oddziałem Przedszkolnym prowadzona przez Stowarzyszenie Środowisko i My. Więcej informacji: http://stowarzyszeniesrodowiskoimy.pl/ ;
-  Usług opiekuńczych. Przykładem może być  świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niedołężnych przez Spółdzielnię Socjalną Okno na świat. Spółdzielnia prowadzi też Klub Malucha dla dzieci powyżej 9 miesiąca życia. Więcej informacji: http://www.oknonaswiat-slopnice.pl/  
Usług dożywiania. Często przedsiębiorstwa społeczne działające w branży gastronomicznej zajmują się dożywianiem osób w trudnej sytuacji życiowej (starszych, niepełnosprawnych) oraz prowadzeniem stołówek szkolnych. Dobrym przykładem jest Spółdzielnia Socjalna Prima. Więcej informacji: http://www.prima.pcim.pl/  
-  Usług komunalnych, które mogą dotyczyć np. utrzymywania zieleni miejskiej i innych prac porządkowych związanych z mieniem publicznym. Przykładem może być Spółdzielnia Socjalna Czystość w Sękowej. Więcej informacji: http://www.spoldzielniaczystosc.info

 • Rozwój produktu lokalnego.

Przedsiębiorstwa działające w oparciu o lokalny potencjał kulturowo-przyrodniczy, bazujące na unikalnych walorach i umiejętnościach mieszkańców.

Przykładem na tego typu działalność może być Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, kultywujące lokalne tradycje kulinarne oraz zrzeszające rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne. Więcej informacji: http://www.grupa.odrolnika.pl/cpl.html

Materiał opracowany z wykorzystaniem informacji zawartych w: 
•    Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.)
•    Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.)
•    Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97)
• Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późn. zm.)
• Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej http://pozytek.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3495.html, (data pobrania: 27.11.2016)
• Portalu ekonomii społecznej: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 (data pobrania: 27.11.2016)
Autor: Marta Bohdziewicz - Lulewicz, Konsultant Biura Projektu "Malopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej" ROPS.