Ustawy/rozporządzenia/zalecenia

Pliki z publikacją elektroniczną są dostępne, dla PT Pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie,  poprzez komputery włączone do sieci Uczelni w budynkach przy ul. Kopernika 26. Na pulpicie komputerów AIwK znajduje się folder 
Wspólne Ignatianum / Biuro Projektów / Elektroniczna Biblioteczka Projektowa

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615
  3. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
  4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki Dz.U 2015 poz.839
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki
  6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020