Aktualności
  • Kolejne wiadomości Wydziału Pedagogiki

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego

dyscypliny naukowe: nauki o polityce, pedagogika

1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego doktora wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 ze zmian.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

2. W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zmian.), zwanym dalej „programem „Diamentowy Grant”, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w pkt 1, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 ze zmian.), zwane dalej „uprawnieniami równoważnymi”.

3. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, składa do Dziekana pisemny wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego. Do wniosku dołącza komplet wymaganych dokumentów:

a) kwestionariusz osobowy kandydata z trwałym zdjęciem, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulamin postępowania w przewodach doktorskich,

b) życiorys kandydata,

c) poświadczoną przez pracownika Sekretariatu Wydziału kopię dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (w przypadku cudzoziemców),

d) poświadczoną przez pracownika Sekretariatu Wydziału kopię dyplomu magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego (osoba będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant” załącza kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego, albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowego Grantu”, poświadczoną przez pracownika Sekretariatu Wydziału),

e) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej (max. 30 stron), sporządzoną według kryteriów określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie której  ma być otwarty przewód doktorski oraz propozycję dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego (poziom C1),

f) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także  propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora (w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej), kopromotora (w przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego w ramach współpracy międzynarodowej) lub promotora pomocniczego (w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem),

g) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę,

h) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora,

i) opinię opiekuna naukowego o stanie zaawansowania prac nad doktoratem, zaś w przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant” opinię potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, o której mowa w pkt 2,

j) zobowiązanie do poniesienia kosztów przewodu doktorskiego, jeśli kosztów tych nie pokrywa Akademia Ignatianum w Krakowie.

4. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

a) poświadczoną przez pracownika Sekretariatu Wydziału kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r., poz. 1842),

b) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski; zgodę w tym zakresie wyraża Rada Wydziału.

5. Każdy z dokumentów składanych przez kandydata łącznie z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego musi być opatrzony podpisem kandydata, za wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w pkt 3 lit. c, d, i oraz pkt 4 lit. a.

6. Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, zwany dalej „Dziekanem” lub upoważniona przez niego osoba, sprawdza przedłożony przez kandydata wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z załączoną dokumentacją pod względem formalnym i wyznacza samodzielnego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego do oceny wartości merytorycznej i metodologicznej koncepcji rozprawy doktorskiej.

7. W przypadku, gdy złożony wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z załączoną dokumentacją nie spełnia wymogów formalnych, a koncepcja rozprawy budzi uzasadnione wątpliwości merytoryczne i/lub metodologiczne Dziekan przedstawia kandydatowi oraz jego opiekunowi naukowemu swoje uwagi i recenzję koncepcji rozprawy doktorskiej, wnioskując o uzupełnienie dokumentacji i/lub ponowne złożenie koncepcji z uwzględnieniem uwag recenzenta do koncepcji rozprawy. Niedostosowanie się do tych wymagań powoduje odrzucenie wniosku.

8. Jeżeli wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z załączoną dokumentacją spełnia wymogi formalne i koncepcja rozprawy doktorskiej została pozytywnie oceniona, Dziekan zatwierdza wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego i przedstawia Radzie Wydziału projekt uchwały o wszczęcie przewodu doktorskiego, wraz ze swoją opinią co do zasadności podjęcia uchwały w tej sprawie.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W WYDZIALE PEDAGOGICZNYM AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

SCHEMAT KONCEPCJI ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do otwarcia przewodu doktorskiego:
Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego:

mgr Anna Góra
Tel. (12) 39 99 530; pokój 101,
e-mail: anna.gora@ignatianum.edu.pl

Poniedziałek - 10.00-12.00
Środa - 10.00 - 12.00


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.