Doktoraty w Wydziale Filozoficznym


WARUNKI OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej kandydatem, składa do Dziekana pisemny wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego.

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza komplet wymaganych dokumentów:

1)      kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138);

2)      propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;

3)      propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r., także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;

4)      wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

5)      informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora

6)       kwestionariusz osobowy ze zdjęciem;

7)       opinię o kandydacie sporządzoną przez jego opiekuna naukowego;

8)      pismo o pokryciu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego (osoby otwierające przewód z wolnej stopy).

 Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:

1)     kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;

 2)   opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.  


Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

  • kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających
    znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  •  wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu
z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

 UWAGA!!!

Doktoranci Wydziału Filozoficznego, którzy planują otwarcie przewodu doktorskiego na naszym Wydziale, proszeni są przed złożeniem wymaganych dokumentów, o zgłoszenie się na dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich dra hab. Janusza Smołuchy, prof. AIK

Przewodniczący Zespołu Doradczego Dziekana Wydziału Filozoficznego do spraw opiniowania wniosków o otwarcie przewodu doktorskiego w Wydziale Filozoficznym AIK dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK informuje, że doktorant jest zobowiązany przed otwarciem przewodu doktorskiego wziąć udział w przesłuchaniu doktorskim. Ponadto doktorant jest zobowiązany najpóźniej 7 dni przed terminem wyznaczonego przesłuchania złożyć do Sekretariatu Studiów Doktoranckich oraz do Przewodniczącego w/w Zespołu opinie opiekunów: naukowego i pomocniczego oraz konspekt rozprawy doktorskiej przygotowany w oparciu o załączony wzór. Ponadto po przesłuchaniu przez Komisję doktorant zobowązany jest nanieść na swój konspekt wszystkie zmiany i poprawki  zgłoszone przez członków w/w zespołu w czasie publicznej prezentacji tematu rozprawy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.