SOCJOTERAPIA

Możliwości pracy  studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z socjoterapii  (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla  rodziców,  poradnictwa dla uczniów,  rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu socjoterapii terapii pedagogicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 532) oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodne  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczyciel niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Program studiów zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012,  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent potrafi obserwować, wyszukiwać i przetwarzać informacje na temat zjawisk dotyczących terapii pedagogicznej, z wykorzystaniem różnych źródeł oraz potrafi je interpretować   w kontekście różnego typu zaburzeń;
Absolwent potrafi wykorzystać i interpretować wiedzę teoretyczną z terapii pedagogicznej i dyscyplin pokrewnych w celu analizowania zaburzeń u dzieci i młodzieży; potrafi diagnozować zaburzenia, projektować terapię pedagogiczna oraz ją stosować;
Absolwent potrafi organizować socjoterapię, dostosowując ją do potrzeb i możliwości dzieci
i młodzieży z zaburzeniami,
Absolwent potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danego zaburzenia sposób postępowania terapeutycznego oraz potrafi dobrać właściwe metody poparte odpowiednimi doborem pomocy dydaktycznych, w tym także nowoczesnych technologii informacyjnych,                
w celu efektywnego wykonania zadań;
Absolwent potrafi formułować problemy badawcze w socjoterapii, konstruować narzędzia badawcze, prezentować, opracowywać i interpretować wyniki badań własnych, formułować uogólnienia i wnioski oraz wskazywać kierunki dalszych dociekań nad problemami;
Absolwent potrafi analizować własne działania socjoterapeutyczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, podejmuje próby wdrażania działań innowacyjnych;
Absolwent potrafi twórczo animować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem osób z zaburzeniami, wspierać ich, inspirować i motywować do pracy
Absolwent potrafi pracować w zespole, wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania;
Absolwent potrafi porozumiewać się z osobami z różnego typu zaburzeniami, także nauczycielami i rodzicami by tworzyć sprzyjającą terapii  atmosferę;
Absolwent potrafi zachować zasady etyki w toku działalności terapeutycznej.

Adresaci  absolwenci studiów I i II stopnia kierunku pedagogika.

Liczba semestrów –
2

Wysokość opłaty: 1250 zł za semestr

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW:


Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii

Podstawy pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej

Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania

Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie

Profilaktyka i terapia uzależnień

Socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środowisku otwartym

Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych

Czas wolny dzieci i młodzieży

Metodyka pracy z grupą socjoterapeutyczną

Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży

Trening interpersonalny

Trening umiejętności wychowawczych

Trening zastępowania agresji (ART)

Trening samoświadomości

Praktyka

Przygotowanie do egzaminu końcowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.