Egzaminy końcowe

Egzamin końcowy

Warunki jakie należy spełnić oraz  dokumenty, które należy złożyć w celu przystąpienia do egzaminu  dyplomowego na studiach podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym reguluje Zarządzenie nr 19/2017/2018 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie dokumentów wymaganych do złożenia pracy końcowej na studiach podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.


Strona tytułowa pracy końcowej
Zgodność wszystkich wersji pracy
Oświadczenie o udzieleniu licencji - decyzję podejmuje słuchacz


Słuchaczy, którzy zgodnie z programem studiów są zobowiązani do złożenia pracy dyplomowej od dnia 6 maja 2019 r. obowiązuje Zarządzenie Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie nr 54-2018-2019

Egzamin końcowy w trybie zdalnym

Warunki jakie należy spełnić oraz  dokumenty, które należy złożyć w celu przystąpienia do egzaminu  dyplomowego w czasie  zagrożenia epidemiologicznego określa Zarządzenie nr 88/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego w okresie zagrożenia epidemiologicznego.


Pracę, którą zamierzają Państwo przesłać do  Sekretariatu proszę zapisać w formacie pdf zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2017/2018 Dziekana Wydziału Pedagogicznego z dnia 28 maja 2018 r.


Proszę o dokładne sprawdzenie strony tytułowej, która musi być zgodna z wzorem:
WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY KOŃCOWEJ


Oświadczenia, które należy przesłać wraz z pracą:
Oświadczenie o udzieleniu licencji
Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy


W momencie odbioru dyplomu składają Państwo wydrukowane samodzielnie i podpisane oświadczenia, pracę w wersji papierowej podpisaną przez promotora oraz pracę nagraną na płycie.

Proszę o prawidłowy opis płyty i koperty zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2017/2018 Dziekana Wydziału Pedagogicznego z dnia 28 maja 2018 r.


Słuchaczy, którzy zgodnie z programem studiów są zobowiązani do złożenia pracy dyplomowej od dnia 6 maja 2019 r. obowiązuje Zarządzenie Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie nr 54-2018-2019

Wszystkie  niezbędne dokumenty muszą być przesłane z poczty w domenie Ignatianum.

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego
  • wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem i programem studiów
  • zaliczenie wymaganych praktyk
  • uregulowanie należnych kwot związanych z opłatami semestralnymi studiów podyplomowych