Strona główna Rekrutacja


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Twój adres e-mail:
Treść wiadomości:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków ("My"), dostępna pod danymi kontaktowymi (e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl, tel.: 123 999 502). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@ignatianum.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

Rekrutacja

 

 Szanowni Państwo,

 

uprzejmię informujemy, że rekrutacja na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1.    Na jakie kierunki można się rekrutować na rok akademicki 2019/2020

 

Szczegółowe informację odnośnie danego kierunku, znajdują się w ofercie edukacyjnej.

Rekrutacja na studia została ZAKOŃCZONA.

 

 2.     Kiedy rozpocznie się rekrutacja na studia podyplomowe?

Rekrutacja na studia podyplomowe na semestr zimowy została ZAKOŃCZONA.

 

3.       Jakie kierunki  i specjalności w swojej ofercie ma AIK?

Pełna lista kierunków oraz specjalności w ramach kierunków znajduje się w zakładce Oferta edukacyjna na rok akademicki 2019/2020.

 

4.       Jak wziąć udział w procesie rekrutacyjnym?

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu e-rekrutacji. Zapraszamy do zakładki Rekrutacja krok po kroku.

 

5.       Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Dane do wpłaty zostaną udostępnione po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego na indywidualnym koncie rekrutacyjnym. Więcej o opłacie rekrutacyjnej w zakładce Opłaty.

 

6.       Czy wybór kierunków alternatywnych wpływa na wysokość opłaty rekrutacyjnej?

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na kierunek główny i na kierunki alternatywne prowadzone w Akademii Ignatianum w Krakowie wnoszą jedną opłatę rekrutacyjną

Zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji kandydat w danym naborze może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.

 

7.       Czy studia na AIK są płatne?

Studia stacjonarne na Akademii Ignatianum w Krakowie są bezpłatne.

 

8.       Jakie są opłaty za studia niestacjonarne?

Opłaty za studia niestacjonarne znajdują się w zakładce Opłaty.

 

9.       Jak dokonuje się wyboru specjalności w ramach danego kierunku?

Spis specjalności oraz terminy wyboru specjalności na dany kierunek znajdują się w Ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2019/2020. Dokładne informacje odnośnie wyboru specjalności na Wydziale Pedagogicznym znajdują się w Uchwale nr 55/2018/2019 Rady Wydziału Pedagogicznego. Na Wydziale Filozoficznym, decyzję odnośnie zakwalifikowania się na specjalność podejmuje Dyrektor Instytutu, w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem danej specjalności.

 

10.     Jakie trzeba mieć wykształcenie by kandydować na studia II stopnia?

Poszczególne kierunki studiów na AIK mają różne wymagania odnośnie wykształcenia. Informacje odnośnie tych wymagań znajdują się w Warunkach rekrutacji.

 

11.   Czy kandydat musi osobiście dokonać wpisu na studia?

 W sytuacji gdy kandydat na studia nie może złożyć dokumentów osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który w imieniu kandydata dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia.  Pełnomocnik musi mieć ze sobą poniższy zestaw dokumentów:

    1. Podpisane przez kandydata pełnomocnictwo,
    2. Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu na studia,
    3. Dowód tożsamości pełnomocnika oraz oryginał dokumentu tożsamości kandydata lub kopię dokumentu tożsamości kandydata potwierdzoną przez notariusza, dokumenty te należy okazać do wglądu pracownikowi Biura Rekrutacji.

 

12.     Jak można przenieść się na AIK z innej uczelni?

Przeniesienie na wybrany kierunek AIK z innej uczelni nie wiąże się z procesem rekrutacyjnym na studia. W tej sprawie należy się kontaktować z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. Patrz: Wydział Filozoficzny, Wydział Pedagogiczny

 

13.    Czy obcokrajowiec który chce studiować na AIK musi potwierdzić znajomość języka polskiego?

Tak, jest to wymóg. Studia na AIK są prowadzone w języku polskim. Przed ogłoszeniem wyników, w czasie elektronicznej rejestracji, cudzoziemiec jest obowiązany do przesłania skanu dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1 za pośrednictwem systemu e-rekrutacji. Więcej w zakładce Znajomość języka polskiego.

Jeżeli cudzoziemiec nie posiada dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, będzie obowiązany przystąpić do egzaminu znajomości języka polskiego przeprowadzanego przez Akademię Ignatianum zgodnie z Terminarzem rekrutacji. Posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego lub uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu znajomości j. polskiego jest warunkiem aby kandydat mógł być uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym. Więcej informacji o terminie, miejscu oraz zapisach znajdują się tutaj.

 

14.   Czy brak posiadanej matury z języka angielskiego nie pozwala na kandydowanie na kierunek Filologia angielska?

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę dwa przedmioty: język polski i język angielski, więcej w zakładce Warunki rekrutacji

Jeżeli jednak kandydat zainteresowany kierunkiem Filologia angielska, który zdawał maturę zagranicznąnie posiada matury z języka angielskiego, ma możliwość podejścia do testu znajomości języka angielskiego zgodnie z Terminarzem rekrutacji. Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych). Przystąpienie do testu jest warunkiem aby kandydat mógł być uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym. Więcej informacji o terminie, miejscu oraz zapisach znajdują się tutaj.

 

15.   Czy po obu kierunkach: Pedagogika (studia dwustopniowe) i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie) można uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III?

Kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III mogą uzyskać jedynie absolwenci studiów jednolitych magisterskich z kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nie ma możliwości uzyskać takich kwalifikacji na kierunku Pedagogika (studia dwustopniowe)

Jednakże absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnamogą kontynuować naukę z tego zakresu na kierunku pedagogika na II stopniu ale tylko w trybie niestacjonarnym.

Link do Rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1498/1?fbclid=IwAR0WxrYA3Q_WqgyMvv98bPib5yaMZjpv00xFLLUgovvvN4nqDU00WNJ6_fM.

 

16.   Czy osoby niepełnoletnie mogą się zarekrutować na studia w AIK?

Tak, mogą.  Więcej niezbędnych informacji w zakładce Niepełnoletni kandydaci.

 

17.  Czy można dokonać zmian w deklaracji, w systemie elektronicznym?

Zmian w deklaracji można dokonać przed nadaniem statusu: "kandydat(ka) złożył(a) podanie", który kandydat otrzymuje po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej oraz weryfikacji ocen.