Strona główna Rekrutacja


Rekrutacja

Kandydacie poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania FAQ. Prosimy o zapoznanie się.
W  bocznych zakładkach strony zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zagadnień związanych z rekrutacją. W przypadku przeglądania strony na telefonie komórkowym/tablecie - zakładki boczne mogą być niewidoczne. W takim wypadku prosimy skorzystać z poniższych odnośników do tych zakładek:

 

 
W ofercie Akademii Ignatianum w Krakowie (w skrócie AIK) znajduje się 12 kierunków studiów.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Jaką uczelnią jest AIK?

AIK jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Początki krakowskiego ośrodka dydaktyczno-naukowego prowadzonego przez jezuitów sięgają końca XIX wieku. Od 1 października 2011 roku uczelnia zaczęła posługiwać się nazwą Akademia Ignatianum w Krakowie. [Więcej o Uczelni].

 

Na AIK funkcjonuje:
1. Wydział Pedagogiczny [Więcej o Wydziale], w skład którego wchodzi:

 

2. Wydział Filozoficzny [Więcej o Wydziale], w skład którego wchodzi:

 

3. Szkoła Doktorska nadająca stopień doktora [Więcej o Szkole Doktorskiej AIK].

 

AIK oferuje swoim studentom dostęp do różnych instytucji takich jak: Akademickie Biuro Karier, Centrum Obsługi Studenta, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, możliwość dołączenia do kół naukowych etc. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce [INFORMATOR DLA KANDYDATA].
2. Jaka jest oferta edukacyjna AIK i czy studia są płatne?

AIK posiada w swojej ofercie następujące studia:

 1. Studia I stopnia - licencjackie (3-letnie)
 2. Jednolite studia magisterskie (5-letnie);
 3. Studia II stopnia - magisterskie (2-letnie);
 4. Studia Podyplomowe;
 5. Studia w Szkole Doktorskiej.

Studia stacjonarne na AIK są BEZPŁATNE

Wyjątek stanowią cudzoziemcy, którzy nie są wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [więcej informacji].

 

Opłaty za studia niestacjonarne oraz studia podyplomowe zostaną podane w późniejszym czasie w zakładce [OPŁATY].

 

Ad. 1-3.

Pełna oferta studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz sylwetka absolwenta poszczególnych kierunków studiów, jest dostępna w zakładce [Oferta edukacyjna na rok akademicki 2021/2022].

 

Ad. 4.

Lista studiów podyplomowych znajduje się w zakładce [Studia Podyplomowe].

 

Ad. 5.

AIK posiada uprawnienia do prowadzenia studiów w Szkole Doktorskiej. Szkoła Doktorska zastępuje od roku akademickiego 2019/2020 r. dotychczasowe kształcenie na studiach doktoranckich - studiach III stopnia (więcej informacji o szkole doktorskiej w świetle nowych przepisów tutaj).

Na AIK prowadzone są następujące dyscypliny naukowe:

 • filozofia;
 • nauki o kulturze i religii;
 • nauki o polityce i administracji;
 • pedagogika.

Więcej o warunkach rekrutacji i o kształceniu w Szkole Doktorskiej znajduje się w zakładce [Szkoła Doktorska].

3. Jak i kiedy się zarekrutować?

 • Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie rozpocznie się od 14 czerwca 2021 r. Szczegółowy harmonogram jest dostępny w zakładce [Terminarz rekrutacji];
 • Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 odbywać się będzie za pośrednictwem systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).
 
4. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Ustala się następującą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022, zwaną dalej opłatą rekrutacyjną, wnoszoną przez kandydatów:
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 85 zł.
 • Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w AIK wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia.
 • Opłaty rekrutacyjne powinny być wpłacane według terminarza rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022.
 • Dane do przelewu zostaną podane kandydatom po dokonaniu rejestracji na studia w systemie rekrutacyjnym IRK. W systemie będzie dostepny również odnośnik do płatności on-line.
 • Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na studia.
 • W przypadku płatności dokonywanej w ostatnich trzech dniach rejestracji, należy przesłać za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego IRK potwierdzenie dokonania przelewu (do ostatniego dnia rejestracji na studia).
 • W przypadku nieuruchomienia danego kierunku lub/i formy studiów w AIK z powodu zebrania się zbyt małej liczby kandydatów, wniesiona przez kandydata na studia opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek, na którym limit przyjęć nie został wyczerpany.
 • Opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez kandydata na studia w podaniu o zwrot opłaty rekrutacyjnej, którego wzór znajduje się tutaj.

6. Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę w rekrutacji na studia I stopnia? Jakie wykształcenie jest wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia?

1. Rekrutacja na studia I stopnia/jednolite studia magisterskie

a) W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia (poza kierunkiem filologia angielska) brane są pod uwagę trzy przedmioty wymienione w zakładce: [ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW MATURALNYCH].

Współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe za wyjątkiem (z zastrzeżeniem osób zdających maturę dwujęzyczną):

poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych)
 • W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005-2014 w liceum ogólnokształcącym oraz w latach 2006-2015 w technikum ORAZ kandydatów którzy zdawali egzamin maturalny od roku 2016 w technikum i od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (nie uwzględnia się matury ustnej) z trzech przedmiotów, przy czym jeżeli kandydat posiada wyniki uzyskane z j. polskiego, j. obcego na dwóch poziomach (tzn. była zdawana z tych przedmiotów i matura na poziomie podstawowym oraz poziomie rozszerzonym), to system rekrutacyjny uwzględni tylko jeden wynik z danego poziomu który będzie najbardziej korzystnym dla kandydata po przeliczeniu punktów procentowych według ww. współczynnika.
 • w przypadku kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę" do 2015 r.) więcej informacji można przeczytać w zakładce:[ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW MATURALNYCH] w pkt. 3.
 • W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości w formie matury dwujęzycznej ustala się współczynnik punktów procentowych na punkty rankingowe 0,2.
b) W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku "filologia angielska" brane są pod uwagę dwa przedmioty (język polski/urzędowy i język angielski). Współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
język polski/urzędowy - poziom podstawowy – współczynnik 0,1
język polski/urzędowy - poziom rozszerzony – współczynnik 0,15
język angielski - poziom podstawowy współczynnik 0,2
Język angielski - poziom rozszerzony współczynnik 0,3
 • W przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego  i/lub języka polskiego na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), będzie uwzględni tylko jeden wynik z danego poziomu, który będzie najbardziej korzystnym dla kandydata po przeliczeniu punktów procentowych według ww. współczynnika.

 

2. Rekrutacja na studia II stopnia

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie przez kandydata tytułu: magistra, licencjata lub równorzędnego. Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest konkurs -ranking uwzględniający:
 • ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na  dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich, 
 • średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie - rankingu.
 • tylko kandydaci na kierunek Arteterapia - portfolio prac artystycznych kandydata, poddane ocenie przez Zespół ds. oceny portfolio, do 40 punktów. Portfolio będzie oceniane za następujące elementy: 
-Posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów.
-Jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów.
-Ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów.
 
Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów II stopnia (szczegółowe warunki rekrutacji i wymagane wykształcenie  tutaj)
Kierunek i forma studiów
Pedagogika*
stacjonarne i niestacjonarne
Filologia angielska*
stacjonarne
Administracja i polityka publiczna
stacjonarne i niestacjonarne
Nauki o polityce
stacjonarne
Filozofia
stacjonarne
 
Kulturoznawstwo
stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
stacjonarne

* Kandydat przyjęty na studia II stopnia wybiera zakres kształcenia zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale. Dany zakres kształcenia zostanie uruchomiony pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów:

a) na kierunku PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA:
 • tylko na studiach niestacjonarnych zakres kształcenia „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” mogą wybrać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz po zakresie, na którym kandydat uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III.
WAŻNA INFORMACJA!
Od roku akademickiego 2019/2020, kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III mogą uzyskać jedynie studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie). Nie ma możliwości uzyskania takich kwalifikacji na kierunku Pedagogika (studia dwustopniowe). Zakres kształcenia „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na kierunku Pedagogika studia niestacjonarne II stopnia jest dedykowany tylko dla osób, które chcą dopełnić osiągnięte kwalifikacje na studiach I stopnia z kierunku/zakresu kształcenia „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz zakresu, na którym uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III. Nie są to studia nadające kwalifikację dla osób które ich jeszcze nie osiągnęły na ww. kierunkach/zakresach studiów I stopnia.
 • Wyboru zakresu kształcenia „Logopedia z komunikacją społeczną” mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „logopedia”.

 

b) na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA II STOPNIA:
 • zakres kształcenia „Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych” jest rekomendowany dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, uzyskane na studiach I stopnia.
 • zakres „Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim” mogą wybrać osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2. 
 •  zakres „Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim” mogą dokonać osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.

 

7. O czym cudzoziemiec powinien pamiętać rekrutując się na AIK?

1. Obowiązkowa znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 (przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego):

Studia w AIK są studiami prowadzonymi w języku polskim. Cudzoziemiec, który rekrutuje się na studia w AIK, musi przesłać (za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego IRK) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B1. Takimi dokumentami mogą być.:
1)    certyfikat ukończenia kursu przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra edukacji i nauki, lub
2)    certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
3)    świadectwo/zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
4)    świadectwo dojrzałości, świadectwo maturalne wydane w polskim systemie oświaty, lub
5)    uzyskane potwierdzenia AIK, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim (więcej pkt. 3).
 

2. Wymagane dokumenty: tłumaczenia przysięgłe świadectw/dyplomów zagranicznych oraz opatrzenie ich apostille lub zalegalizowanie.

Jeżeli kandydat na studia w AIK posiada świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, zobowiązany jest do przesłania, w trakcie trwania rejestracji na studia, za pośrednictwem systemu IRK: 
 • skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa (rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie)/dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu (rekrutacja na studia II stopnia) lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości/ w przypadku dyplomów ukończenia studiów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. ;
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski ww. dokumentów.
Więcej o wymaganych dokumentach potrzebnych do przeprowadzenia rejestracji na studia w AIK oraz do dokonania wpisu na studia jest mowa w zakładce: [WYMAGANE DOKUMENTY].

 

3. Potwierdzenie znajomości języka polskiego przez AIK.

Jeżeli kandydat cudzoziemiec nie posiada wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1) - 4) dokumentów, to może po uprzednim zgłoszeniu się, podejść do egzaminu znajomości języka polskiego - przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną AIK.

Zgłoszenia do egzaminu należy przesłać w IRK, do ostatniego dnia rejestracji na studia.

 

4. Opłaty dla cudzoziemców.

 • Zgodnie z art. 324, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2019 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z póź. zmian.), opłat za studia stacjonarne NIE POBIERA SIĘ od:
  1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych ust. 1 lub art. 151b zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b dopuszczalność mobilności krótkoterminowej naukowca ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
 • Opłaty za studia stacjonarne od osób nie wymienionych w powyższym katalogu oraz opłaty za studia niestacjonarne i podyplomowe znajdują się w zakładce: [OPŁATY].

5. Jesteś niepełnoletni?

Więcej informacji znajdziesz tutaj: [NIEPEŁNOLETNI KANDYDACI].

8. Czy kandydat nie posiadający matury z języka angielskiego będzie mógł kandydować na kierunek "filologia angielska" studia I stopnia?
Szczegółowe warunki rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologii angielskiej są dostępne w zakładce:[warunki rekrutacji: rekrutacja na kierunek Filologia angielska]

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjny:

[1 przedmiot] język polski lub język ojczysty
[2 przedmiot] język angielski
Jeżeli jednak kandydat zainteresowany kierunkiem Filologia angielska, który zdawał maturę zagranicznąnie posiada matury z języka angielskiego, ma możliwość podejścia do testu znajomości języka angielskiego (przy wcześniejszym zgłoszeniu się). Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych). Przystąpienie do testu jest warunkiem aby kandydat mógł być uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Zgłoszenia do egzaminu należy przesłać w IRK, do ostatniego dnia rejestracji na studia.

WAŻNE!

Do testu będą mogły podejść tylko osoby, które posiadają maturę zagraniczną. Posiadacze matury polskiej np. tzw. "starej matury do 2005 r." i/lub tzw. "nowej matury od 2005 r i 2015 r." nie mogą przystąpić do testu, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość co roku złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu/przedmiotów. Deklarację maturalną można zgłaszać w terminach podanych w harmonogramie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
9. Jak dokonać wpisu na studia?

Wpisu na studia należy dokonać osobiście w Centrum Obsługi Studenta zgodnie z terminarzem rekrutacji. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce: [WYMAGANE DOKUMENTY].