Strona główna Rekrutacja


Rekrutacja

 

Zakończenie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo, rekrutacja na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia, na większość kierunków studiów podyplomowych oraz studia w Szkole Doktorskiej została zakończona.
Najbardziej popularnymi kierunkami w tegorocznej rekrutacji były:
 • Psychologia studia jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym;
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia I stopnia;
 • Filologia angielska studia I stopnia;
 • Pedagogika studia II stopnia w trybie niestacjonarnym; oraz
 • Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej studia I stopnia.

 

Do 31 października 2020 r. trwa jeszcze rekrutacja na studia podyplomowe na kierunek: "Organizacja i zarządzanie w oświacie". Więcej informacji tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie rekrutacyjnej. Zanim zadadzą Państwo pytania, prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania przez kandydatów, które znajdują się poniżej tej strony.
W  bocznych zakładkach strony, są zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zagadnień związanych z rekrutacją. W przypadku przeglądania strony na telefonie komórkowym/tablecie - zakładki boczne mogą być niewidoczne. W takim wypadku prosimy skorzystać z poniższych odnośników do tych zakładek:

ZAKŁADKI DLA UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZEŃ MOBILNYCH (TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH/TABLETÓW)

[REJESTRACJA I LOGOWANIE KANDYDATA]; [AKTUALNOŚCI]; [OFERTA EDUKACYJNA]; [STUDIA PODYPLOMOWE]; [SZKOŁA DOKTORSKA]; [ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW MATURALNYCH]; [WARUNKI REKRUTACJI]; [TERMINARZ REKRUTACJI]; [WYMAGANE DOKUMENTY]; [WZORY DOKUMENTÓW]; [OPŁATY]; [AKTY PRAWNE]; [CUDZOZIEMCY]; [INFORMATOR DLA KANDYDATA]; [KONTAKT].
Rejestracja on-line odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (w skrócie IRK). Odnośnik do tego systemu zostanie opublikowany na tej stronie w zakładce [Rejestracja i logowanie kandydata].
Przed dokonaniem rejestracji na studia prosimy o zapoznanie się przede wszystkim z:

 

W ofercie Akademii Ignatianum w Krakowie (w skrócie AIK) znajduje się 12 kierunków studiów.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Jaką uczelnią jest AIK? Czy studia są płatne?

Akademia Ignatianum w Krakowie (w skrócie AIK) jest wyższą uczelnią kościelną z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Początki krakowskiego ośrodka dydaktyczno-naukowego prowadzonego przez jezuitów sięgają końca XIX wieku. Od 1 października 2011 roku uczelnia zaczęła posługiwać się nazwą Akademia Ignatianum w Krakowie. [Więcej o Uczelni].

 

Na Akademii Ignatianum funkcjonuje:
1. Wydział Pedagogiczny [Więcej o Wydziale] w skład którego wchodzi:

 

2. Wydział Filozoficzny [Więcej o Wydziale] w skład którego wchodzi:

 

3. Szkoła Doktorska nadająca stopień doktora [Więcej o Szkole Doktorskiej AIK].
Oba wydziały (z pkt 1 i 2) posiadają prawo do nadawania tytułu licencjata oraz magistra. Na powyższych wydziałach prowadzone jest również kształcenie na studiach podyplomowych.

 

Akademia Ignatianum oferuje swoim studentom dostęp do różnych instytucji takich jak: Akademickie Biuro Karier, Biuro Stypendialne, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, możliwość dołączenia do kół naukowych etc. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce [INFORMATOR DLA KANDYDATA].

 

Studia stacjonarne na AIK są BEZPŁATNE

Wyjątek stanowią cudzoziemcy, którzy nie są wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [więcej informacji].

 

Opłaty za studia niestacjonarne oraz studia podyplomowe zostaną podane w późniejszym czasie w zakładce [OPŁATY].

 

2. Jaka jest oferta edukacyjna AIK?

Akademia Ignatianum (w skrócie AIK) posiada w swojej ofercie następujące studia:

 1. Studia I stopnia - licencjackie (3-letnie)
 2. Jednolite studia magisterskie (5-letnie);
 3. Studia II stopnia - magisterskie (2-letnie);
 4. Studia Podyplomowe;
 5. Studia w Szkole Doktorskiej.

 

Ad. 1-3.

Pełna oferta studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz sylwetka absolwenta poszczególnych kierunków studiów, jest dostępna w zakładce [Oferta edukacyjna na rok akademicki 2020/2021].

 

Ad. 4.

Lista studiów podyplomowych znajduje się w zakładce [Studia Podyplomowe].

 

Ad. 5.

Akademia Ignatianum w Krakowie posiada uprawnienia do prowadzenia studiów w Szkole Doktorskiej. Szkoła Doktorska zastępuje od roku akademickiego 2019/2020 r. dotychczasowe kształcenie na studiach doktoranckich - studiach III stopnia (więcej informacji o szkole doktorskiej w świetle nowych przepisów tutaj).

Na AIK prowadzone są następujące dyscypliny naukowe:

 • filozofia;
 • nauki o kulturze i religii;
 • nauki o polityce i administracji;
 • pedagogika.

Więcej o warunkach rekrutacji i o kształceniu w Szkole Doktorskiej znajduje się w zakładce [Szkoła Doktorska].

3. Jak i kiedy się zarekrutować?

 • Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskierozpocznie się od 1 lipca 2020 r. Szczegółowy harmonogram jest dostępny w zakładce [Terminarz rekrutacji];
 • Rekrutacja na studia podyplomowe na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, rozpocznie się od 10 lipca 2020 r. Dokładna oferta kierunków studiów podyplomowych, terminarz rekrutacji oraz warunki rekrutacji - znajdują się w zakładce: [Studia Podyplomowe];
 • Rekrutacja na studia w Szkole Doktorskiej na wybraną dyscyplinę naukową rozpocznie się od 1 września 2020 r. Dokładny terminarz rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, tryb i warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty znajdują się w zakładce: [Szkoła Doktorska];

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbywa się za pośrednictwem systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).

 
4. Ile wynosi opłata rekrutacyjna oraz jakie są opłaty za studia i kształcenie na AIK?

Opłata rekrutacyjna za studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie wynosi 85 zł.

 • przelew za opłatę rekrutacyjną dokonuje się w systemie rekrutacyjnym IRK. W systemie będzie dostepny odnośnik do płatności on-line w serwisie płatności Dotpay lub będzie możliwość uiszczenia opłaty w formie przelewu tradycyjnego na wskazany numer konta bankowego w systemie IRK.
 • WAŻNE!

  W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego (a nie za pośrednictwem Dotpay), w tytule przelewu  należy podać adres e-mail na którym zakładano konto w systemie IRK.
  W przypadku braku zmiany statusu przelewu, kandydat jest zobowiązany przesłać potwierdzenie dokonania przelewu.

 

 • Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na kierunek główny oraz również dokonują wyboru kierunków alternatywnych (więcej w pytaniu nr 5) wnoszą tylko jedną opłatę rekrutacyjną. Zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji kandydat w danym naborze może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.
 • Akceptowane są tylko przelewy dokonane w trakcie trwania rejestracji elektronicznej (więcej w terminarzu rekrutacji). W przypadku dokonania płatności po wskazanym terminie, opłata rekrutacyjna nie zostanie zanotowana w systemie, a środki nie zostaną zwrócone kandydatowi.
 • Informacje o statusie opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK, bedą dostępne w zakładce "moje konto" -> "płatności". Jeżeli pomimo dokonania płatności, status płatności nie uległ zmianie (tzn. że opłata nie została zaksięgowana), to kandydat jest zobowiązany do kontaktu z Biurem Rekrutacji (przesyłając jednoczesnie potwierdzenie dokononania płatności).
Dokonywanie płatności w formie przelewu tradycyjnego tuż przed zakończeniem rejestracji na studia, może skutkować ryzykiem niezaksięgowania opłaty rekrutacyjnej w systemie rekrutacyjnym IRK (system uwzględnia tylko opłaty, które wpłynęły na rachunek bankowy w dniach odbywania się rejestracji na studia).
Każdy Bank może inaczej księgować przelewy, dlatego warto zachować potwierdzenie jego dokonania. Warto pamiętać, że system rekrutacyjny może nie zanotować takiego przelewu, dlatego też w przypadku dokonania przelewu na 3 dni przed zakończeniem rejestracji,  to pracownicy Biura Rekrutacji będą musieli oznaczyć dostarczenie takiego przelewu po uprzednim dostarczeniu przez kandydata potwierdzenia.
 • Biuro Rekrutacji nie akceptuje przesłanych zrzutów ekranów (screen'ów) jako potwierdzenia dokonania przelewu. Korzystając z bankowości mobilnej, można pobrać plik potwierdzający dokonanie przelewu z konta, który zawiera takie elementy jak: nazwę banku, numer konta kandydata, numer konta na który został dokonany przelew, adresat przelewu, odbiorca przelewu, tytuł przelewu oraz data dokonania przelewu i ewentualnie data księgowania.

 

Nie ma opłaty rekrutacyjnej za rejestrację na:

 • studia podyplomowe; oraz
 • studia w Szkole Doktorskiej.

 

Opłaty za studia niestacjonarne/ studia podyplomowe/ wydanie dokumentów (np. legitymacji studenckiej):

Informacje o opłatach za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz za wydanie dokumentów znajdują się w zakładce: [OPŁATY]

5. Co oznacza deklaracja kierunku głównego i kierunków alternatywnych?

1. Zgodnie z warunkami rekrutacji na studia w AIK kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, ma obowiązek zadeklarowania w systemie IRK:

 

Jednego głównego (priorytetowego) kierunku studiów.*

*Kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek w danym naborze. Nie ma możliwości zadeklarowania dwóch głównych kierunków.

 
 • Kandydat ma możliwość zadeklarowania obok kierunku głównego, również alternatywne kierunki studiów (maksymalnie trzy). W elektronicznym formularzu rejestracyjnym w systemie IRK, kandydat wskazuje alternatywne kierunki studiów według kolejności, począwszy od tego alternatywnego kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany (kierunek alternatywny 1, 2 i 3).  Kolejność ta będzie uwzględniona przy postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Jeżeli limit miejsc na dany kierunek nie zostanie wyczerpany (PRZYKŁAD: ponieważ mniej osób wskaże ten kierunek w deklaracji kierunków jako główny), to lista przyjętych uzupełniana jest kandydatami (z najlepszymi wskaźnikami punktowymi), którzy umieścili ten kierunek jako kierunek alternatywny, ale nie zostali przyjęci na kierunek, który wymienili jako główny. W sytuacji gdy pierwszy kierunek alternatywny zostanie rozpatrzony pozytywnie, dalsze w kolejności wybrane kierunki alternatywne nie będą rozpatrywane.
 • PAMIĘTAJ! Po dokonaniu rejestracji i deklaracji kierunku głównego i kierunków alternatywnych w systemie IRK, nie będzie możliwości zmiany kierunku głównego oraz kolejności ważności kierunków alternatywnych.
 • Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na kierunek główny i na kierunki alternatywne prowadzone w Akademii Ignatianum w Krakowie, wnoszą jedną opłatę rekrutacyjną (w wysokości 85 zł).

 

WAŻNE!
Listy rezerwowe tworzone są tylko na kierunki wybrane przez kandydatów jako główne.

 

6. Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę w rekrutacji na studia I stopnia? Jakie wykształcenie jest wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia?

1. Rekrutacja na studia I stopnia/jednolite studia magisterskie

a) W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia (poza kierunkiem filologia angielska) brane są pod uwagę trzy przedmioty wymienione w zakładce: [ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW MATURALNYCH].

Współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe za wyjątkiem (z zastrzeżeniem osób zdających maturę dwujęzyczną):

poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych)
 • W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005-2014 w liceum ogólnokształcącym oraz w latach 2006-2015 w technikum ORAZ kandydatów którzy zdawali egzamin maturalny od roku 2016 w technikum i od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (nie uwzględnia się matury ustnej) z trzech przedmiotów, przy czym jeżeli kandydat posiada wyniki uzyskane z j. polskiego, j. obcego na dwóch poziomach (tzn. była zdawana z tych przedmiotów i matura na poziomie podstawowym oraz poziomie rozszerzonym), to system rekrutacyjny uwzględni tylko jeden wynik z danego poziomu który będzie najbardziej korzystnym dla kandydata po przeliczeniu punktów procentowych według ww. współczynnika.
 • w przypadku kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę" do 2015 r.) więcej informacji można przeczytać w zakładce:[ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW MATURALNYCH] w pkt. 3.
 • W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości w formie matury dwujęzycznej ustala się współczynnik punktów procentowych na punkty rankingowe 0,15.
b) W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku "filologia angielska" brane są pod uwagę dwa przedmioty (język polski i język angielski). Współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
język polski - poziom podstawowy – współczynnik 0,1
język polski - poziom rozszerzony – współczynnik 0,15
język angielski - poziom podstawowy współczynnik 0,2
Język angielski - poziom rozszerzony współczynnik 0,3
 • W przypadku zdania egzaminu maturalnego z języka angielskiego  i/lub języka polskiego na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), będzie uwzględni tylko jeden wynik z danego poziomu, który będzie najbardziej korzystnym dla kandydata po przeliczeniu punktów procentowych według ww. współczynnika.

 

2. Rekrutacja na studia II stopnia

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie przez kandydata tytułu: magistra, licencjata lub równorzędnego. Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest konkurs -ranking uwzględniający:
 • ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na  dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich, 
 • średnią ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie - rankingu.
 
Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów II stopnia:
Kierunek i forma studiów
Wymagane wykształcenie kandydata
Pedagogika*
stacjonarne i niestacjonarne
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą:
 1. których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych lub
 2. na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym lub na kierunkach z programem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:
 • dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo
 • inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
Filologia angielska*
stacjonarne
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby,   które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska.
Administracja i polityka publiczna
stacjonarne i niestacjonarne
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:
1. dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo
2.  inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
Nauki o polityce
stacjonarne
Jak w przypadku kierunku Administracja i polityka publiczna.
Filozofia
stacjonarne
 
Prawo  do  ubiegania  się  o  przyjęcie  na  kierunek,  mają  osoby,  które  ukończyły  studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.
Kulturoznawstwo
stacjonarne
Jak w przypadku kierunku Filozofia.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
stacjonarne
Jak w przypadku kierunku Filozofia.

* Kandydat przyjęty na studia II stopnia wybiera zakres kształcenia zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale. Dany zakres kształcenia zostanie uruchomiony pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów:

a) na kierunku PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA:
 • tylko na studiach niestacjonarnych zakres kształcenia „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” mogą wybrać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz po zakresie, na którym kandydat uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III.
WAŻNA INFORMACJA!
Od roku akademickiego 2019/2020, kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III mogą uzyskać jedynie studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie). Nie ma możliwości uzyskania takich kwalifikacji na kierunku Pedagogika (studia dwustopniowe). Zakres kształcenia „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na kierunku Pedagogika studia niestacjonarne II stopnia jest dedykowany tylko dla osób, które chcą dopełnić osiągnięte kwalifikacje na studiach I stopnia z kierunku/zakresu kształcenia „edukacja przedszkolnej i wczesnoszkolnej” oraz zakresu, na którym uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III. Nie są to studia nadające kwalifikację dla osób które ich jeszcze nie osiągnęły na ww. kierunkach/zakresach studiów I stopnia.
 • Zakres kształcenia „Arteterapia z twórczą resocjalizacją” mogą wybrać osoby, które są aktywne na polu sztuki, dostrzegają jej terapeutyczny wymiar i chcą łączyć z działalnością pedagogiczną (profilaktyczną, resocjalizacyjną itd.). Rekrutacja polegać będzie na zaprezentowaniu portfolio swoich prac artystycznych oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Wyboru zakresu kształcenia „Logopedia z komunikacją społeczną” mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły kierunek lub/i zakres „logopedia”.

 

b) na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA II STOPNIA:
 • zakres kształcenia „Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych” jest rekomendowany dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, uzyskane na studiach I stopnia.
 • zakres „Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim” mogą wybrać osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2. 
 •  zakres „Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim” mogą dokonać osoby, które posiadają udokumentowaną znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Więcej informacji w zakładce:[WARUNKI REKRUTACJI: STUDIA II STOPNIA].

7. O czym cudzoziemiec powinien pamiętać rekrutując się na AIK?

1. Obowiązkowa znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 (przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego):

Studia w AIK są studiami prowadzonymi w języku polskim. Cudzoziemiec, który kandyduje na studia w AIK, musi przesłać (za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego IRK) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B1. (poziom komunikatywny). Takimi dokumentami mogą być.:
1)    certyfikat ukończenia kursu przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
2)    certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
3)    świadectwo/zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
4)    świadectwo dojrzałości, świadectwo maturalne wydane w polskim systemie oświaty, lub
5)    uzyskane potwierdzenia Akademii Ignatianum w Krakowie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim (więcej pkt. 3).
 

2. Wymagane dokumenty: tłumaczenia przysięgłe świadectw/dyplomów zagranicznych oraz opatrzenie ich apostille lub zalegalizowanie.

Jeżeli kandydat na studia w AIK posiada świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą (nie w Polsce), w trakcie trwania rejestracji na studia za pośrednictwem systemu IRK musi przesłać: 
 • skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa (rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie)/dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu (rekrutacja na studia II stopnia) lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości/ w przypadku dyplomów ukończenia studiów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. ;
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski ww. dokumentów.
Więcej o wymaganych dokumentach potrzebnych do przeprowadzenia rejestracji na studia w AIK oraz do dokonania wpisu na studia jest mowa w zakładce: [WYMAGANE DOKUMENTY].

 

3. Potwierdzenie znajomości języka polskiego przez Akademię Ignatianum w Krakowie.

Jeżeli kandydat cudzoziemiec nie posiada wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1) - 4) dokumentów, to może po uprzednim zgłoszeniu się, podejść do egzaminu znajomości języka polskiego - przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną AIK.

Zgłoszenia do podejścia do egzaminu należy przesłać drogą mailową na adres e-mail:

rekrutacja@ignatianum.edu.pl z tytułem: "EGZAMIN ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO" w nieprzekraczalnym terminie:
od 01.07.2020 r. do 21.08.2020 r. do godziny 23:59.
Planowy termin egzaminu 24.08.2020 r. .

 

4. Opłaty dla cudzoziemców.

 • Zgodnie z art. 324, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2019 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z póź. zmian.), opłat za studia stacjonarne NIE POBIERA SIĘ od:
  1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych ust. 1 lub art. 151b zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b dopuszczalność mobilności krótkoterminowej naukowca ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
 • Opłaty za studia stacjonarne od osób nie wymienionych w powyższym katalogu oraz opłaty za studia niestacjonarne i podyplomowe znajdują się w zakładce: [OPŁATY].

5. Jesteś niepełnoletni?

Więcej informacji znajdziesz tutaj: [NIEPEŁNOLETNI KANDYDACI].

8. Czy kandydat nie posiadający matury z języka angielskiego będzie mógł kandydować na kierunek "filologia angielska" studia I stopnia?
Szczegółowe warunki rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologii angielskiej są dostępne w zakładce:[warunki rekrutacji: rekrutacja na kierunek Filologia angielska]

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjny:

[1 przedmiot] język polski lub język ojczysty
[2 przedmiot] język angielski
Jeżeli jednak kandydat zainteresowany kierunkiem Filologia angielska, który zdawał maturę zagranicznąnie posiada matury z języka angielskiego, ma możliwość podejścia do testu znajomości języka angielskiego (przy wcześniejszym zgłoszeniu się). Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych). Przystąpienie do testu jest warunkiem aby kandydat mógł być uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 • Zgłoszenie na udział w teście znajomości języka angielskiego odbywa się drogą elektroniczną na wskazany niżej adres:
rekrutacja@ignatianum.edu.pl z tytułem: "TEST ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO" w nieprzekraczalnym terminie:
od 01.07.2020 r. do 21.09.2020 r. do godziny 23:59.
Planowy termin egzaminu 24.08.2020 r.

WAŻNE!

Do testu będą mogły podejść tylko osoby, które posiadają maturę zagraniczną. Posiadacze matury polskiej np. tzw. "starej matury do 2005 r." i/lub tzw. "nowej matury od 2005 r i 2015 r." nie mogą przystąpić do testu, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość co roku złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu/przedmiotów. Deklarację maturalną można zgłaszać w terminach podanych w harmonogramie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Osoby, które chciały podejść do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r., musiały złożyć deklarację przystąpienia w następujących terminach:
"1. Do 30 września 2019 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r. (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020- plik "załączniki").
2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2020 r. w ostatecznej deklaracji.
3. Do 7 lutego 2020 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwenci technikum lub szkoły artystycznej z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2019 r. (załącznik 1a).
4. Do 31 grudnia 2019 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwenci technikum lub szkoły artystycznej z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a i załącznik 2).
5. Do 31 grudnia 2019 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  • absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące do roku 2018/2019 włącznie oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b)
  • absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b)
  • absolwenci liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (załącznik 1b)
  • osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b)
  • absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b)
  • osoby posiadające świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
  • absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c)."
(źródło ze strony: CKE.gov.pl)
9. Jak dokonać wpisu na studia?

Wpisu na studia należy dokonać osobiście w Biurze Rekrutacji zgodnie z terminarzem rekrutacji. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce: [WYMAGANE DOKUMENTY].