Strona główna Rekrutacja Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]

 • Niektóre dokumenty należy przesłać już na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego (rejestracji na studia w systemie IRK). Brak ich przesłania na tym etapie będzie skutkować niedopuszczeniem kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 • Po przyjęciu na studia konieczne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie
 • Nie będą przyjmowane dokumenty wysyłane pocztą.
 • Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.
 • Jeśli kandydat nie jest w stanie przyjechać osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który w imieniu kandydata dokona wszelkich formalności. Wzór pełnomocnictwa

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - OBYWATELE POLSCY

Dokumenty wymagane do załączenia w systemie IRK (na etapie rejestracji)

czytelny, wysokiej jakości skan polskiego świadectwa dojrzałości, w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "matura"
czytelny, wysokiej jakości skan świadectwa dojrzałości (tzw. "stara matura" do 2005 r.) w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "matura"
czytelny, wysokiej jakości skan certyfikatu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty/laureata olimpiady w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "olipmiada"
czytelny, wysokiej jakości skan wyników matury zagranicznej (oryginały i tłumaczenia przysięgłe na język polski) w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "matura"
dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).
czytelny, wysokiej jakości skan matury IB (międzynarodowej) lub EB (europejskiej) w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "matura"
czytelne, wysokiej jakości skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, pliki nazwij odpowiednio do rodzaju.
 
 

Dokumenty wymagane przy wpisie (kandydaci przyjęci na studia)

ważny dokument tożsamościprzyjętego na studia kandydata lub kserokopia dokumentu tożsamości (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi DSS w celu weryfikacji tożsamości)
kwestionariusz ankiety osobowej wraz z oświadczeniami oraz nadrukowaną fotografią. Wydruk ankiety będzie możliwy tylko i wyłącznie po wgraniu zdjęcia do systemu i po dokonaniu akceptacji tego zdjęcia przez pracownika DSS. Po wydrukowaniu i podpisaniu kwestionariusz należy zeskanować i przesłać czytelny, wysokiej jakości skan wszystkich stron dokumentu w jednym plikuw formacie pdf z nazwą „Ankieta" przez formularz dostępny w tabeli ze złoszeniem rekrutacyjnym (Kwestionariusz ankiety osobowej). Dokument jest dostępny do pobrania w zakładce "Wymagane dokumenty" -> "dokumenty do pobrania".
oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu
oryginał dokumentu zawierającego wyniki matury zagranicznej wraz z tłumaczniem przysięgłym na język polski) do wglądu.
Dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (kiedy legalizacja a kiedy apostille?)
oryginał świadectwa matury IB lub EB do wglądu
dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich:
oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięcie - o ile taki dokument został uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym do wglądu
w przypadku osób duchownych podejmujących studia na Wydziale Filozoficznym:  oryginał pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów w UIK do wglądu
w przypadku niepełnoletnich kandydatów szczegółowe informacje znajdują sie poniżej
 
* Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
 • dowód osobisty;
 • paszport;
 • karta pobytu cudzoziemca;
 • żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.:
 • prawo jazdy;
 • wiza;
 • legitymacja szkolna lub studencka;
 • legitymacja inwalidzka;
 • legitymacja służbowa;
 • książeczka wojskowa.

Kandydacie pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - CUDZOZIEMCY

Dokumenty wymagane do załączenia w systemie IRK (na etapie rejestracji)

czytelny, wysokiej jakości skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) formacie pdf, plik nazwij "matura"
czytelny, wysokiej jakości skan dokumentu stanowiącego podstawę do zwolnienia z opłat*, o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "matura"
czytelny, wysokiej jakości skan wyników matury zagranicznej (oryginały i tłumaczenia przysięgłe na język polski) w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "matura"
dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).
czytelny, wysokiej jakości skan polskiego świadectwa dojrzałości w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "matura"
czytelny, wysokiej jakości skan świadectwa dojrzałości (tzw. "stara matura" do 2005 r.) w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "matura"
czytelny, wysokiej jakości skan certyfikatu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty/laureata olimpiady w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "olimpiada"
czytelny, wysokiej jakości skan matury IB (międzynarodowej) lub EB (europejskiej) w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, plik nazwij "matura"
czytelne, wysokiej jakości skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego  w całości bez dodatkowego obramowania (np. stołu) w formacie pdf, pliki nazwij odpowiednio do rodzaju.
 

Dokumenty wymagane przy wpisie (kandydaci przyjęci na studia)

ważny dokument tożsamości** przyjętego na studia kandydata lub kserokopia dokumentu tożsamości (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi DSS w celu weryfikacji tożsamości)
kwestionariusz ankiety osobowej wraz z oświadczeniami oraz nadrukowaną fotografią. Wydruk ankiety będzie możliwy tylko i wyłącznie po wgraniu zdjęcia do systemu i po dokonaniu akceptacji tego zdjęcia przez pracownika DSS. Po wydrukowaniu i podpisaniu kwestionariusz należy zeskanować i przesłać czytelny, wysokiej jakości skan wszystkich stron dokumentu w jednym plikuw formacie pdf z nazwą „Ankieta" przez formularz dostępny w tabeli ze złoszeniem rekrutacyjnym (Kwestionariusz ankiety osobowej). Dokument jest dostępny do pobrania w zakładce "Wymagane dokumenty" -> "dokumenty do pobrania".
dokument potwierdzający znajomość języka polskiego 
oryginał dokumenu stanowiącego podstawę do zwolnienia z opłat*, o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do wglądu
oryginał dokumentu zawierającego wyniki matury zagranicznej wraz z tłumaczniem przysięgłym na język polski) do wglądu
Dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).
oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu
oryginał świadectwa matury IB lub EB do wglądu
dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich:
oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięcie - o ile taki dokument został uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu)
w przypadku osób duchownych podejmujących studia na Wydziale Filozoficznym: oryginał pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów w UIK do wglądu
w przypadku niepełnoletnich kandydatów szczegółowe informacje znajdują sie poniżej
 
* dla cudzoziemców, którzy chcą być zwolnieni z opłat za studia stacjonarne
** Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
 • dowód osobisty;
 • paszport;
 • karta pobytu cudzoziemca;
 • żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.:
 • prawo jazdy;
 • wiza;
 • legitymacja szkolna lub studencka;
 • legitymacja inwalidzka;
 • legitymacja służbowa;
 • książeczka wojskowa.

Kandydacie pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - OBYWATELE POLSCY

Dokumenty wymagane do załączenia w systemie IRK (na etapie rejestracji)

czytelny wysokiej jakości skan (całość dokumentu w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij "dyplom") dyplomu ukończenia studiów:
 • z adnotacją o ocenie końcowej lub;
 • w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się przesłanie czytelnego wysokiej jakości skanu zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz ze średnią ważoną z ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę, całość dokumentu w jednym pliku, w formacie pdf, plik nazwij "zaświadczenie";
 • czytelny wysokiej jakości skan zaświadczenia o średniej ważonej z ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę, w formacie pdf, plik nazwij "zaświadczenie". Dopuszcza się możliwość przesłania wysokiej jakości skanu suplementu do dyplomu w całości w jednym pliku, plik nazwij "suplement", o ile znajduje się na nim informacja o średniej ocen z całości studiów.
dla kandydatów z dyplomem uzyskanym za granicą:
 • czytelny wysokiej jakości skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim, w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij "dyplom";
 • czytelny wysokiej jakości skan suplementu określającego wykaz ocen i modułu zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w polsce na podstawie umowy międzynarodowej, w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij "suplement"W przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • czytelny wysokiej jakości skan zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (nie jest wymagany jeżeli informacja o średniej znajduje się w suplemencie), w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nzawij "zaświadczenie";
 • czytelny wysokiej jakości skan tlumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionych dokumentów w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij odpowiednio do rodzaju np. "tłumaczenie dyplom", "tłumaczenie suplement", "tłumaczenie zaświadczenie".
portfolio* - przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki. Portfolio będzie oceniane za następujące elementy:
 • posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów;
 • jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów;
 • ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów;
Szczegółowe informacje o portfolio znajdują się tutaj. Portfolio, w jednym pliku należy przesłać drogą elektorniczną na adres: arte.rekrutacja@ignatianum.edu.pl.
czytelne wysokiej jakości skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego, w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij odpowiednio do rodzaju.
*Dotyczy kandydatów na kierunku Arteterapia.

Dokumenty wymagane przy wpisie (kandydaci przyjęci na studia)

ważny dokument tożsamości przyjętego na studia kandydata lub kserokopia dokumentu tożsamości (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi DSS w celu weryfikacji tożsamości)
kwestionariusz ankiety osobowej wraz z oświadczeniami oraz nadrukowaną fotografią. Wydruk ankiety będzie możliwy tylko i wyłącznie po wgraniu zdjęcia do systemu i po dokonaniu akceptacji tego zdjęcia przez pracownika DSS. Po wydrukowaniu i podpisaniu kwestionariusz należy zeskanować i przesłać czytelny, wysokiej jakości skan wszystkich stron dokumentu w jednym plikuw formacie pdf z nazwą „Ankieta" przez formularz dostępny w tabeli ze złoszeniem rekrutacyjnym (Kwestionariusz ankiety osobowej). Dokument jest dostępny do pobrania w zakładce "Wymagane dokumenty" -> "dokumenty do pobrania".
oryginał dyplomu ukończenia studiów z adnotacją do wglądu:
 • o ocenie końcowej lub;
 • w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz średnią ważoną z ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę. Oryginał dyplomu do wglądu musi być przedłożony niezwłocznie po jego wydaniu;
 • zaświadczenie o średniej ważonej z ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę. Dopuszcza się możliwość złożenia suplementu do dyplomu o ile znajduje się w nim informacja o średniej ważonej z ocen z całości studiów.
dla kandydatów z dyplomem uzyskanym za granicą:
 • oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim do wglądu
 • oryginał do wglądu suplementu określającego wykaz ocen i modułu zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oryginał tlumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionych dokumentów do wglądu
 • zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (nie jest wymagana jeżeli informacja o średniej znajduje się w suplemencie)
w przypadku osób duchownych podejmujących studia na Wydziale Filozoficznym - oryginał pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów w UIK do wglądu
* Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
 • dowód osobisty;
 • paszport;
 • karta pobytu cudzoziemca;
 • żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.:
 • prawo jazdy;
 • wiza;
 • legitymacja szkolna lub studencka;
 • legitymacja inwalidzka;
 • legitymacja służbowa;
 • książeczka wojskowa.

Kandydacie pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - CUDZOZIEMCY

Dokumenty wymagane do załączenia w systemie IRK (na etapie rejestracji)

czytelny wysokiej jakości skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij "potwierdzenie znajomości języka polskiego".
czytelny wysokiej jakości skan dokumentu stanowiącego podstawę do zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij odpowiednio do rodzaju.
dla cudzoziemców z dyplomem uzyskanym za granicą:
 • czytelny wysokiej jakości skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim, w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij "dyplom";
 • czytelny wysokiej jakości skan suplementu określającego wykaz ocen i modułu zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w polsce na podstawie umowy międzynarodowej, w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij "suplement"W przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • czytelny wysokiej jakości skan zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (nie jest wymagany jeżeli informacja o średniej znajduje się w suplemencie), w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nzawij "zaświadczenie";
 • czytelny wysokiej jakości skan tlumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionych dokumentów w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij odpowiednio do rodzaju np. "tłumaczenie dyplom", "tłumaczenie suplement", "tłumaczenie zaświadczenie".
dla cudzoziemców z dyplomem uzyskanym w Polsce:
 • czytelny wysokiej jakości skan (całość dokumentu w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij "dyplom") dyplomu ukończenia studiów z adnotacją o ocenie końcowej lub;
 • w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się przesłanie czytelnego wysokiej jakości skanu zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz ze średnią ważoną z ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę, całość dokumentu w jednym pliku, w formacie pdf, plik nazwij "zaświadczenie";
 • czytelny wysokiej jakości skan zaświadczenia o średniej ważonej z ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę, w formacie pdf, plik nazwij "zaświadczenie". Dopuszcza się możliwość przesłania wysokiej jakości skanu suplementu do dyplomu w całości w jednym pliku, plik nazwij "suplement", o ile znajduje się na nim informacja o średniej ocen z całości studiów.
portfolio* - przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki. Portfolio będzie oceniane za następujące elementy:
 • posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów;
 • jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów;
 • ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów.
Szczegółowe informacje o portfolio znajdują się tutaj. Portfolio, w jednym pliku należy przesłać drogą elektorniczną na adres: arte.rekrutacja@ignatianum.edu.pl
czytelne wysokiej jakości skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego, w całości w jednym pliku w formacie pdf, plik nazwij odpowiednio do rodzaju.
*Dotyczy kandydatów na kierunku Arteterapia.

Dokumenty wymagane przy wpisie (kandydaci przyjęci na studia)

ważny dokument tożsamości** przyjętego na studia kandydata lub kserokopia dokumentu tożsamości (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi DSS w celu weryfikacji tożsamości)
kwestionariusz ankiety osobowej wraz z oświadczeniami oraz nadrukowaną fotografią. Wydruk ankiety będzie możliwy tylko i wyłącznie po wgraniu zdjęcia do systemu i po dokonaniu akceptacji tego zdjęcia przez pracownika DSS. Po wydrukowaniu i podpisaniu kwestionariusz należy zeskanować i przesłać czytelny, wysokiej jakości skan wszystkich stron dokumentu w jednym plikuw formacie pdf z nazwą „Ankieta" przez formularz dostępny w tabeli ze złoszeniem rekrutacyjnym (Kwestionariusz ankiety osobowej). Dokument jest dostępny do pobrania w zakładce "Wymagane dokumenty" -> "dokumenty do pobrania".
dokument potwierdzający znajomość języka polskiego 
oryginał dokumentu stanowiącego podstawę do zwolnienia z opłat*, o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do wglądu
dla cudzoziemców z dyplomem uzyskanym za granicą:
 • oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim do wglądu;
 • oryginał suplementu określającego wykaz ocen i modułu zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do wglądu;
 • oryginał tlumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionych dokumentów do wglądu;
 • zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (nie jest wymagana jeżeli informacja o średniej znajduje się w suplemencie).
dla cudzoziemców z dyplomem uzyskanym w Polsce:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów z adnotacją o ocenie końcowej do wglądu lub;
 • w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz średnią ważoną z ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę. Oryginał dyplomu do wglądu musi być przedłożony niezwłocznie po jego wydaniu;
 • zaświadczenie o średniej ważonej z ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę. Dopuszcza się możliwość złożenia suplementu do dyplomu o ile znajduje się w nim informacja o średniej ważonej z ocen z całości studiów.
w przypadku osób duchownych podejmujących studia na Wydziale Filozoficznym: oryginał pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów w UIK do wglądu
*dla cudzoziemców, którzy chcą być zwolnieni z opłat za studia stacjonarne
** Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
 • dowód osobisty;
 • paszport;
 • karta pobytu cudzoziemca;
 • żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.:
 • prawo jazdy;
 • wiza;
 • legitymacja szkolna lub studencka;
 • legitymacja inwalidzka;
 • legitymacja służbowa;
 • książeczka wojskowa.

Kandydacie pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.

KANDYDACI NIEPEŁNOLETNI

NIEPEŁNOLETNI KANDYDACI

Kandydat, który nie ma ukończonego 18 roku życia może uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym na takich samych warunkach jak osoby pełnoletnie. Warunki rekrutacji dostępne są tutaj.

Jeżeli niepełnoletni kandydat zostanie przyjęty na studia, przy składaniu ww. wymaganych dokumentów na studia musi wraz z przedstawicielem ustawowym (który powinen również okazać do wglądu dokument tożsamości) złożyć dodatkowo oświadczenie przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na podjęcie studiów przez podopiecznego, podpisane dopiero przy wpisie na studia w obecności pracownika uczelni przyjmującego dokumenty na studiaW przypadku jeśli opiekun prawny nie będzie mógł się stawić przy wpisie na studia, wymagane jest, aby podpis opiekuna na oświadczeniu był poświadczony przez notariusza. Jeżeli akt notarialny został sporządzony w języku innym niż język polski, należy sporządzić i dołączyć kopię tłumaczenia przysięgłego takiego aktu (oryginał do wglądu).

Opiekunem ustawowym jest zazwyczaj rodzic niepełnoletniego kandydata lub opiekun prawny.

UWAGA! Do oświadczenia należy załączyć: W przypadku rodzica oryginał aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata okazać do wglądu. W przypadku opiekuna prawnego oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do opieki do wglądu. Jeśli akt urodzenia lub dokument potwierdzający prawo do opieki został sporządzony w języku innym niż język polski, to należy dołączyć oryginał tłumaczenia przysięgłego takiego aktu do wglądu.

STUDIA PODYPLOMOWE

Dokumenty wymagane do załączenia w systemie IRK (na etapie rejestracji)

1) czytelny, wysokiej jakości skan (całość dokumentu w jednym pliku w formacie pdf, nazwij plik "dyplom") dyplomu ukończenia studiów,

2) czytelny, wysokiej jakości skan (całość dokumentu w jednym pliku w formacie pdf, nazwij plik "przygotowanie pedagogiczne") dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego w przypadku rekrutacji na kierunek „Logopedia” lub „Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi”,

3) czytelny, wysokiej jakości skan (całość dokumentu w jednym pliku w formacie pdf, nazwij plik "zaświadczenie od logopedy") opinii logopedy o możliwości podjęcia studiów w przypadku rekrutacji na kierunek „Logopedia”,

4) w przypadku dyplomu zagranicznej uczelni: czytelny, wysokiej jakości skan (całość dokumentu w jednym pliku w formacie pdf, nazwij plik "tłumaczenie") tłumaczenia przysięgłego dyplomu (opatrzonym apostille lub zalegalizowanym) na j. polski,

5) w przypadku cudzoziemców: czytelny, wysokiej jakości skan (całość dokumentu w jednym pliku w formacie pdf, nazwij plik "znajomość języka polskiego") dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Aby potwierdzić elektroniczne zgłoszenie, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia osobiście lub przez pełnomocnika do Działu Spraw Studenckich w terminie podanym w terminarzu, kompletu wymaganych dokumentów:

1) ważny dokument tożsamości lub kserokopia dokumentu tożsamości (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi DSS w celu weryfikacji tożsamości),

2) kwestionariusz ankiety osobowej wraz z oświadczeniami. Po wydrukowaniu i podpisaniu kwestionariusz należy zeskanować i przesłać czytelny, wysokiej jakości skan wszystkich stron dokumentu w jednym pliku, w formacie pdf, nazwij plik „Ankieta" przez formularz dostępny w tabeli ze zgłoszeniem rekrutacyjnym (Kwestionariusz ankiety osobowej). Dokument będzie dostępny do pobrania w zakładce "Wymagane dokumenty" -> "dokumenty do pobrania",

3) oryginał dyplomu ukończenia studiów, w przypadku, gdy nie został on jeszcze wydany dopuszcza się złożenie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim,

4) oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego w przypadku rekrutacji na kierunek „Logopedia” lub „Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi”,

5) w przypadku kierunku „Logopedia”, oryginał opinii logopedy o możliwości podjęcia studiów,

6) w przypadku dyplomu zagranicznej uczelni: oryginał tłumaczenia przysięgłego dyplomu (opatrzonym apostille lub zalegalizowanym) na j. polski,

7) w przypadku cudzoziemców: oryginał dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2.

 

SZKOŁA DOKTORSKA

 Kandydat na studia w Szkole Doktorskiej składa do siedziby DSS, na etapie rekrutacji, poniższe dokumenty:

 

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości).
Wydrukowany i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej, wygenerowany z systemu IRK wraz z oświadczeniami z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz oświadczeniem, o zapoznaniu się z warunkami rekrutacji. Ankietę można wygenerować dopiero po wgraniu i akceptacji przez pracownika DSS zdjęcia w systemie IRK.

Kserokopię (oryginał do wglądu) następujących dokumentów:

· dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub dyplomu równorzędnego uzyskanego na podstawie odrębnych przepisów;
· zaświadczenie o ukończeniu jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia wydane przez właściwą uczelnię (w przypadku kandydatów, którym dyplom nie został dotąd wydany);
· dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich - w przypadku osób, o których mowa w w §5 ust. 2 Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
· w przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym - dyplom wraz z suplementem określającym wykaz ocen i modułów zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia po studiach II stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do 5 kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z art. 327 ust. 5, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (o ile jest ono wymagane dla danego kraju) oraz musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski;
· dyplom uzyskany za granicą uznany w Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o art. 326 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższm i nauce.
Podpisane oświadczenie o nieposiadaniu statusu doktoranta (nieodbywaniu kształcenia w innej szkole doktorskiej).
Podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zatrudnienia przez UIK.

Życiorys (podpisany przez kandydata) oraz opis (udokumentowanych) osiągnięć naukowych kandydata i informacje o jego aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach naukowych (opublikowanych i przyjętych do druku), udziale w konferencjach naukowych, stażach naukowych, praktykach zagranicznych, wyjazdach stypendialnych, w grantach, projektach badawczych, czynnej działalności w kołach naukowych (uczelnianych organizacjach studentów o charakterze naukowym) lub w organizacjach naukowych (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami).
Krótką (5-10 tys. znaków) pisemną informację dotycząca zainteresowań naukowych i planów badawczych kandydata.
Kserokopię egzemplarza pracy magisterskiej lub innej pracy dyplomowej stanowiącej podstawę do otrzymania tytułu zawodowego równorzędnego z tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera.
W przypadku przedłożenia informacji o własnych publikacjach naukowych, kandydat jest zobowiązany dołączyć skany treści tych publikacji naukowych (opublikowanych i przyjętych do druku) umieszczone na opisanym przez siebie imieniem i nazwiskiem nośniku elektronicznym (płyta CD).
List rekomendacyjny od samodzielnego pracownika naukowego naszej uczelni, zawierający deklarację o gotowości objęcia kandydata opieką promotorską w wypadku przyjęcia go do Szkoły Doktorskiej.
W przypadku przedłożenia informacji o udziale w konferencjach naukowych, w wyjazdach studyjnych, stażach lub innych formach aktywności naukowej, w tym Erasmus do opisu dołączyć należy potwierdzenia udziału oraz kopię programu konferencji z podkreśleniem charakteru uczestnictwa (poster, głos w dyskusji, referat, konferencja krajowa, międzynarodowa, zagraniczna i język obrad).
W przypadku cudzoziemców: dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie min. B2.
* Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
 • dowód osobisty;
 • paszport;
 • karta pobytu cudzoziemca;
 • żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.:
 • prawo jazdy;
 • wiza;
 • legitymacja szkolna lub studencka;
 • legitymacja inwalidzka;
 • legitymacja służbowa;
 • książeczka wojskowa.

Kandydacie pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, w wyznaczonym terminie, uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.