Strona główna Rekrutacja Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]

 • Niektóre dokumenty należy przesłać jeszcze na etapie zgłoszenia rekrutacyjnego (rejestracji na studia w systemie IRK). Brak ich przesłania na tym etapie będzie skutkować nie wzięciem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 • Po przyjęciu na studia konieczne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie
 • Nie będą przyjmowane dokumenty wysyłane pocztą.
 • Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.
 • Jeśli kandydat nie jest w stanie przyjechać osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który w imieniu kandydata dokona wszelkich formalności. Wzór pełnomocnictwa

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - OBYWATELE POLSCY

Dokumenty wymagane do załączenia w systemie IRK (na etapie rejestracji)


skan polskiego świadectwa dojrzałości - dotyczy kandydatów, którzy nie wyrazli zgody na zamieszczenie wyników matury w KReM (Krajowy Rejestr Matur) 
skan świadectwa dojrzałości (tzw. "stara matura" do 2005 r.)
skan certyfikatu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty/laureata olimpiady
skan wyników matury zagranicznej (oryginały i tłumacznia przysięgłe na język polski)
Dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).
skan matury IB (międzynarodowej) lub EB (europejskiej)
skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego

 

Dokumenty wymagane przy wpisie (kandydaci przyjęci na studia)

Ważny dokument tożsamościprzyjętego na studia kandydata lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzona notarialnie (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi COS w celu weryfikacji tożsamości)
Podanie na studia z nadrukowaną fotografią (fotografia generuje się automatycznie wraz z podaniem) - podpisane na każdej stronie
Kserokopia świadectwa dojrzałości + oryginał do wglądu
Kserokopia dokumentu zawierającego wyniki matury zagranicznej wraz z tłumaczniem przysięgłym na język polski) + oryginał do wglądu
Dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).

Kserokopia świadectwa matury IB lub EB + oryginał do wglądu

Dla osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością - kserokopia zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) - Nie jest to dokument obowiązkowy, jednakże dostarczenie go podczas wpisu na studia uprawni przyjętego kandydat do korzystania z pomocy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych AIK.
Dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich:
kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie - o ile taki dokument został uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu).
W przypadku osób duchownych podejmujących studia na Wydziale Filozoficznym:
kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów w AIK (oryginał do wglądu).
W przypadku niepełnoletnich kandydatów szczegółowe informacje znajdują sie poniżej.
 
 
* Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
 • Dowód osobisty;
 • Paszport;
 • Karta pobytu cudzoziemca;
 • Żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.:
 • prawo jazdy;
 • wiza;
 • legitymacja szkolna lub studencka;
 • legitymacja inwalidzka;
 • legitymacja służbowa;
 • książeczka wojskowa.

Kandydacie pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - CUDZOZIEMCY

Dokumenty wymagane do załączenia w systemie IRK (na etapie rejestracji)


skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego 
skan dokumentu stanowiącego podstawę do zwolnienia z opłat*, o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
 
skan wyników matury zagranicznej (oryginały i tłumacznia przysięgłe na język polski)
Dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).
skan polskiego świadectwa dojrzałości - dotyczy kandydatów, którzy nie wyrazli zgody na zamieszczenie wyników matury w KReM (Krajowy Rejestr Matur) 
skan świadectwa dojrzałości (tzw. "stara matura" do 2005 r.)
skan certyfikatu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty/laureata olimpiady
skan matury IB (międzynarodowej) lub EB (europejskiej)
skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego
 

Dokumenty wymagane przy wpisie (kandydaci przyjęci na studia)

Ważny dokument tożsamości** przyjętego na studia kandydata lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzona notarialnie (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi COS w celu weryfikacji tożsamości)
Podanie na studia z nadrukowaną fotografią (fotografia generuje się automatycznie wraz z podaniem) - podpisane na każdej stronie
Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego 
Kserokopia dokumenu stanowiącego podstawę do zwolnienia z opłat*, o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  + oryginał do wglądu
Kserokopia dokumentu zawierającego wyniki matury zagranicznej wraz z tłumaczniem przysięgłym na język polski) + oryginał do wglądu
 
Dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (kiedy legalizacja a kiedy apostille?).
Kserokopia świadectwa dojrzałości + oryginał do wglądu
Kserokopia świadectwa matury IB lub EB + oryginał do wglądu
Dla osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością - kserokopia zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) - Nie jest to dokument obowiązkowy, jednakże dostarczenie go podczas wpisu na studia uprawni przyjętego kandydat do korzystania z pomocy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych AIK.
Dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich:
kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie - o ile taki dokument został uwzględniony w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu).
W przypadku osób duchownych podejmujących studia na Wydziale Filozoficznym:
kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów w AIK (oryginał do wglądu).
W przypadku niepełnoletnich kandydatów szczegółowe informacje znajdują sie poniżej.
 
 
* dla cudzoziemców, którzy chcą być zwolnieni z opłat za studia stacjonarne
** Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
 • Dowód osobisty;
 • Paszport;
 • Karta pobytu cudzoziemca;
 • Żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.:
 • prawo jazdy;
 • wiza;
 • legitymacja szkolna lub studencka;
 • legitymacja inwalidzka;
 • legitymacja służbowa;
 • książeczka wojskowa.

Kandydacie pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - OBYWATELE POLSCY

Dokumenty wymagane do załączenia w systemie IRK (na etapie rejestracji)

Skan dyplomu ukończenia studiów z adnotacją:
 •  o ocenie końcowej lub;
 • w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się przesłanie skanu zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz z średnią ważoną z ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę.
Skan zaświadczenia o średniej ważonej z ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu suplementu do dyplomu, o ile znajduje się na nim informacja o średniej ocen z całości studiów.
Dla kandydatów z dyplomem uzyskanym za granicą:
 • skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim
 • skan suplementu określającego wykaz ocen i modułu zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • skan tlumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionych dokumentów.
 • skan zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (nie jest wymagany jeżeli informacja o średniej znajduje się w suplemencie).
skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego

Dokumenty wymagane do złożenia w COS (na etapie rejestracji) - dotyczy kandydatów na kierunek Arteterapia

Portfolio - przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki. Portfolio będzie oceniane za następujące elementy:
 • Posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów.
 • Jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów.
 • Ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów.
Szczegółowe informacje o portfolio znajdują się tutaj.

Dokumenty wymagane przy wpisie (kandydaci przyjęci na studia)

Ważny dokument tożsamości przyjętego na studia kandydata lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzona notarialnie (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi COS w celu weryfikacji tożsamości)
Podanie na studia z nadrukowaną fotografią (fotografia generuje się automatycznie wraz z podaniem) - podpisane na każdej stronie
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów z adnotacją:
 • o ocenie końcowej + oryginał dyplomu do wglądu lub;
 • w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz średnią ważoną z ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę. Kserokopia dyplomu musi być przedłożony niezwłocznie po jego wydaniu (a oryginał okazany do wglądu).
Zaświadczenie o średniej ważonej z ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę. Dopuszcza się możliwość złożenia suplementu do dyplomu o ile znajduje się w nim informacja o średniej ważonej z ocen z całości studiów.

Dla kandydatów z dyplomem uzyskanym za granicą:

 • kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim + oryginał do wglądu
 • kserokopia suplementu określającego wykaz ocen i modułu zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce + oryginał do wglądu
 • kserokopia tlumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionych dokumentów + oryginał do wglądu.
 • zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (nie jest wymagana jeżeli informacja o średniej znajduje się w suplemencie).
Dla osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością - kserokopia zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności + oryginał do wglądu - Nie jest to dokument obowiązkowy, jednakże dostarczenie go podczas wpisu na studia uprawni przyjętego kandydat do korzystania z pomocy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych AIK.
W przypadku osób duchownych podejmujących studia na Wydziale Filozoficznym - kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów w AIK (oryginał do wglądu).
* Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
 • Dowód osobisty;
 • Paszport;
 • Karta pobytu cudzoziemca;
 • Żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.:
 • prawo jazdy;
 • wiza;
 • legitymacja szkolna lub studencka;
 • legitymacja inwalidzka;
 • legitymacja służbowa;
 • książeczka wojskowa.

Kandydacie pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - CUDZOZIEMCY

Dokumenty wymagane do załączenia w systemie IRK (na etapie rejestracji)

Skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego 
Skan dokumentu stanowiącego podstawę do zwolnienia z opłat*, o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
Dla cudzoziemców z dyplomem uzyskanym za granicą:
 • skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim
 • skan suplementu określającego wykaz ocen i modułu zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • skan tlumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionych dokumentów.
 • skan zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (nie jest wymagany jeżeli informacja o średniej znajduje się w suplemencie).
Dla cudzoziemców z dyplomem uzyskanym w Polsce:
 • skan dyplomu ukończenia studiów z adnotacją o ocenie końcowej lub;
 • w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się przesłanie skanu zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz z średnią ważoną z ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę,
 • skan zaświadczenia o średniej ważonej z ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu suplementu do dyplomu o ile znajduje się na nim informacja o średniej ocen z całości studiów.
Skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego.

Dokumenty wymagane do złożenia w COS (na etapie rejestracji) - dotyczy kandydatów na kierunek Arteterapia

Portfolio - przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki. Portfolio będzie oceniane za następujące elementy:
 • Posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów.
 • Jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów.
 • Ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów.
Szczegółowe informacje o portfolio znajdują się tutaj.

Dokumenty wymagane przy wpisie (kandydaci przyjęci na studia)

Ważny dokument tożsamości** przyjętego na studia kandydata lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzona notarialnie (dokument tożsamości musi zostać okazany do wglądu pracownikowi COS w celu weryfikacji tożsamości).
Podanie na studia z nadrukowaną fotografią (fotografia generuje się automatycznie wraz z podaniem) - podpisane na każdej stronie
Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego 
Kserokopia dokumentu stanowiącego podstawę do zwolnienia z opłat*, o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  + oryginał do wglądu
Dla cudzoziemców z dyplomem uzyskanym za granicą:
 • kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim + oryginał do wglądu,
 • kserokopia suplementu określającego wykaz ocen i modułu zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce + oryginał do wglądu,
 • kserokopia tlumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionych dokumentów + oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (nie jest wymagana jeżeli informacja o średniej znajduje się w suplemencie).
Dla cudzoziemców z dyplomem uzyskanym w Polsce:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów z adnotacją o ocenie końcowej + oryginał dyplomu do wglądu lub;w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim oraz średnią ważoną z ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę. Kserokopia dyplomu musi być przedłożony niezwłocznie po jego wydaniu (a oryginał okazany do wglądu),
 • zaświadczenie o średniej ważonej z ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę. Dopuszcza się możliwość złożenia suplementu do dyplomu o ile znajduje się w nim informacja o średniej ważonej z ocen z całości studiów.
Dla osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością - oryginał + kserokopia zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) - Nie jest to dokument obowiązkowy, jednakże dostarczenie go podczas wpisu na studia uprawni przyjętego kandydat do korzystania z pomocy Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych AIK.
W przypadku osób duchownych podejmujących studia na Wydziale Filozoficznym: kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów w AIK (oryginał do wglądu).
*dla cudzoziemców, którzy chcą być zwolnieni z opłat za studia stacjonarne
** Za dokument tożsamości uznaje się dokument taki jak:
 • Dowód osobisty;
 • Paszport;
 • Karta pobytu cudzoziemca;
 • Żołnierska karta tożsamości.
Nie jest dokumentem tożsamości np.:
 • prawo jazdy;
 • wiza;
 • legitymacja szkolna lub studencka;
 • legitymacja inwalidzka;
 • legitymacja służbowa;
 • książeczka wojskowa.

Kandydacie pamiętaj, że brak dostarczenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.

KANDYDACI NIEPEŁNOLETNI

NIEPEŁNOLETNI KANDYDACI

Kandydat, który nie ma ukończonego 18 roku życia może uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym na takich samych warunkach jak osoby pełnoletnie. Warunki rekrutacji dostępne są tutaj.

 

Jeżeli niepełnoletni kandydat zostanie przyjęty na studia, przy składaniu ww. wymaganych dokumentów na studia musi wraz z przedstawicielem ustawowym (który powinen również okazać do wglądu dokument tożsamości) złożyć dodatkowo oświadczenie przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na podjęcie studiów przez podopiecznegopodpisane dopiero przy wpisie na studia w obecności pracownika AIK przyjmującego dokumenty na studia (wzór oświadczenia tutaj). W przypadku jeśli opiekun prawny nie będzie mógł się stawić przy wpisie na studia, wymagane jest, aby podpis opiekuna na oświadczeniu był poświadczony przez notariusza. Jeżeli akt notarialny został sporządzony w języku innym niż język polski, należy sporządzić i dołączyć kopię tłumaczenia przysięgłego takiego aktu (oryginał do wglądu).

 

Opiekunem ustawowym jest zazwyczaj rodzic niepełnoletniego kandydata lub opiekun prawny.

UWAGA! Do oświadczenia należy załączyć: W przypadku rodzica kopię aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata a oryginał okazać do wglądu. W przypadku opiekuna prawnego kopię dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (oryginał do wglądu). Jeśli akt urodzenia lub dokument potwierdzający prawo do opieki został sporządzony w języku innym niż język polski, to należy dołączy kopię tłumaczenia przysięgłego takiego aktu (oryginał do wglądu).

STUDIA PODYPLOMOWE

Aby potwierdzić elektroniczne zgłoszenie, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia osobiście lub przez pełnomocnika do Centrum Obsługi Studenta w terminie podanym w terminarzu, kompletu wymaganych dokumentów:

1) dokument tożsamości okazany do wglądu w celu weryfikacji tożsamości;)

2) wydrukowany i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej (podanie na studia);

3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim (oryginały do wglądu);

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego (oryginał do wglądu) w przypadku rekrutacji na kierunek „Logopedia” lub „Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi”;

5) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do nauczania dowolnego przedmiotu w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych w przypadku rekrutacji na kierunek „Etyka”;

6) w przypadku kierunku „Logopedia”, kserokopia opinii logopedy o możliwości podjęcia studiów (oryginał do wglądu).