Strona główna Stypendia


Stypendia

I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKAD. 2019/2020

 

  Nabór wniosków w trakcie trwania roku akademickiego 2019/2020

Poza stypendium rektora, pozostałe wnioski stypendialne będzie można składać:

Od listopada do lipca, między 1 a 10 dniem każdego miesiąca (przy czym wszystkie środy będą dniami wewnętrznymi)

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych, świadczenia te przyznaje się od miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące), i będzie wypłacane przez okres pozostały z dziesięciu miesięcy.

 

II.  WYPŁATA ŚWIADCZEŃ:

 

Świadczenia pomocy materialnej, z wyjątkiem zapomogi, przyznaje się na rok akademicki i będą wypłacane przez okres do 10 miesięcy (Październik-Lipiec), miedzy 20 a 30 dniem każdego miesiąca, z wyłączeniem świadczeń za miesiące październik i listopad, które to zostają wypłacane maksymalnie do końca grudnia.

 

III. 6-LETNI OKRES POBIERANIA STYPENDIUM (WAŻNE!)

Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium będą mogli otrzymywać wyłącznie studenci/doktoranci maksymalnie przez okres 6 lat.

6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta/doktoranta PO RAZ PIERWSZY (na pierwszym kierunku studiów). Do 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń należy wliczać także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ww. ustawy (tj. sprzed 1-10-2018). To oznacza, że jeżeli podjęli Państwo pierwsze studia ponad 6 lat temu, nie będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczeń. Wyjątek stanowi stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawność nastąpiła po rozpoczęciu pierwszych studiów, termin 6-letniego okresu rozpoczyna się od daty wydania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

 

IV.WAŻNE INFORMACJĘ dot. STYPENDIUM SOCJALNEGO ROK AKAD. 2019/2020

  •  zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej w rodzinie wnioskodawcy,  jest OBOWIĄZKOWO wymagane w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:

 

a)       dla osoby w rodzinie – 528 zł,

b)      dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.

 

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego na temat zaświadczeń z OPS: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/stypendium-socjalne-wazne-informacje-dotyczace-zaswiadczen-z-ops

 

[Art 88 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]:

"Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny".

 

- Osoby, których dochód nie przekracza ww. kwoty będą musiały dostarczyć ww. zaświadczenie. Nie dostarczeni zaświadczenia spowoduje odmowę przyznania świadczenia.

- Osoby, które nie są pewne czy ich dochód miesięczny na osobę w rodzinie będzie/nie będzie przekraczać 528 zł - proszonę są (dla pewności posiadania kompletności dokumentacji stypendialnej) o uzyskanie z Ośrodka Pomocy Społecznej owego zaświadczenia/decyzji.

- Ośrodki Pomocy Społecznej wydają takie zaświadczenie tylko wtedy, jeżeli rodzina studenta/doktoranta korzysta z OPS. Jeżeli rodzina nie korzysta z takiej pomocy (a student lub doktorant chce uzyskać stypendium socjalne), powinna złożyć wniosek do OPS o uzyskanie świadczenia z pomocy społecznej (tzw. zasiłek okresowy). OPS mają 30 dni czasu od daty złożenia  wniosku na wystawienie ww. zaświadczenie lub decyzji. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.

- Przedłożenie zaświadczenia z OPS, które zamiast informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta i jego rodziny, będzie zawierało informacje o tym że "rodzina nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej" będzie tożsame z nieprzedstawieniem zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej oraz z wydaniem decyzji negatywnej.

- Cudzoziemcy uprawnieni do pobierania świadczeń stypendialnych, również będą musieli dostarczyć odpowiednik ww. zaświadczenia przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- zgodnie z art. 88 ust. 5 "Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny".

Jeżeli z przyczyn uzasadnionych nie będzie można dostarczyć zaświadczenia, student/doktorant będzie zobowiązany przedstawić wyczerpujące pisemne uzasadnienie, które będzie rozpatrywane indywidualnie przez Komisję Stypendialną.

 

V. GODZINY PRZYJMOWANIA STRON.

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  - godz. 9:00 -13:00

środa - dzień wewnętrzny