Strona główna Stypendia


Stypendia

STYPENDIA 2019/2020

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, w tym z najczęstszymi pytaniami dotyczącymi procedury przyznawania stypendiów, tj. składania wniosków wraz z dokumentami, otrzymywania wypłat, zgłaszania zmian, a także z aktami prawnymi, na podstawie których przyznawane są świadczenia materialne.

Prosimy również korzystać z bocznych zakładek do tej strony, w których można znaleźć szczegółowe informacje na temat świadczeń stypendialnych.

 

Zakładki dla użytkowników urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych):

[STUDENCI]; [DOKTORANCI]; [AKTY PRAWNE]; [KOMUNIKATY]; [KONTAKT]

 

Informacje ogólne - stypendia na rok akademicki 2019/2020:

JAKIE SĄ RODZEJE ŚWIADCZEŃ I KTO MOŻE SIĘ O NIE UBIEGAĆ.

rodzaje przyznawanych świadczeń

1. Studenci mogą ubiegać się o przyznanie:
 • Stypendium socjalnego;
 • Stypendium rektora ;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • Zapomogi.

 

2. Doktoranci (z wyłączeniem doktorantów ze Szkoły Doktorskiej) mogą ubiegać się o przyznanie:
 • Stypendium socjalnego;
 • Stypendium rektora ;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • Zapomogi.

a także o:

 • stypendium doktoranckie (dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie nie wcześniej niż od roku akademickiego 2017/2018).
 • zwiekszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.
 
3. Doktoranci Szkoły Doktorskiej:

którzy nie posiadają tytułu doktora, otrzymują stypendium doktoranckie. Więcej informacji o tym stypendium znajduje się na stronie: Szkoła Doktorska.

 

Kto może ubiegać się o świadczenia?

Świadczenia, o których mowa wyżej (poza stypendium doktoranckim oraz jego zwiększeniu):
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz dla doktorantów studiów III stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (okres 6-letni liczy się od daty rozpoczecia się pierwszych studiów);
2)
nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3) nie przysługują doktorantowi studiów III stopnia, jeżeli uzyska stopień doktora.

 

Więcej informacji o tym kto jest uprawniony do danego świadczenia i na jakich zasadach, jest dostępnych w regulaminie stypendialnym.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Poza wnioskiem o przyznanie stypendium rektora oraz wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi (termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium rektora minął 31 października 2019 r., a wnioski o przyznanie zapomogi można składać w terminie do 3 miesięcy od daty  zaistnienia przyczyny ubiegania się o zapomogę):

pozostałe wnioski stypendialne (stypendium socjalne, wniosek o ponowne przeliczenie dochodu z powodu uzyskania, utraty dochodu lub dołączenia nowych członków rodziny lub ich utraty, stypendium dla osób niepełnosprawnych) będzie można składać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca*

 

*Od listopada 2019 do lipca 2020 r. Z wyłączeniem: wszystkich śród oraz dni wolnych od pracy tj. sobót, niedziel oraz świąt państwowych i kościelnych, a także dni rektorskich zgodnie z kalendarium pracy uczelni.

 

Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek w październiku otrzymują świadczenia przez 10 miesięcy (od października do lipca).

W przypadku złożenia wniosku po październiku świadczenia te przyznaje się od miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące) i są wypłacane przez okres pozostały z dziesięciu miesięcy.

 

[EDIT]

Składanie wniosków podczas trwania stanu epidemii COVID-19:

ZGŁASZANIE ZMIAN

1.  W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej, osoba uprawniona do świadczeń pomocy materialnej jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym BIURO STYPENDIALNE(w terminie do 7 dni od zaistniałej sytuacji wymagającej ponowne przeliczenie dochodu) zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu, w formie złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodów.


2. W razie zmiany numeru rachunku bankowego po złożeniu wniosku o przyznanie stypendium konieczne jest złożenie w Biurze Stypendialnym oświadczenia do celów stypednialnych o zmianę rachunku bankowego w roku akademickim 2019/2020 (Wzór wniosku o zmianę rachunku bankowego).

WSZELKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁASZAĆ W FORMIE WNIOSKU, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI OD ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.

WAŻNA INFORMACJA:

 
 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;
 
 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 j.t. z późn. zm.).

 

 

 

6-LETNI OKRES POBIERANIA STYPENDIUM

Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium będą mogli otrzymywać wyłącznie studenci/doktoranci maksymalnie przez okres 6 lat.

6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta/doktoranta PO RAZ PIERWSZY (na pierwszym kierunku studiów). Do 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń należy wliczać także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ww. ustawy (tj. sprzed 1-10-2018). To oznacza, że jeżeli podjęli Państwo pierwsze studia ponad 6 lat temu, nie będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczeń.

·         W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się. 

 

Wyjątek stanowi stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawność nastąpiła po rozpoczęciu pierwszych studiów, termin 6-letniego okresu rozpoczyna się od daty wydania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (DOCHÓD PONIŻEJ 528 ZŁ)

Zaświadczenie jest wymagane od wnioskodawcy OBOWIĄZKOWO w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:

dla osoby w rodzinie – 528 zł
dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

 (zgodnie z § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358)

 [Art 88 ust. 4 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]:

"Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny".

 

 • Student i członkowie jego rodziny mogą jednakże posiadać środki na utrzymanie pochodzące ze źródeł spoza katalogu określonego w przepisach (np. ze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, kredytu studenckiego). Ponadto student może być utrzymywany przez inne osoby, niż wymienione w ustawie jako członkowie rodziny uwzględniani przy obliczaniu dochodu rodziny studenta (np. przez osobę pozostającą ze studentem w związku nieformalnym, dalszego krewnego).
 • Komisja Stypendialna może przyznać stypendium dla osoby, której dochód na jednego członka rodziny jest poniżej 528 zł miesięcznie i nie posiada zaświadczenia z OPS, jeżeli złoży do wniosku pisemne wyjaśnienie i obowiązkowo załączy do wyjaśnień dokumenty potwierdzające inne źródła dochodów nie wliczających się do dochodu rodziny.
 • Komisja Stypendialna oceni czy wskazana przez studenta przyczyna braku ww. zaświadczenia jest uzasadniona, a źródła utrzymania rodziny w sposób wystarczający i wiarygodny udokumentowane. (zgodnie z art. 88 ust. 5 ustawy).

 

[WYJASNIENIE PRZEPISÓW]:
 • Osoby, których dochód nie przekracza ww. kwoty będą musiały dostarczyć ww. zaświadczenie. Nie dostarczeni zaświadczenia powoduje wydanie decyzji odmawiającej przyznania stypendium socjalnego.
 • Osoby, które nie są pewne czy ich dochód miesięczny na osobę w rodzinie będzie/nie będzie przekraczać 528 zł - proszone są (dla pewności posiadania kompletności dokumentacji stypendialnej) o uzyskanie z Ośrodka Pomocy Społecznej pisemnej informacji o dokładnej sytuacji dochodowej.
 • OPS-y wydają takie zaświadczenia tylko wtedy, jeżeli rodzina studenta korzysta z ich pomocy. Jeżeli rodzina studenta nie korzysta z takiej pomocy (a student lub doktorant chce uzyskać stypendium socjalne), to taka rodzina powinna złożyć wniosek kierowany do właściwego pod względem miejsca zamieszkania OPS-u o uzyskanie świadczenia z pomocy społecznej (tzw. zasiłek okresowy). OPS ma 30 dni czasu od daty złożenia wniosku na wystawienie ww. zaświadczenie lub decyzji (przed wydaniem decyzji musi zostać przeprowadzony tzw. „wywiad środowiskowy” w miejscy zamieszkania rodziny studenta). Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego wydania.
 • Przedłożenie zaświadczenia z OPS, które zamiast informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, będzie zawierało informacje o tym że „rodzina nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej" będzie tożsame z nieprzedstawieniem zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej oraz z wydaniem decyzjio odmowie przyznania stypendium socjalnego.
 • Cudzoziemcy uprawnieni do pobierania świadczeń stypendialnych, również będą musieli dostarczyć odpowiednik ww. zaświadczenia przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (chyba, że w kraju pochodzenia studenta nie istnieje odpowiednik polskiego OPS – wtedy to zastosowanie ma przepis art. 88 ust. 5 ustawy).

 

TERMIN WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH

Świadczenia stypendialne są wypłacane między 20 a 30 dniem każdego miesiąca

 

(od grudnia 2019 r - kiedy to również wypłacane są świadczenia za miesiąc październik i listopad - do lipca 2020 r.).

STAWKI STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW
Stawki stypendialne dla studentów w roku akademickim 2019/2020

1. Wysokość stypendium rektora dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie:

Liczba przyznanych punktów

(średnia ocen + osiągnięcia)

Miesięczna wysokość stypendium

1-69 pkt

400 zł

70-94 pkt

500 zł

Powyżej 95 pkt

600 zł

  

2. Wysokość stypendium socjalnego oraz dodatku do stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki lub dodatku do stypendium z tytułu szczególnie uzasadnionej sytuacji:

 

Miesięczny dochód netto na członka rodziny

Miesięczna wysokość stypendium

0 - 400.00 zł

600 zł

400,01 - 700.00 zł

500 zł

700,01 - 1000,00 zł

400 zł

 

3. Wysokość miesięcznego zwiększenia stypendium socjalnego:

Miesięczna wysokość stypendium z pkt. 2 + 100 zł.

  

4. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 

Stopień niepełnosprawności

Miesięczna wysokość stypendium

lekki

350 zł

umiarkowany

450 zł

znaczny

850 zł

 

5. Wysokość jednorazowej zapomogi:

Maksymalnie 2000 zł.

 

STAWKI STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW
Stawki stypendialne dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

1. Wysokość stypendium rektora dla doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie:

 

Miesięczna kwota stypendium
800 zł

  

2. Wysokość stypendium socjalnego oraz dodatku do stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki lub dodatku do stypendium z tytułu szczególnie uzasadnionej sytuacji:

 

Miesięczny dochód netto na członka rodziny

Miesięczna wysokość stypendium

0 - 400,00 zł

600 zł

400,01 - 700,00 zł

500 zł

700,01 - 1000,00 zł

400 zł

 

3. Wysokość miesięcznego zwiększenia stypendium socjalnego:

Miesięczna wysokość stypendium z pkt. 2 + 100 zł.

  

4. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 

Stopień niepełnosprawności

Miesięczna wysokość stypendium

lekki

350 zł

umiarkowany

450 zł

znaczny

850 zł

 

5. Wysokość jednorazowej zapomogi:

Maksymalnie 1000 zł.

 

6. Wysokość stypendium doktoranckiego oraz zwiekszenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

 

Stypendium doktoranckie:
nie mniej niż 60 % minimalnego zasadniczego wynagrodzenia asystenta tj. 1923 zł
Zwiekszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:
800 zł