Strona główna Stypendia


Stypendia

 

ZMIANY REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ STUDENTOM I DOKTORANTOM

Informujemy, że od 1 października 2023 roku obowiązywać będzie nowy regulamin stypendialny. Pełna treść regulaminu oraz załączniki jest dostępna w repozytorium.
JAKIE SĄ RODZEJE ŚWIADCZEŃ I KTO MOŻE SIĘ O NIE UBIEGAĆ?

Świadczenia, o których mowa poniżej:

 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach III stopnia. Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach: 
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 1. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Studenci mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego;

 • stypendium rektora;

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 • zapomogi.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
Terminy na rok akademicki 2023/2024:
 1. socjalnego:

  1. rejestracja w systemie USOSweb - w terminie od 27 września do 11 października 2023 roku;
  2. składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 2 października do 12 października 2023 roku.
 2. rektora i dla niepełnosprawnych:

  1. rejestracja w systemie USOSweb – w terminie od 7 października do 19 października 2023 roku;
  2. składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 11 października do 20 października 2023 roku.
 • Wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o ponowne przeliczenie dochodu można składać, po terminie głównego naboru, tj. od listopada do czerwca, między 1 a 10 dniem każdego miesiąca. 
 • Wniosek o przyznanie zapomogi można składać w terminie do trzech miesięcy od daty zaistnienia przyczyny ubiegania się o zapomogę, między 1, a 10 dniem miesiąca.
 • W listopadzie 2023, wnioski stypendialne (zapomoga, stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych) będzie można rejestrować od 1 do 10 listopada, wersje papierową można składać w biurze DSS w terminach 3 -10 listopada.

 

 

ZGŁASZANIE ZMIAN
Wszelkie zmiany należy zgłaszać mailowo niezwłocznie po ich nastąpieniu na adres stypendia@ignatianum.edu.pl. W tytule maila prosimy dopisać - Ponowne przeliczenie dochodu. Po zgłoszeniu zmian i aktualizacji oświadczenia, należy wypełnić nowy wniosek o stypendium socjalne. Wydrukowany wniosek i oświadczenie należy następnie złożyć w DSS, wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę dochodu (między 1 a 10 dniem miesiąca).WAŻNA INFORMACJA:

 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”; 

 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2023, poz. 742 z późn. zm.).

 

 

Instrukcja składania wniosku o ponowne przeliczenie dochodu - utrata dochodu
Instrukcja składania wniosku o ponowne przeliczenie dochodu - uzyskanie dochodu
12-SEMESTRALNY OKRES PRZYSŁUGIWANIA STYPENDIUM

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2023, poz. 742 z późn. zm.):
 Świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
- pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
- drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 • Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 • W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprrawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. 
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia stypendialnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu: uzyskania tytułu zawodowego, skreślenia z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie oraz upłynięcia okresu przysługiwania świadczenia.
 • Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do przyznawania świadczeń dla studentów począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ SWOJEJ I RODZINY (DOCHÓD PONIŻEJ 600 ZŁ)

 

Dotyczy tylko wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Zaświadczenie jest wymagane od wnioskodawcy w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:

dla osoby w rodzinie – 600 zł
dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł

 (zgodnie z § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)

 

 [Art 88 ust. 4 i 5 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce] - Nowe brzmienia ust. 4 i 5 w art. 87 wejdą w życie z dn. 1.10.2023 r:

4. "Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny".
5. "W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 4, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny."

Nie udokumentowanie źródła utrzymania rodziny powoduje wydanie decyzji o nieprzyznaniu stypendium socjalnego.

OKRES I TERMIN WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH

Zgodnie z § 12 Regulaminu:

 • Świadczenia są wypłacane przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez studenta w USOS.
 • Świadczenia, z wyjątkiem zapomogi, będą wypłacane co miesiąc przez okres do dziewięciu miesięcy, na koniec każdego miesiąca, nie wcześniej niż 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem świadczeń za miesiące październik i listopad, które to zostaną wypłacone do końca grudnia danego roku akademickiego w którym składany jest wniosek.
 • Świadczenia, za wyjątkiem zapomogi, będą przyznawane maksymalnie do końca czerwca.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie naboru głównego, świadczenie przyznaje się od miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące) i będzie wypłacane przez okres pozostały z dziewięciu miesięcy.
UTRATA PRAWA DO STYPENDIUM PO UZYSKANIU DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU

Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student:

 • utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego,

 • został skreślony z listy studentów,

 • utracił prawo do pobierania stypendium ze względu na upływ okresu przysługiwania świadczeń, albo

 • ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, albo

 • utracił prawo do świadczeń na podstawie § 11 ust. 9 Regulaminu.
STAWKI STYPENDIALNE 2023/2024

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

1. Stypendium rektora
Wysokość stypendium rektora dla studentów  – 1200 zł.
9% najlepszych studentów na kierunku studiów z liczby studentów zapisanych na studia na dzień 20 października 2023 r.
 
Studia I stopnia, licencjackie oraz jednolite
Kierunek studiów
Punktacja uprawniające do otrzymania stypendium rektora
Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)
Pedagogika
od 67
20
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaod 
od 79
37
Filologia angielska
od 77
23
Nauki o polityce
od 59
2
Administracja i polityka publiczna
od 30
17
Zarządzanie i nowe technologie
od 51
17
Filozofia
od 46
5
Kulturoznawstwo
od 43
12
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
od 26
13
Turystyka i rekreacja
od 53
10
Psychologia
od 40
63
 
Studia II stopnia, magisterskie
Kierunek studiów
Punktacja uprawniająca do otrzymania stypendium rektora
Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)
Pedagogika
od 86
22
Filologia angielska
od 102
7
Administracja i polityka publiczna
od 62
4
Filozofia
od 116
1
Kulturoznawstwo
od 85
4
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
od 109
2
Arteterapia
od 100
4
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
od 93
7
 
2. Stypendium socjalne
Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1294.40 zł
Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny
Wysokość stypendium socjalnego
0,00 zł – 1294,40 zł
1300 zł
Zwiększenie stypendium socjalnego
200 zł
 
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych
Lekki
2600 zł
Umiarkowany
2800 zł
Znaczny
3000 zł
 
4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 4500 zł.