Strona główna Stypendia


Stypendia

 

ZMIANY PROGU DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754) pojawiła się możliwość zwiększenia progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego z 1051,70 zł na 1294,40 zł. z dniem 1 marca 2023 r. na naszej Uczelni również zacznie obowiązywać wyższy próg dochodowy. 
Więcej informacji znajduje się w komunikacie z dnia 20.02.2023 r.
JAKIE SĄ RODZEJE ŚWIADCZEŃ I KTO MOŻE SIĘ O NIE UBIEGAĆ?

Świadczenia, o których mowa poniżej (z wyjątkiem stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia):


1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach III stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3) nie przysługują doktorantowi studiów III stopnia, jeżeli posiada stopień doktora.

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego;

 • stypendium rektora ;

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 • zapomogi.

Doktoranci (z wyłączeniem doktorantów ze Szkoły Doktorskiej) mogą ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego;

 • stypendium rektora;

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;

 • zapomogi,

 • stypendium doktoranckiego (tylko dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie nie wcześniej niż od roku akademickiego 2017/2018),

 • zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Terminy na rok akademicki 2022/2023:

   I. socjalnego:

a)      rejestracja w systemie USOSweb - w terminie od 28 września do 8 października 2022 roku;

b)      składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 3 października do 13 października 2022 roku.

             

    II. rektora i dla niepełnosprawnych:

a)      rejestracja w systemie USOSweb – w terminie od 8 października do 21 października 2022 roku;

b)      składanie dokumentów w wersji papierowej – w terminie od 12 października do 21 października 2022 roku.

 

 • Wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o ponowne przeliczenie dochodu można składać, po terminie głównego naboru, tj. od listopada do czerwca, między 1 a 10 dniem każdego miesiąca. 
 • Wniosek o przyznanie zapomogi można składać w terminie do trzech miesięcy od daty zaistnienia przyczyny ubiegania się o zapomogę, między 1, a 10 dniem miesiąca.
 • W listopadzie 2022, wnioski stypendialne (zapomoga, stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych) będzie można rejestrować od 1 do 10 listopada, wersje papierową można składać w biurze COS/stypendia i rekrutacja w terminach 2 -10 listopada.
ZGŁASZANIE ZMIAN
Wszelkie zmiany należy zgłaszać mailowo niezwłocznie po ich nastąpieniu na adres stypendia@ignatianum.edu.pl. W tytule maila prosimy dopisać - Ponowne przeliczenie dochodu. Po zgłoszeniu zmian i aktualizacji oświadczenia, należy wypełnić nowy wniosek o stypendium socjalne. Wydrukowany wniosek i oświadczenie należy następnie złożyć w pokoju 302, wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę dochodu (między 1 a 10 dniem miesiąca).WAŻNA INFORMACJA:

 „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”; 

 oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, 619, 1630, 2141).

 

 

Instrukcja składania wniosku o ponowne przeliczenie dochodu - utrata dochodu
Instrukcja składania wniosku o ponowne przeliczenie dochodu - uzyskanie dochodu
12-SEMESTRALNY OKRES PRZYSŁUGIWANIA STYPENDIUM

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.):
 Świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
- pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
- drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 • Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 • W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprrawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. 
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia stypendialnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu: uzyskania tytułu zawodowego, skreślenia z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie oraz upłynięcia okresu przysługiwania świadczenia.
 • Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do przyznawania świadczeń dla studentów począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ SWOJEJ I RODZINY (DOCHÓD PONIŻEJ 600 ZŁ)

 

Dotyczy tylko wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Zaświadczenie jest wymagane od wnioskodawcy w przypadku jeżeli miesięczny dochód netto nie przekracza:

dla osoby w rodzinie – 600 zł
dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł

 (zgodnie z § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)

 

 [Art 88 ust. 4 i 5 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]:

4. "Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny".
5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Nie dostarczenie zaświadczenia powoduje wydanie decyzji o nieprzyznaniu stypendium socjalnego.
OKRES I TERMIN WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH

Zgodnie z § 12 Regulaminu:

 • Świadczenia są wypłacane przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez studenta w USOS.
 • Świadczenia, z wyjątkiem zapomogi, będą wypłacane co miesiąc przez okres do dziewięciu miesięcy, na koniec każdego miesiąca, nie wcześniej niż 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem świadczeń za miesiące październik i listopad, które to zostaną wypłacone do końca grudnia danego roku akademickiego w którym składany jest wniosek.
 • Świadczenia, za wyjątkiem zapomogi, będą przyznawane maksymalnie do końca czerwca.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie naboru głównego, świadczenie przyznaje się od miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące) i będzie wypłacane przez okres pozostały z dziewięciu miesięcy.
UTRATA PRAWA DO STYPENDIUM PO UZYSKANIU DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU

Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student lub doktorant:

 • utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego,

 • został skreślony z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich,

 • utracił prawo do pobierania stypendium ze względu na upływ okresu przysługiwania świadczeń, albo

 • ukończył studia na kierunku lub dyscyplinie naukowej, na którym pobierał świadczenie, albo

 • utracił prawo do świadczeń na podstawie § 11 ust. 9 Regulaminu.
STAWKI STYPENDIALNE 2022/2023

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

1. Stypendium rektora
Wysokość stypendium rektora dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie – 900 zł.
9% najlepszych studentów na kierunku studiów z liczby studentów zapisanych na studia na dzień 20 października 2022 r.
 
Studia I stopnia, licencjackie oraz jednolite
Kierunek studiów
Punktacja uprawniające do otrzymania stypendium rektora
Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)
Pedagogika
od 73
20
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaod 
od 88
37
Praca socjalna
od 80
1
Filologia angielska
od 73
21
Nauki o polityce
od 45
5
Administracja i polityka publiczna
od 63
19
Zarządzanie i nowe technologie
od 77
15
Filozofia
od 43
6
Kulturoznawstwo
od 34
11
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
od 81
14
Turystyka i rekreacja
od 54
9
Psychologia
od 72
54
 
Studia II stopnia, magisterskie
Kierunek studiów
Punktacja uprawniająca do otrzymania stypendium rektora
Uprawnieni (ilość osób) do otrzymania stypendium rektora (9%)
Pedagogika
od 90
29
Filologia angielska
od 96
6
Administracja i polityka publiczna
od 54
7
Filozofia
od 116
1
Kulturoznawstwo
od 101
4
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
od 91
3
Arteterapia
od 98
3
 
2. Stypendium socjalne
Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1294.40 zł
Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny
Wysokość stypendium socjalnego
0,00 zł – 400,00 zł
1300 zł
400,01 zł – 700,00 zł
1100 zł
700,01 zł – 1050,00 zł
900 zł
1051,71– 1294,40 zł
700 zł
Zwiększenie stypendium socjalnego
200 zł
 
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych
Lekki
800 zł
Umiarkowany
900 zł
Znaczny
1200 zł
 
4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 3500 zł.
 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

1. Stypendium rektora
Wysokość stypendium rektora dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie – 2000 zł.
 
2. Stypendium socjalne
Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1294,40 zł
Dochód miesięczny netto na jednego (1) członka rodziny
Wysokość stypendium socjalnego
0 zł – 1051,70 zł
1200 zł
1051,71– 1294,40 zł
1000 zł
 
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych
Lekki
800 zł
Umiarkowany
900 zł
Znaczny
1200 zł
 
4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 3500 zł.