Cudzoziemcy

1. Cudzoziemcy - wstęp

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich oraz studia podyplomowe, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 6. decyzji administracyjnej Rektora.

KANDYDACI CUDZOZIEMCY PODLEGAJĄ TEJ SAMEJ PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ, CO KANDYDACI Z OBYWATELSTWEM POLSKIM.

 Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 519 z późn. zm.):

 Art. 25. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany:

 1. uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu;
 2. posiadać oraz okazać na żądanie: 
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomcy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej,
 • środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

 

Szczegółowych informacji na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce udziela:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Telefon +48 22 390 35 00

e-mail: biuro@nawa.gov.pl

2. Znajomość języka polskiego

CUDZOZIEMCY MOGĄ BYĆ PRZYJMOWANI NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM, JEŻELI:

 1. ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. uzyskają potwierdzenie naszej uczelni, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim (w formie egzaminu przeprowadzonego zgodnie z terminarzem rekrutacji) lub
 4. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 5. ukończyli szkołę ponadpodstawową lub studia, na których zajęcia były prowadzone w języku polskim.

POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować w języku polskim powinni przedłożyć potwierdzenie znajomości języka polskiego. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są:

 1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki o w jednej ze szkół wyznaczonych przez Ministra Edukacji i Nauki,
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 3. inny dokument potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim na poziomie minimum B2, decyzje o uznaniu dokumentu podejmuje Komisja Rekrutacyjna,
 4. polskie świadectwo dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej bądź dyplomy ukończenia studiów z polskim językiem wykładowym.

UWAGA! kandydaci, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomości języka polskiego na poziomie B2 muszą przystąpić (po wcześniejszym zgłoszeniu w systemie IRK) do egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego przez naszą uczelnię. Termin egzaminu jest podany w terminarzu rekrutacji. 

3. Zagraniczne świadectwa i dyplomy

LEGALIZACJA ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW I DYPLOMÓW:

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Nie ma konieczności legalizowania jedynie dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate).

UZNANIE ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW:

Świadectwa wydane za granicą muszą uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju ich wydania oraz być uznane za rónoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

Dokument potwierdzający wykształcenie wydany za granicą może zostać uznany w Polsce:

 1. z mocy prawa,
 2. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty. Czudzozimecy mieszkający w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie. Pozostałe osoby, powinny zgłosićsię do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Jeżeli kandydat uzyskał zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa przed 31 marca 2015 roku należy dołączyć je do dokumentów składanych w Uczelni.

UZNANIE ZAGRANICZNYCH DYPLOMÓW:

Jeżeli dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia studiów na tym poziomie w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub w szkołach doktorskich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce.

Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej.

Uwaga! Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie uprawniają do kontynuacji kształcenia oraz otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  a) nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  b) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

TŁUMACZENIE ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW I DYPLOMÓW:

Każdy dokument wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.  

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW ZE ŚWIADECTW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ ZA PUNKTY RANKINGOWE W UIK:

Szczegółowe Zasady przeliczania wyników ze świadectw uzyskanych za granicą na punkty rankingowe w naszej uczelni, dostępne są tutaj.

4. Wymagane dokumenty

Dokładna lista wymaganych dokumentów, które należy załączyć w formie skanu w systemie rekrutacyjnym IRK przed ogłoszeniem wyników i lista dokumentów potrzebnych do załączenia w formie papierowej (podczas dokonywania wpisu na studia) w DSS znajduje się w zakładce: "wymagane dokumenty".

5. Cudzoziemcy zwolnieni z opłat za studia stacjonarne

ZGODNIE Z ART. 324, UST. 2 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2019 PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE, OPŁAT NIE POBIERA SIĘ OD:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.6) ), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 4. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 poz. 159);
 5. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 285), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 7. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 8. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust.1 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

O stypendium socjalne, może ubiegać się cudzoziemiec, o którym mowa:

1) pkt 1 i 2:

a) będący osobą pracującą na własny rachunek lub pracownikiem, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697),

b) który zachowuje prawo pobytu w przypadkach, o których mowa w art. 17 ustawy, o której mowa w lit. a,

c) posiadający prawo stałego pobytu

– oraz członkowie jego rodziny, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pkt 3–9.

 

6. Opłaty dla cudzoziemców

Opłaty dla cudzoziemców wymienione są w zakładce: "Opłaty".