Strona główna Rekrutacja Warunki rekrutacji


Warunki rekrutacji

(I STOPIEŃ/JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE) ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW ZE ŚWIADECTW MATURALNYCH

 

WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY PUNKTÓW PROCENTOWYCH NA PUNKTY RANKINGOWE

DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW

poza filologią angielską i maturą dwujęzyczną

 

Poziom podstawowy

 

0.1 pkt.

(np. 70% x 0.1 = 7 punktów rankingowych)

 

Poziom rozszerzony

 

 

0.15 pkt.

FILOLOGIA ANGIELSKA

 

Język polski/urzędowy* poziom podstawowy

 

 

0.1 pkt.

 

Język polski/urzędowy* poziom rozszerzony

 

 

0.15 pkt.

 

Język angielski poziom podstawowy

 

 

0.2 pkt.

 

Język angielski poziom rozszerzony

 

 

0.3 pkt.

MATURA DWUJĘZYCZNA

 

0.3 pkt.

 

 

KANDYDACI, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY OD ROKU 2016 W TECHNIKUM I OD ROKU 2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

z wyłączeniem kandydatów na filologię angielską

[PRZEDMIOT 1]

poziom podstawowy lub rozszerzony

[PRZEDMIOT 2]

poziom podstawowy lub rozszerzony

[PRZEDMIOT 3]

jeden do wyboru

poziom rozszerzony

poziom podstawowy

Język polski/urzędowy*

Język obcy nowożytni

Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie.

Matematyka.

KANDYDACI, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY W LATACH 2005-2014 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM ORAZ W LATACH 2006-2015 W TECHNIKUM

z wyłączeniem kandydatów na filologię angielską

poziom podstawowy lub rozszerzony

poziom podstawowy lub rozszerzony

poziom podstawowy lub rozszerzony

Język polski/urzędowy*

Język obcy nowożytni

Matematyka/ Historia/ Biologia (Biologia z higieną i ochroną środowiska)/ Informatyka/ Chemia/ Fizyka z astronomią/ Geografia/ Historia muzyki/ Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Historia sztuki/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski/ Wiedza o społeczeństwie.

KANDYDACI NA KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

[PRZEDMIOT 1]

poziom podstawowy lub rozszerzony

[PRZEDMIOT 2]

poziom podstawowy lub rozszerzony

Język polski/urzędowy*

Język angielski

 

* język urzędowy w kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią

egzamin dojrzałości (tzw. "stara matura")

W przypadku kandydatów (z wyjątkiem kandydatów na kierunke filologia angielska), którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu. W przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej.
W przypadku kandydatów na kierunke filologia angielska, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka angielskiego.
 • wyniki z egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: wynik z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości zostają przeliczone na punkty procentowe wg poniższej tabeli i pomnożone przez współczynnik przeliczeniowy.
Ocena (skala od 1 - 6)
Punkty procentowe
Ocena (skala od 2 - 5)
Punkty procentowe
dopuszczająca (2)
30%
-
-
dostateczna (3)
50%
dostateczna (3)
50%
dobra (4)
70%
dobra (4)
75%
bardzo dobra (5)
90%
bardzo dobra (5)
100%
 
celująca (6)
100%
-
-
 • współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe na kierunek filologia angielska : język polski – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych), język angielski – współczynnik 0,2 (np. 70% x 0,2 = 14 punktów) 
 •  współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe na pozzostałe kierunki studiów:
  współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych) - punkty procentowe przeliczone z wyników z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości.
         współczynnik 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych) - punkty procentowe przeliczone z wyników z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości w formie matury dwujęzycznej

 

 

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

 

MATURY ZAGRANICZNE, MATURA IB, MATURA EB

1. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski (poza kandydatami na filologie angielską) w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, brane są pod uwagę trzy przedmioty, tj. język urzędowy kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią, język obcy nowożytny oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród 15 przedmiotów zdawanych na maturze europejskiej, maturze zagranicznej lub egzaminie zagranicznym z zastrzeżeniem ust. 5-7. W przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował danego przedmiotu, pod uwagę brana jest ocena z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. W przypadku kandydatów na kierunek filologia angielska, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski w postępowaniu kwalifikacyjnym, brane są pod uwagę dwa przedmioty, tj. język urzędowy kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią oraz język angielski z zastrzeżeniem ust. 5-7. W przypadku braku oceny z języka anielskiego kandydaci zobowiązani są przystąpić do testu z języka angielskiego o którym mowa pkt 6. warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, o których mowa w pkt 5, których zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego nie obejmuje języka 17angielskiego jest zaliczenie przez nich testu z języka angielskiego organizowanego, w wyznaczonych terminach, na AIK. Test jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez Dziekana Wydziału Pedagogicznego. Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według współczynnika 0,3 (np. 70% x 0,3 = 21 punktów rankingowych). 

3. Zasady przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów

 

STUDIA II STOPNIA

1.  Rekrutacja odbywa się na następujący kierunek studiów wybrany przez kandydata:

 
1)      Instytut Nauk o Wychowaniu
Kierunek i forma studiów
Wymagane wykształcenie kandydata
Pedagogika
stacjonarna/niestacjonarna
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą:
 
·         których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych lub
·         na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym lub na kierunkach z programem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Arteterapia
stacjonarna
1.       Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą:
·         których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych lub
·         na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym lub na kierunkach z programem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.       Od kandydatów aplikujących na  kierunek Arteterapia wymagane jest złożenie portfolio. Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki.
 
2)      Instytut Neofilologii
Filologia angielska
Stacjonarna
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą na kierunku filologia angielska lub na kierunkach pokrewnych, np. anglistyka. Decyzje o uznaniu pokrewnych kierunków studiów podejmuje Komisja.
 
3)      Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kierunek i forma studiów
Wymagane wykształcenie kandydata
Administracja i polityka publiczna stacjonarna/niestacjonarna
 
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4)      Instytut Filozofii
Kierunek i forma studiów
Wymagane wykształcenie kandydata
Filozofia
Stacjonarna
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.
 
5)      Instytut Kulturoznawstwa
Kierunek i forma studiów
Wymagane wykształcenie kandydata
Kulturoznawstwo
stacjonarne
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.
 
6)      Instytut Dziennikarstwa
Kierunek i forma studiów
Wymagane wykształcenie kandydata
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.
 

2.      Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia z zastrzeżeniem rekrutacji na kierunku arteterapia jest tzw. konkurs-ranking uwzględniający:

 a) ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie ukończenia studiów magisterskich - do 5 punktów (np. ocena na dyplomie dobry plus <4,5> daje 4,5 pkt.),
b)  średnią ważona ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie-rankingu – do 5 punktów (np. średnia ocen <4,25> daje 4,25 pkt.).

 

3.      Kryterium kwalifikacyjnym na kierunku arteterapia jest konkurs-ranking uwzględniający:

a)      ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie ukończenia studiów magisterskich - do 5 punktów,
b)      średnią ważona ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie-rankingu - do 5 punktów,
c)      portfolio prac artystycznych kandydata, poddane ocenie przez Zespół ds. oceny portfolio, do 40 punktów. Portfolio będzie oceniane za następujące elementy:
                                            i.            Posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów.
                                         ii.            Jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów.
                                       iii.            Ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów.

 

 

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

OLIMPIADY I KONKURSY

Uchwała nr 13/2018/2019  Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w latach 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023.

ZOSTAŁEM PRZYJĘTY NA STUDIA - CO DALEJ?

1. JEŻELI ZOSTAŁEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA NA AIK - MUSISZ DOKONAĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA AIK TZW. "WPISU NA STUDIA".

Poprzez wpis na studia, rozumie się złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Termin wpisów są podane w zakładce [TERMINARZ REKRUTACJI].

Kandydacie pamiętaj, że:

 • Bez ważnego dokumentu tożsamości dokonanie na studia nie będzie możliwe.
 • W przypadku braków w dokumentacji, wpis na studia nie będzie możliwy.
 • COS przyjmuje wyłącznie kserokopię świadectw maturalnych, dyplomów, tłumaczeń przysięgłych i innych zaświadczeń, jednak podczas dokonywania wpisu na studia, należy obowiązkowo przedłożyć do wglądu oryginały tych dokumentów. Brak przedstawienia oryginałów dokumentów,  uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.
 • Centrum Obsługi Studenta nie wykonuje kserokopii dokumentów.

 

2. CO JEŚLI PRZYJĘTY NA STUDIA KANDYDAT NIE BĘDZIE MÓGŁ OSOBIŚCIE DOKONAĆ WPISU NA STUDIA?

W sytuacji gdy kandydat na studia nie może złożyć dokumentów osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia. Obowiązkiem kandydata jest przekazanie swojemu pełnomocnikowi wszystkich wymaganych poniżej dokumentów:
 • Podpisane przez kandydata Pełnomocnictwo.
 • Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu na studia.
 • Dokument tożsamości pełnomocnika.
 • Oryginał dokumentu tożsamości kandydata lub kopia dokumentu tożsamości kandydata potwierdzona notarialnie.

Wszystkie te dokumenty należy okazać pracownikowi COSu. Brak jakiegokolwiek dokumentu uniemożliwi dokonanie wpisu na studia.