Strona główna Rekrutacja WARUNKI REKRUTACJI


WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW ZE ŚWIADECTW MATURALNYCH - NIE DOTYCZY KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

EGZAMIN MATURALNY (TZW. "NOWA MATURA")

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy przedmioty. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z jednego wybranego spośród listy przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Lista przedmiotów: Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie/Fizyka z astronomią/Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

 • 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr
 • 0,15 - poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
 • 0,2 - matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (TZW. "STARA MATURA")

W przypadku kandydatów (z wyjątkiem kandydatów na kierunku filologia angielska), którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu. W przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. W przypadku gdy kandydat nie zdawał na egzaminie języka obcego nowożytnego otrzymuje z tego przedmiotu 0 pkt rankingowych, ale jest dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą,

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka obcego, w przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą,

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z trzeciego przedmiotu,  w przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą.

Ocena (skala od 1 - 6)

Punkty procentowe

Ocena (skala od 2 - 5)

Punkty procentowe

dopuszczająca (2)

30%

-

-

dostateczna (3)

50%

dostateczna (3)

50%

dobra (4)

70%

dobra (4)

75%

bardzo dobra (5)

90%

bardzo dobra (5)

100%

celująca (6)

100%

-

-

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

 • 0,15 - punkty procentowe przeliczone z wyników z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
 • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

 MATURA ZAGRANICZNA, MATURA IB, MATURA EB 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski (poza kandydatami na filologie angielską) w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, brane są pod uwagę trzy przedmioty, tj. język urzędowy kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią, język obcy nowożytny oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród przedmiotów zdawanych na maturze europejskiej, maturze zagranicznej lub egzaminie zagranicznym. W przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował danego przedmiotu, pod uwagę brana jest ocena z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy tylko matury zagranicznej). Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu z języka urzędowego* przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów,

P2 - wynik uzyskany z egzaminu z języka obcego nowożytniego*, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów,

P3 – wynik uzyskany z egzaminu z trzeciego przedmiotu*, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów.

*W przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował danego przedmiotu, pod uwagę brana jest ocena z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy tylko matury zagranicznej)

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

•             0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr

•             0,15 - poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

EGZAMIN MATURALNY (TZW. "NOWA MATURA")

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę dwa przedmioty z egzaminu pisemnego (język polski i język angielski). Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru: 

Pr= P1xWp1+P2xWp2

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego przeliczonego na punkty procentowe

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Wp1 – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z języka polskiego:

• 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr

• 0,15 - poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr

• 0,2 - poziom dwujęzyczny, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Wp2 – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z języka angielskiego:

• 0,2 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,2 =14 Pr

• 0,3 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,3 =21 Pr

0,35 –dwujęzyczny, np. 70% x 0,35 =24,5 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (TZW. "STARA MATURA")

W przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz wyniki  z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp1+P2xWp2

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego przeliczonego na punkty procentowe

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka angielskiego przeliczonego na punkty procentowe

Ocena (skala 1-6)

Punkty procentowe

Ocena (skala 2-5)

Punkty procentowe

dopuszczająca (2)

30%

-

-

dostateczna (3)

50%

dostateczna (3)

50%

dobra (4)

70%

dobra (4)

75%

bardzo dobra (5)

90%

bardzo dobra (5)

100%

celująca (6)

100%

-

-

Wp1 – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z języka polskiego:

•  0,15 – np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr

Wp2 – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z języka angielskiego:

•  0,2 – np. 70% x 0,2 =14 Pr

 0,3 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,3 = 21 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

MATURY ZAGRANICZNE, MATURA IB, MATURA EB

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski, w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę dwa przedmioty, tj. język urzędowy kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią oraz język angielski. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp1+P2(T)xWp2

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka urzędowego/polskiego przeliczonego na punkty procentowe

P2(T) - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka angielskiego (test)*

* W przypadku braku oceny z języka anielskiego kandydaci zobowiązani są przystąpić do testu z języka angielskiego - warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, których zaświadczenie o wynikach egzaminu zagranicznego nie obejmuje języka angielskiego jest zaliczenie przez nich testu z języka angielskiego organizowanego, w wyznaczonych terminach, na UIK. Wyniki testu będą podawane w procentach i przeliczane na punkty rankingowe według współczynnika.

Wp1 – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z języka urzędowego/polskiego:

• 0,1 – poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr

• 0,15 – poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr

Wp2 – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z języka angielskiego:

• 0,2 – poziom podstawowy, np. 70% x 0,2 =14 Pr

• 0,3 – poziom rozszerzony, np. 70% x 0,3 =21 Pr

0,3 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,3 = 21 Pr

0,3 – test z języka angielskiego , np. 70% x 0,3 = 21 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

 

ZASADY KWALIFIKACJI II STOPIEŃ

KRYTERIUM KWALIFIKACYJNe Z ZASTRZEŻENIEM REKRUTACJI NA KIERUNKU ARTETERAPIA JEST TZW. KONKURS-RANKING UWZGLĘDNIAJĄCY:

 • ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie ukończenia studiów magisterskich - do 5 punktów,
 • średnią ważona ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie-rankingu – do 5 punktów.

Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Punkty rankingowe= Ocena na dyplomie +Średnia ważona ocen z całości studiów*

* W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może przedstawić zaświadczenia ze średnią ważoną ocen otrzymuje za średnią 0 pkt rankingowych, ale jest dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

 

KRYTERIUM KWALIFIKACYJNYM NA KIERUNKU ARTETERAPIA JEST KONKURS-RANKING UWZGLĘDNIAJĄCY:

 • ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie ukończenia studiów magisterskich - do 5 punktów,
 • średnią ważona ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie-rankingu - do 5 punktów,
 • portfolio prac artystycznych kandydata, poddane ocenie przez Zespół ds. oceny portfolio, do 40 punktów. Portfolio będzie oceniane za następujące elementy:

a) Posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów.

b)  Jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów.

c)  Ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów.

Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Punkty rankingowe= Ocena na dyplomie +Średnia ważona ocen z całości studiów*+ Punkty za portfolio

* W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może przedstawić zaświadczenia ze średnią ważoną ocen otrzymuje za średnią 0 pkt rankingowych, ale jest dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

 

 Szczegółowe wymagania rekrutacyjny na poszczególne kierunki studiów:

1) Instytut Nauk o Wychowaniu

Kierunek i forma studiów

Wymagane wykształcenie kandydata

Pedagogika

stacjonarna/niestacjonarna

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą:

 • których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych lub
 • na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym lub na kierunkach z programem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Arteterapia

Stacjonarna/niestacjonarna

1. Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych lub w obszarze sztuki lub z innych obszarów, których efekty są zbieżne (w takim przypadku decyzję o dopuszczeniu do procesu rekrutacji podejmuje Dziekan) i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:

 • dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo

 • inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Od kandydatów aplikujących na  kierunek Arteterapia wymagane jest złożenie portfolio. Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki.

2) Instytut Neofilologii

Filologia angielska

Stacjonarna

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: język angielski.

3) Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Kierunek i forma studiów

Wymagane wykształcenie kandydata

Administracja i polityka publiczna 
stacjonarna/niestacjonarna

 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzanie strategicnze w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych 
stacjonarna/niestacjonarna

 

 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą, których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych i posiadają dyplom ukończenia tych studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny) albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Instytut Filozofii

Kierunek i forma studiów

Wymagane wykształcenie kandydata

Filozofia

Stacjonarna

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.

5)      Instytut Kulturoznawstwa

Kierunek i forma studiów

Wymagane wykształcenie kandydata

Kulturoznawstwo
stacjonarne

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.

6) Instytut Dziennikarstwa

Kierunek i forma studiów

Wymagane wykształcenie kandydata

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
stacjonarne

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.

 

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

 

 Dyplom uzyskany za granicą

W przypadku, gdy kandydat ukończył Uczelnie w systemie europejskim stosuje się następujący przelicznik:

Uzyskana ocena

Punkty ECTS

Definicja

5.0

A

Very good

4.5

B

Plus good

4.0

C

Good

3.5

D

Plus satisfactory

3.0

E

Satisfactory

2.0

F

Fail

W przypadku, gdy kandydat ukończył Uczelnie za granicą w innym systemie niż europejski przedstawia dokument, w którym musi znajdować się informacja o skali, zgodnie z którą oceny zostały wystawione. Skala jest bowiem istotnym czynnikiem w przeliczeniu ocen na punkty.

 Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

OLIMPIADY I KONKURSY
OLIMPIADY I POZOSTAŁE KONKURSY
Podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata olimpiad stopnia centralnego oraz laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.
Zakres tematyczny olimpiady lub konkursu musi być zgodny z kierunkiem studiów, na który kandydat się ubiega. Decyzje co do zgodności przedmiotu olimpiady, konkursu z kierunkiem studiów podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
Laureaci i finaliści w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują maksymalną liczbę punktów z wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnych.
Zaświadczenie o tytule finalisty lub laureata należy przesłać na etapie rekrutacji, przez elektroniczny system rekrutacji. 

 

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.
 
STUDIA PODYPLOMOWE
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:
1. ukończenie i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia;
2. spełnienie ustalonych wymogów formalnych o których mowa w warunkach rekrutacji;
3. zarejestrowanie w systemie rekrutacyjnym IRK;
4. złożenie dokumentów w formie papierowej do Działu Spraw Studenckich.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Szczegółowe informacje dotyczace warunków dostępne tutaj.

 

SZKOŁA DOKTORSKA UIK

1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu otwartego o zasięgu międzynarodowym i obejmuje kandydatów, którzy zamierzają odbyć kształcenie w celu uzyskania stopnia doktora w jednej z następujących dyscyplin naukowych:

a. filozofia,

b. nauki o kulturze i religii,

c. nauki o polityce i administracji,

d. pedagogika,

e. psychologia,

f. nauki o rodzinie.

2.  W postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursie) do Szkoły Doktorskiej, uwzględnia się następujące elementy:

a. osiągnięcia naukowe kandydata i jego aktywność naukową,

b. zainteresowania naukowe i plany badawcze kandydata,

c. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. 

W celu potwierdzenia swojego zgłoszenia w systemie IRK, należy złożyć komplet wymaganych dokumentów do siedziby DSS, w wyznaczonych terminach. 

3.  Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji są dostępne w Zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w UIK w roku akademickim 2024/2025.

4.  Wykaz promotorów dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej