Arteterapia

Absolwent studiów II stopnia kierunku Arteterapia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o charakterze interdyscyplinarnym z obszarów nauk humanistycznych, społecznych. Zdobywa podczas studiów kompetencje wymagane w pracy na stanowisku: arteterapeuty z umiejętnościami niezbędnymi do działalności arteterapeutycznej i posiadającym uprawnienia do wykorzystania w tym procesie alternatywnych metod z zakresu biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, terapii wizualnej, po spełnieniu wymagań do zajmowanego stanowiska.

Po ukończeniu studiów Absolwent dysponuje warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, uczestniczy aktywnie w tworzeniu, wspieraniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych i profilaktycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej.

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym jak i o specyfice funkcjonowania człowieka w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych. Posiada również uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie terminologii używanej w pedagogice, jej podmiocie, przedmiocie i zadaniach oraz związkach z innymi dyscyplinami naukowymi. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii, jej metod, technik i narzędzi oraz znaczenia działań twórczych w procesie terapeutycznym. Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, planowania, projektowania i podejmowania działań praktycznych opartych na arteterapii. Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania procesu tworzenia artystycznego do wspierania rozwoju człowieka w każdym wieku, w tym przygotowania i prowadzenia działań dydaktycznych, profilaktycznych, readaptacyjnych. Umiejętnie wykorzystuje różne techniki artystyczne w procesie arteterapii oraz buduje relacje terapeutyczne z wykorzystaniem środków artystycznegoAbsolwent studiów II stopnia kierunku Arteterapia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o charakterze interdyscyplinarnym z obszarów nauk humanistycznych, społecznych. Zdobywa podczas studiów kompetencje wymagane w pracy na stanowisku: arteterapeuty z umiejętnościami niezbędnymi do działalności arteterapeutycznej i posiadającym uprawnienia do wykorzystania w tym procesie alternatywnych metod z zakresu biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, terapii wizualnej, po spełnieniu wymagań do zajmowanego stanowiska.

Po ukończeniu studiów Absolwent dysponuje warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, uczestniczy aktywnie w tworzeniu, wspieraniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych i profilaktycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej.

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym jak i o specyfice funkcjonowania człowieka w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych. Posiada również uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie terminologii używanej w pedagogice, jej podmiocie, przedmiocie i zadaniach oraz związkach z innymi dyscyplinami naukowymi. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii, jej metod, technik i narzędzi oraz znaczenia działań twórczych w procesie terapeutycznym. Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, planowania, projektowania i podejmowania działań praktycznych opartych na arteterapii. Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania procesu tworzenia artystycznego do wspierania rozwoju człowieka w każdym wieku, w tym przygotowania i prowadzenia działań dydaktycznych, profilaktycznych, readaptacyjnych. Umiejętnie wykorzystuje różne techniki artystyczne w procesie arteterapii oraz buduje relacje terapeutyczne z wykorzystaniem środków artystycznego wyrazu. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, a także istnienia etycznego wymiaru podejmowanych działań praktycznych.

Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Arteterapia z twórczą resocjalizacją

Absolwenci kierunku Arteterapia w zakresie Arteterapia z twórczą resocjalizacją mogą być zatrudnieni jako arteterapeuci w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych oraz leczniczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego czy rodzinnego, w domach dziennego pobytu oraz ośrodkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych, po spełnieniu wymagań do zajmowanego stanowiska.

Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju

Absolwenci kierunku Arteterapia w zakresie Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju mogą być zatrudnieni jako: arteterapeuci w placówkach o charakterze oświatowym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w szkołach, przedszkolach, szkołach i klasach integracyjnych, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej,  domach dziennego pobytu, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno – readaptacyjnych, domach kultury, stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę, po spełnieniu wymagań do zajmowanego stanowiska.