Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
[Pobierz] [Otwórz]
Obwieszczenie MRPiPS w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
[Pobierz] [Otwórz]
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
[Pobierz] [Otwórz]

REGULAMIN - STUDENCI i DOKTORANCI (Z WYŁĄCZENIEM DOKTORANTÓW ZE SZKOŁY DOKTORSKIEJ):

Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 1 status studenta/doktoranta, a możliwość ubiegania się o stypendium
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o dostarczeniu E-decyzji
[Pobierz] [Otwórz]
INSTRUKCJA PODPISYWANIA DOKUMENTÓW "PODPISEM ZAUFANIA".
[Pobierz] [Otwórz]
WNIOSEK - STYPENDIUM SOCJALNE
[Pobierz] [Otwórz]
WNIOSEK - STYPENDIUM REKTORA
[Pobierz] [Otwórz]
WNIOSEK - STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
[Pobierz] [Otwórz]
WNIOSEK - ZAPOMOGA
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 6 Szczegółowe zasady ustalania dochodu i sposób dokumentowania sytuacji materialnej rodziny studenta/doktoranta Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 7 wniosek o zmianę rachunku bankowego
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 8 wniosek o ponowne przeliczenie dochodów
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 9 Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium Rektora
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 10 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 11 Oświadczenie o źródle dochodów (do stypendium socjalnego)
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 12 Oświadczenie o liczbie miesięcy, w których uzyskiwano dochód
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 13 Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym
[Pobierz] [Otwórz]

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 1 Kryteria oceny wniosków
[Pobierz] [Otwórz]
zał. 2 wniosek
[Pobierz] [Otwórz]