Akty prawne

1.Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2.Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
3.Ustawa o świadczeniach rodzinnych
4.Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń studentom i doktorantom Akademii Ignatianum w Krakowie
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Szczegółowe zasady ustalania dochodu i sposób dokumentowania sytuacji materialnej rodziny studenta AIK
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów
Załącznik nr 3 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Wzór zaświadczenia o udziale w projekcie badawczym

Wzór zaświadczenia  o odbyciu praktyk

Wzór zaświadczenia do celów stypendialnych

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

5.Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Kryteria oceny wniosków
Załącznik nr 2 Regulaminu - Wniosek