Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe doskonalące trwające 2 semestry 

oferowane studia mają charakter doskonalący i są adresowane do osób, które w pracy zawodowej i w życiu codziennym mają styczność z osobami, które wywodzącą się z odmiennych systemów społeczno-kulturowych. W szczególności studia adresowane są do nauczycieli, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z innych krajów, a także do pracowników socjalnych, asystentów kulturowych, doradców zawodowych, pracowników służb publicznych, pracowników różnorodnych agend i jednostek samorządowych, policjantów, pielęgniarek środowiskowych, wykładowców akademickich, mediatorów oraz pracodawców i pracowników branży turystycznej, których działalność jest związana z imigrantami, reemigrantami, cudzoziemcami i uchodźcami.  Słuchacze studiów poznają zagadnienia z zakresu komunikacji i mediacji międzykulturowych, psychologii kulturowej, psycholingwistyki i translacji kulturowych oraz antropologii kultury, dzięki czemu zyskują pogłębioną i zniuansowaną wiedzę dotyczącą charakteru współczesnych procesów migracyjnych, polityki migracyjnej oraz form integracji społeczności napływowych i sposobów minimalizowania potencjalnych konfliktów o charakterze etnicznym, religijnym i kulturowym.

Słuchacze będą mieli możliwość nie tylko pogłębienia posiadanych już kompetencji kulturowych, ale przede wszystkim zyskanie nowych umiejętności w zakresie mediacji i dialogu kulturowego, związanych z codziennym obcowaniem z osobami wywodzącymi się z odmiennych systemów kulturowych. Podczas kursów słuchacze zapoznają się z zasadami tworzenia projektów edukacyjnych, aktywizacji społecznej i animacji kulturowej w obszarze wielokulturowym.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe „Komunikacja i migracje kulturowe” umożliwiają absolwentom

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą charakteru współczesnych procesów migracyjnych mających miejsce w Polsce i w Europie. Zna społeczne, kulturowe, historyczne i religijne uwarunkowania, które wpływają na proces adaptacji do życia w nowych społecznościach, oraz trafnie identyfikuje potencjalne zagrożenia, które mogą zaistnieć w sytuacji przenikania się odmiennych systemów kulturowych.

Absolwent przygotowany jest do pełnienia roli kulturowego mediatora pomiędzy zróżnicowanymi światopoglądowo systemami społecznymi opierającymi się na odmiennych paradygmatach tradycji i wierzeń. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają mu stały rozwój osobisty oraz doskonalenie kompetencji w zakresie mediacji i komunikacji międzykulturowej. Dodatkowo słuchacz zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i komunikacji grupowej, co czyni jego osobę szczególnie atrakcyjną, dla wszystkich instytucji, które wymagają od swoich pracowników wysokich kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w środowisku wielokulturowym, potrafi twórczo przekładać wiedzę teoretyczną na konkretne rozwiązania praktyczne związane z planowaniem pracy z cudzoziemcami (imigrantami, uchodźcami, repatriantami), służące poprawie relacji w obrębie społeczności lokalnych, instytucji i organizacji. Zdobyta przez niego wiedza ma charakter interdyscyplinarny, dzięki temu absolwent potrafi kreatywnie poszukiwać najlepszych rozwiązań oraz wcielać je w życie. Nie do przecenienia jest jego zdolność do identyfikowania właściwych orientacji i skryptów kulturowych wpływających na takie sfery życia jak: tworzenie więzi interpersonalnych, podejście do życia rodzinnego i wychowania, akceptacja norm społecznych, czy też umiejętność odnajdywania się w społeczności lokalnej i miejscu pracy.

 

Absolwent studiów podyplomowych „Komunikacja i migracje kulturowe" może m.in. pracować:

  • w instytucjach publicznych, samorządowych i prywatnych, których profil związany jest z pracą z cudzoziemcami;
  • w placówkach oświatowych, instytucjach i ośrodkach edukacyjnych, w ośrodkach pomocy społecznej;
  • w sektorze turystycznym i hotelarstwie, jako osoba odpowiedzialna za kontakt z cudzoziemcami;
  • w sektorze medialnym i reklamowym oraz w innych miejscach, w których od kandydata wymagane są kompetencje w zakresie rozumienia i interpretowania przekazów kulturowych;
  • w sektorze prywatnym i korporacjach jako osoba, która ułatwia mediacje w zróżnicowanym kulturowo miejscu pracy;
  • w instytucjach służb publicznych (Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej) jako osoba potrafiąca identyfikować mechanizmy kulturowe wpływające na życie codzienne w tym na zachowania patologiczne.